From 1 - 10 / 36
 • Categories    

  Op de kaart zie je hoe ver mensen moeten reizen naar sportaccommodaties. Sportaccommodaties zijn plekken waar je kunt sporten. De afstand is een gemiddelde en aangegeven in kilometers. In de berekening zitten negen verschillende soorten sportaccommodaties, namelijk: fitnessruimtes, voetbalvelden, tennisbanen, sporthallen, binnenzwembaden, buitenzwembaden, korfbalzalen, hockeyvelden en golfbanen.

 • Categories  

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2018 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien van PFOA in de diepere bodemlaag (50-100 cm) in onbeïnvloede gebieden. Omdat de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden is gebaseerd op de toplaag van de onbeïnvloede landbodem, zijn deze meetwaarden niet meegenomen in de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde.

 • Categories    

  In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van de afleiding van de achtergrondwaarde PFAS in landbodem. Daarnaast geeft deze kaart ook de meetlocaties weer van gegevens die door derden is gedeeld met het RIVM. Voor iedere locatie zijn ook de meetwaarden van verschillende PFAS stoffen beschikbaar.

 • Categories  

  For English, see below Op 6 juli 2021 is voorlopig voor de laatste keer het aantal besmettelijke personen gerapporteerd, omdat dit cijfer gebaseerd is op het aantal ziekenhuisopnames. In deze fase van de epidemie, waarin steeds meer mensen gevaccineerd zijn en daardoor minder mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, loopt het aantal infecties onder de bevolking steeds meer uit de pas met het aantal ziekenhuisopnames. Daarom wordt het aantal besmettelijke personen niet meer berekend. Het aantal besmettelijke personen per dag in Nederland volgt uit het aantal besmettingen per dag in Nederland en het aantal dagen dat een besmet persoon andere personen kan infecteren. Het aantal besmettingen per dag in Nederland wordt geschat op basis van serologische gegevens en ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep. We definiëren besmette personen hier als mensen die een infectie hebben, en die ook in redelijke mate besmettelijk zijn, waarbij uiteindelijk aantoonbare antistoffen worden gevormd na deze infectie. Vanaf 8 oktober gebruiken we serologische gegevens uit juni 2020, daarvoor gebruikten we serologische gegevens uit april 2020. Tussen 12 juni en 8 oktober werd het aantal besmettelijken ook gebaseerd op het aantal test-positieve gevallen omdat de ziekenhuisopnames erg laag waren; deze stap wordt nu achterwege gelaten. Als iemand het coronavirus oploopt, is hij/zij een tijd lang besmettelijk voor anderen. Hoe lang dit duurt, verschilt van persoon tot persoon. We nemen aan dat een besmet persoon van twee dagen voor symptomen tot vier tot acht dagen na symptomen besmettelijk is. Beschrijving van de variabelen: version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date: Datum waarvoor het aantal besmettelijken is geschat prev_low: Ondergrens 95% betrouwbaarheidsinterval prev_avg: Geschat aantal besmettelijken prev_up: Bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval population: patiëntpopulatie met waarde “hosp” voor gehospitaliseerde patiënten of “testpos” voor test-positieve patiënten Let op: vanaf vrijdag 5 maart 2021 wordt de open data van het aantal besmettelijke personen twee keer per week gepubliceerd. Op dinsdag en op vrijdag, om 15.15 uur. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 contagious persons per day The number of contagious persons was reported for the last time on 6 July 2021, because this number is based on the number of hospital admissions. In this phase of the epidemic, where more and more people are vaccinated and therefore fewer people are hospitalized, the number of infections in the population is increasingly out of step with the number of hospital admissions. Therefore, the number of contagious persons is no longer calculated. The number of contagious persons per day in the Netherlands follows from the number of infections per day in the Netherlands and the number of days that an infected person can infect other persons. The number of infections per day in the Netherlands is estimated on the basis of serological data and hospital admissions per age group. We define infected persons here as people who have an infection, and who are also contagious to a reasonable degree, whereby demonstrable antibodies are eventually formed after this infection. From October 8, we use serological data from June 2020, before that we used serological data from April 2020. Between June 12 and October 8, the number of contagious people was also based on the number of test-positive cases because hospital admissions were very low; this step is now omitted. If someone contracts the corona virus, he/she is contagious to others for a while. How long this takes varies from person to person. We assume that an infected person is contagious from two days before symptoms to four to eight days after symptoms. Description of the variables: version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date: Date for which the number of contagious people was estimated prev_low: Lower bound 95% confidence interval prev_avg: Estimated number of contagious persons prev_up: Upper bound 95% confidence interval population: patient population with value “hosp” for hospitalized patients or “testpos” for test-positive patients Please note: from Friday 5 March 2021, the open data on the number of contagious persons will be published twice a week. On Tuesdays and Fridays, at 3:15 p.m.

 • Categories    

  Op de kaart zie je uitgedrukt in procenten waar de meeste mensen wonen die weinig of juist (heel) veel stress ervaren. In de lichtgeel gekleurde gemeentes wonen relatief weinig mensen met stress. In de donkerrood gekleurde gemeentes wonen veel mensen met stress. Bij verder inzoomen zie je de informatie ook op wijkniveau.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2018, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  Op deze kaart zie je hoeveel procent van de mensen in een gemeente beperkingen hebben in bewegen. Het gaat dan om mensen die grote moeite hebben of niet in staat zijn om: - een voorwerp van 5 kg, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter te dragen; - te bukken en iets van de grond te pakken; of - 400 meter aan één stuk te lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok). Bij verder inzoomen zie je de informatie ook op wijkniveau.

 • Categories  

  Klimaatverandering brengt risico’s met zich mee die met name hoog zijn in kwetsbare buurten (hoger percentage kwetsbare ouderen of een lage leefbaarheidscore). De kaart toont klimaatrisico’s in stedelijk gebied gebaseerd op een combinatie van de gevoelstemperatuurkaart en de waterdiepte bij hevige neerslag (1:100 jaar) uit de Klimaat Effect Atlas (KEA).

 • Categories    

  In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien van PFOS in de bovenste 20 cm van de bodem in potentieel beïnvloede gebieden. Omdat de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden is gebaseerd op de toplaag van de onbeïnvloede landbodem, zijn deze meetwaarden niet meegenomen in de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde.