From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    De kaart geeft de potentiele biomassaproductie weer door macroalgen op het Nederlands Continentaal Plat (NCP). De maximale opbrengst van een locatie is afhankelijk van de algensoort op basis van verschilllende groei-indicatoren. De kaart geeft het resultaat van een eerste verkenning van de mogelijke maximale biomassaproductie van twee soorten macroalgen voor 8 locaties. De locaties betreffen locaties waar al offshore installaties aanwezig zijn of zijn gepland en die mogelijk gecombineerd kunnen worden met algenkweek. De kweek van macroalgen op zee kan een belangrijke bijdragen leveren aan de productie van eiwitten als bron van voedsel, van vetten als grondstof voor biobrandstof en een grondstof voor de chemie en de farmaceutische industrie. Daarnaast kan de productie van macroalgen bijdragen aan CO2-fixatie en aan waterzuivering waarbij onder andere een deel van de naar zee afgespoelde fosfaten opnieuw kunnen worden opgenomen en gebruikt. De economische haalbaarheid van offshore macro-algencultures is afhankelijk van de potentiele productie, de opbrengst en de productiekosten. De productie is onder meer afhankelijk van beschikbaarheid aan voedingsstoffen, lichtklimaat en hydrodynamische omstandigheden. Deze zijn niet uniform verspreid over het NCP. De productiekosten hangen onder andere samen met afstand tot de kust en de kosten van bouw en onderhoud van kweekfaciliteiten. Ook deze zijn per gebied verschillend.

  • Categories  

    De kaart geeft bijdrage weer aan de waterzuiverende werking door filtratie door mosselen in de Waddenzee uitgedrukt in liter per vierkante meter bodemoppervlak per dag. Bodemorganismen zoals schelpdieren zijn afhankelijk van water voor hun voedselvoorziening maar hebben tegelijkertijd ook een zuiverende werking op het water doordat zij zwevend materiaal aan het water onttrekken. Hierdoor beïnvloeden ze de waterkwaliteit in termen van zwevend stof gehalte en doorzicht. De water zuiverende werking door schelpdieren is niet uniform verdeeld maar is mede afhankelijk van de verspreiding van de schelpdieren. Daarnaast wordt de zuiverende werking van schelpdieren in getijdesystemen als de Waddenzee tevens beïnvloed door de werking van het getij die de overspoelingsduur bepaald. De kaart geeft een indicatie van de zuiverende werking door schelpdieren waarbij als indicator de hoeveelheid gefilterd water door mosselen is weergegeven per tijdseenheid per oppervlak.