From 1 - 10 / 126
 • Categories    

  Re-emergence of pertussis despite high vaccination coverage in western countries, results in increased risk for severe and even fatal pertussis among newborns. For this reason, late 2015 the Dutch Health Council (HC) advised to offer 3rd trimester pertussis vaccination to pregnant women. At the start of the maternal pertussis programme late 2019, the maternal Tdap was advised from 22w of gestation onwards. Preterms, accounting for 8% of newborns in the Netherlands, are at highest risk for severe pertussis leading to prolonged hospital and intensive care admissions and sometimes death. Recently, it has become evident that despite 3rd trimester vaccination, preterms remain at high risk because the vaccination is likely given too late for sufficient antibody transfer. For this vulnerable group 2nd trimester vaccination may offer better protection because of extended time for antibody transfer. To date, most countries recommend 3rd trimester vaccination to protect young, not yet (fully) vaccinated infants. Data from England show 91% effectiveness against infant pertussis after maternal Tetanus- diphtheria -acellular Pertussis (Tdap) vaccination in the 3rd trimester. Studies focussing on preterms and protection after maternal vaccination are scarce. Two observational studies reported on effectiveness and antibody levels in cord blood of 2nd trimester vaccination in term infants. While one study showed significantly higher antibody levels after 2nd trimester vaccination (13-25 gestational weeks; GW), another study showed decreased effectiveness of 2nd trimester (<27 GW) vaccination. Only one study concerned antibody transfer in preterms and reported higher antibody levels after 2nd (n=37) than after 3rd (n=48) trimester vaccination. Aiming to contribute to setting optimal vaccine strategy of maternal pertussis vaccination in the Netherlands and elsewhere and particular for the most vulnerable group of preterms, we propose a study that compares pertussis antibody levels in preterms and terms after 2nd trimester maternal vaccination. We can compare these to data we have on 3rd trimester Tdap in terms. In addition to adequate antibody levels, success of 2nd trimester vaccination depends on acceptance of this strategy by pregnant women and professionals. Our primary endpoint is IgG anti-pertussis toxin (Pt) antibody concentration in preterms and terms at 2m of age, Pt is considered the most relevant antibody for protection against clinical pertussis. Secondary endpoints are e.g. pertussis specific antibody concentrations in preterms and terms in cord blood and in women at delivery. Determinants of acceptance of 2nd trimester maternal vaccination are also a secondary endpoint. Antibody concentrations will be assessed in serum, using a fluorescent bead-based multiplex immunoassay, with required blood volume of minimal 100µl. For the survey on acceptance, we aim to have 4 groups of 100 women each, i.e. women who are pregnant for the 1st time, women who already gave birth and in both groups women with and without a known increased risk of preterm delivery. For the immunogenicity part, we aim to have at least 60 preterms and 60 terms, as this is, according to experts, the minimum number to enable good comparisons. Pregnant women will be offered 2nd trimester pertussis vaccination. Both among acceptors and non-acceptors acceptance of 2nd trimester vaccination will be assessed. Women are first asked to participate in the acceptance part after the 1st antenatal visit to a midwife or obstetrician. They fill in a questionnaire to assess behavioral determinants and beliefs that underlie acceptance of 2nd trimester maternal vaccination. Only after this consent, women will be asked to participate in the immunogenicity part. Hereby, women will receive Tdap after they have the 20w standard anomaly ultrasound scan (20-24 GW). Vaccinated women will be followed until delivery. All preterms and a random selection of 60 terms, all of vaccinated mothers, will be followed until 2m of age, i.e. just before start of the NIP. By including both women in primary and secondary antenatal care, we aim to enrich our study population with women who are at increased risk for preterm delivery, as these women are usually seen by an obstetrician. Data from our study will determine whether 2nd trimester Tdap leads to sufficient Pt antibodiy concentration in terms and preterms compared to 3rd trimester vaccination. Furthermore, we will have knowledge about obstacles for acceptance and can tailor information for all pregnant women to overcome these. Finally, given that in near future besides pertussis other maternal vaccines are likely to become available for prevention of severe disease in newborns (RSV, GBS), in particular in preterms, this study generates essential knowledge for future vaccine policy of maternal vaccines.

 • Categories    

  Deze dataset bevat de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland zoals deze met het elektronisch Milieujaarverslag worden verzameld in het kader van de Europese E-PRTR verplichting door RIVM aan de Europese Unie worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag (provincie, gemeente, waterschap, omgevingsdienst etc.) van het bedrijf heeft vooraf de emissies en afvalstromen gevalideerd. Deze dataset betreft de emissies naar het riool, hierbij gaat het om jaarvrachten.

