From 1 - 10 / 99
 • Categories  

  Genexpressie in longen van volwassen en oude muizen na infectie met RSV

 • Categories  

  Genexpressie in rattenlong na inhalatie van EHC-93 fijnstof

 • Categories  

  Genexpressie in muizen na infectie met RSV

 • Categories  

  genexpressie in stamcellen na blootstelling aan verschillende concentraties flusilazol

 • Categories  

  Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) is opgebouwd tussen 1979 en 1984 en bestaat uit ongeveer 350 meetlocaties die zijn verspreid over heel Nederland. Er wordt bemonsterd in permanente putten die speciaal voor monitoringsdoeleinden zijn aangelegd. Deze waarnemingsputten zijn net buiten de velden aangelegd om eenvoudig te kunnen bemonsteren en de werkzaamheden in het veld niet te hinderen. De locaties zijn geselecteerd op basis van grondsoort, het landgebruik en de hydrologische toestand. Op elke locatie worden grondwatermonsters genomen op diepten van 5-15 m (ondiepe filters) en 15-30 m onder het maaiveld (diepe filters). Op zandgrond worden uit ondiepe waarnemingsputten elk jaar monsters genomen, terwijl er op de andere grondsoorten (klei en veen) elke twee jaar monsters worden genomen uit ondiepe putten. Uit diepe putten wordt elke vier jaar een monster genomen, evenals uit ondiepe filters op meetpunten met mariene invloeden. De putten die niet elk jaar worden bemonsterd, worden in geïnterpoleerd voor de afwezige jaren.

 • Categories  

  Wat ziet u? Deze kaart laat de gemodelleerde koolstofbalans zien van minerale landbouwgronden in Nederland, geaggregeerd op postcode 4 niveau. De kaart laat zien dat voor minerale bodems in de meeste gebieden de koolstofbalans in de minerale bodems positieve is (toeneemt), vooral in gebieden met veel grasland. Alleen rond de Veenkoloniën en in sommige gebieden met duingronden, is er een duidelijk negatieve balans. Opgemerkt moet worden dat in deze kaart veengronden niet zijn meegenomen. Wat is de Waarde? De kaart geeft voor minerale gronden inzicht in gebieden waar de balans positief of negatief is en derhalve de voorraad koolstof in de bodem toe- of afneemt. Hiermee kan regionaal specifiek beleid worden gemaakt om deze afname tegen te gaan. De kaart is een aggregatie van gemodelleerde data op postcode 4 niveau, en daarom niet geschikt voor toepassingen op bedrijfs- op perceelsniveau. Voor wie is dit belangrijk? Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging) en de landbouwsector waar bodem koolstof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van de bodem.

 • Categories    

  Bevat de emissies van stoffen naar de lucht en het brandstofverbruik van de grote vuurhaarden in Nederland (Large Combustion Plants) over het rapportagejaar 2016

 • Categories  

  genexpressie in neurale stamcellen na blootstelling aan methylkwik

 • Categories  

  Transcriptomics van de UV respons in muizenfibroblasten van drie muismodellen; normale WT, p53.S389A en p53−/− knockout muizen

 • Categories  

  Genexpressie in zebravisembryos bij blootstelling aan verschillende concentraties flusilazol