 • Categories  

  Geluidkaart 2016 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor (berekend volgens gewogen geluidbelasting over een etmaal - Lden) wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet milieubeheer die voortvloeien uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Over de kaart De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De geluidkaart is gemaakt in het kader van de EU geluidkartering en bevat geluidcontouren variërend tussen 55 en 75 dB in klassen van 5 db. Op basis van de EU-regelgeving zal de volgende geluidkartering gaan over het jaar 2021 en waarschijnlijk in 2022 klaar zijn en online verschijnen.

 • Categories  

  genexpressie in stamcellen na blootstelling aan ontwikkelingstoxische stoffen

 • Categories  

  Geluidkaart 2016 voor Schiphol in het kader van de Regeling omgevingslawaai. De contouren op de kaart zijn gebaseerd op modelberekeningen van het NLR en geven inzicht in de geluidsbelasting in het voorgaande jaar (2016), hier het gebruiksjaar voor de luchthaven Schiphol dat liep van 1 november 2015 tot 1 november 2016. Over de kaart De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De kaart bevat de Lnight geluidcontouren variërend tussen 50 en 65 dB in klassen van 5 dB.

 • Categories  

  Koper (Cu) emissies naar bodem uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

 • Categories  

  genexpressie in humane neurale stamcellen na blootstelling aan stoffen

 • Categories    

  Van 1 januari 2019 tot 1 juli 2021 is kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld in een onderzoeksproject getiteld “An innovative network-based approach to study and enable well-inFormed dEcision-Making among TurkIsh- and MoroccaN-Dutch women regarding cervIcal caNcer scrEening: the FEMININE study”. Hierbij zijn drie verschillende onderzoeken (Fase I, II en III) uitgevoerd. In Fase I is er kwalitatieve data verzameld en zijn er zes focusgroepen uitgevoerd, drie onder Turks- en drie onder Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Het doel was om te achterhalen hoe en waarom Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen van 30-60 jaar de keuze maken om wel of niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In Fase II is er kwantitatieve data verzameld middels een vragenlijst. Er is informatie verzameld bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen van 30-60 jaar over demografische factoren, eerdere deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, het maken van de keuze om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek (‘decisional conflict’), redenen om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek, kennis over het bevolkingsonderzoek en de zelfafnameset, attitude aangaande het bevolkingsonderzoek en de zelfafnameset, de intentie om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek en de voorkeur om dit te doen middels het uitstrijkje of de zelfafnameset. Het doel was om te bepalen in hoeverre Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen een geïnformeerde beslissing maken en welke determinanten daaraan ten grondslag liggen. In Fase III is er een gerandomiseerde interventiestudie uitgevoerd middels een online vragenlijst. Deelnemers werden gerandomiseerd over een controlegroep (kregen alleen de huidige informatiefolder te zien) of een interventiegroep (kregen een combinatie van de huidige informatiefolder en een cultuur sensitief filmpje in de door hen gekozen taal te zien). Het doel van dit onderzoek was om te evalueren of en in hoeverre het op basis van Fase II ontwikkeld filmpje in staat was om vrouwen te helpen bij het maken van een geïnformeerde beslissing t.a.v. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Hierbij is er informatie verzameld bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen van 30-60 jaar over demografische factoren, eerdere deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, kennis over het bevolkingsonderzoek en de zelfafnameset, attitude aangaande het bevolkingsonderzoek en de zelfafnameset, de intentie om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek middels een uitstrijkje dan wel de zelfafnameset en de grootte van het sociale netwerk. Tot slot werden deelnemers gevraagd om de vragenlijst ook door te sturen naar vrouwen in hun sociale netwerk.

 • Categories    

  Deze dataset bevat de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland zoals deze met het elektronisch Milieujaarverslag worden verzameld in het kader van de Europese E-PRTR verplichting door RIVM aan de Europese Unie worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag (provincie, gemeente, waterschap, omgevingsdienst etc.) van het bedrijf heeft vooraf de emissies en afvalstromen gevalideerd. Deze dataset betreft de hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval, hierbij gaat het om jaarvrachten.

 • Categories  

  Expressie van microRNA en mRNA in muizenlever na blootstelling aan genotoxische, niet-genotoxische en niet-carcinogene stoffen.