From 1 - 10 / 27
 • Categories    

  <p>Datasets used for the manuscript:&nbsp;<em>Long-term wastewater monitoring of SARS-CoV-2 viral loads and variants at the major international passenger hub Amsterdam Schiphol Airport: a valuable addition to COVID-19 surveillance</em></p> <p><em>pandemic_daily_passenger_counts.tsv</em>: An overview of daily passenger arrival&nbsp;counts at Amsterdam Schiphol Airport per continent of origin during the study period 16-02-2020 - 04-09-2022</p> <p><em>pre-pandemic_daily_passenger_averages.tsv:&nbsp;</em>An overview of mean daily passenger arrival counts at Amsterdam Schiphol Airport in the pre-pandemic period 2017-2019.</p> <p><em>viral_load_data.tsv:&nbsp;</em>Flow-corrected viral load (# particles per 24h) in samples taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport.</p> <p><em>wastewater_variant_frequencies.tsv:&nbsp;</em>SARS-CoV-2 lineage estimates in samples&nbsp;taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport, analyzed using whole-genome tiled amplicon sequencing.</p>

 • Categories  

  Dit bestand bevat de volgende data: - Percentage van deelnemers met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 (zelftest en/of PCR-test) uit het totaal aan unieke(1) deelnemers aan Infectieradar die een vragenlijst heeft ingevuld, per kalenderweek (maandag t/m zondag). Het bestand is als volgt opgebouwd: • Eén record per kalenderweek Het bestand wordt een keer in de week op dinsdag geüpdatet, met data van de afgelopen kalenderweek (= maandag t/m zondag). Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt op deze dag met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics: startdatum van de kalenderweek waarover gerapporteerd is. Perc_covid_test_positive: percentage van deelnemers met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 (zelftest en/of PCR-test) uit het totaal aan unieke(1) deelnemers aan Infectieradar die een vragenlijst heeft ingevuld, per kalenderweek (maandag t/m zondag). (1) Het totaal aantal deelnemers aan Infectieradar dat tenminste één keer die week de vragenlijst heeft ingevuld

 • Categories  

  For English, see below Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen gegevens over besmettingen bij thuiswonende 70-plussers meer rapporteren . Beschrijving bestand: - Dit bestand bevat de volgende aantallen: (aantal nieuw gemelde) positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder*, naar veiligheidsregio, per datum van de positieve testuitslag. - (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is. De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de registratie van (woon)instelling in OSIRIS met ingang van vragenlijst 5 (01-07-2020). * Bij meldingen vanaf 01-07-2020 wordt geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een instelling. Meldingen vanaf 01-07-2020 worden aangemerkt als thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder indien deze volgens de gegevens bekend bij de GGD: • Niet wonend zijn in een instelling EN • Een leeftijd hebben van 70 jaar of ouder EN • De persoon niet werkzaam is en geen zorgmedewerker is Personen waarvan de woonvoorziening/instelling niet vermeld is kunnen alsnog uitgesloten worden als thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder indien zij: • Op basis van hun 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis OF • ‘Gehandicaptenzorginstelling’ of ‘Verpleeghuis’ als vermelde locatie van de besmetting hebben. OF • Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kunnen worden aan een gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis.   Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum van met voor elke datum: • Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief ‘Onbekend’) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). • Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio. Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is. Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Dit versienummer wordt aangepast (+1) wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau. Ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl) wordt dan gewijzigd. Versie 2 update (25 januari 2022): • Er is een bijgewerkte lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland ontvangen op 03-12-2021. Op 25-01-2022 is deze bijgewerkte lijst in gebruik genomen voor de vaststelling of individuen woonachtig zijn in een instelling. Versie 3 update (8 februari 2022) • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD. Versie 4 update (24 maart 2022): • In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele security_region_code voor meer informatie. Versie 5 update (2 augustus 2022): • De indeling van personen als zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouders is niet toe gepast op meldingen die sinds 8 februari 2022 alleen via een alternatieve meldroute bij het RIVM binnenkwamen. Van 8 februari t/m 1 augustus 2022 is hierdoor het aantal meldingen van zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouders met ongeveer 14% onderschat. Vanaf 2 augustus 2022 wordt deze indeling met terugwerkende kracht bijgewerkt. Versie 6 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de thuiswonende 70plus statistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk: • Voor [Total_cases_reported] is dat de datum van de positieve testuitslag. • Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (Gemeentelijke indeling op 1 januari 2022 (cbs.nl). Security_region_name: Veiligheidsregionaam. Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: Het aantal nieuwe bij de GGD gemelde COVID-19 besmette thuiswonende 70-plussers op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal COVID-19 besmette thuiswonende 70-plussers is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een thuiswonende 70-plusser betreft. Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde thuiswonende 70-plussers dat is overleden aan COVID-19 op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal overleden thuiswonende 70-plusser dat is overleden aan COVID-19 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden patiënten getest worden en overlijdens niet wettelijk meldingsplichtig zijn. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een thuiswonende 70-plusser betreft. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand: • Version: Bestaande uit een enkel geheel getal (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2. • Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-16 10:00. • Date_of_statistic_reported: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-09. • Security_region_code: Bestaande uit ‘VR’ gevolgd door twee cijfers. Kan ook leeg zijn indien de regio onbekend is. Voorbeeld: VR01. • Security_region_name: Bestaande uit een character string. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: Midden- en West-Brabant. • Total_cases_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 12. • Total_deceased_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 8. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 statistics for persons aged 70 and older living outside an institution, by security region and date As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, from January 1, 2023, we will no longer report data on infections among people over 70 living at home. File description: This file contains the following numbers: - Number of newly reported persons aged 70 and older living at home who tested positive*, by security region, by date of the positive test result. - Number of newly reported deceased persons aged 70 and older living at home who tested positive*, by security region, by date on which the patient died. The numbers concern COVID-19 reports since the registration of the (residential) institution in OSIRIS with effect from questionnaire 5 (01-07-2020). * For reports from 01-07-2020, it is recorded whether the patient lives in an institution. For reports from 01-07-2020 persons aged 70 and older are considered to be living at home if, according to the information known to the PHS, they: • were not living in an institution AND • Are aged 70 years or older AND • The person is not employed and is not a healthcare worker Persons whose residential facility/institution is not listed can still be excluded as being an persons aged 70 and older living at home if they: • Based on their 6-digit zip code, can be linked to a known location of a care institution for the disabled or a nursing home OR • Have 'Disability care institution' or 'Nursing home' as the stated location of transmission. OR • Based on the content of free text fields, links can be made to a care institution for the disabled or a nursing home.   The file is structured as follows: A set of records by date, with for each date: • A record for each security region (including 'Unknown') in the Netherlands, even if there are no reports for the relevant security region. The numbers are then 0 (zero). • Security region is unknown when a record cannot be assigned to one unique security region. A date of 01-01-1900 is also included in this file for statistics whose associated date is unknown. The following describes how the variables are defined. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. This version number is adjusted (+1) when the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level. The corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl) is then changed. Version 2 update (January 25, 2022): • An updated list of known nursing or care home locations and private residential care centers has been received from the umbrella organization Patient Federation of the Netherlands on 03-12-2021. This updated list was taken into use on 25-01-2022 to determine whether persons are living in an institution. Version 3 update (February 8, 2022) • From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results are reported directly from CoronIT to RIVM. The test results of other test providers (such as Testing for Access) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Reporting Portal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to RIVM via HPZone. From 8 February 2022, the date of the positive test result is used and no longer the date of notification to the PHS. Version 4 update (March 24, 2022): • In version 4 of this dataset, records have been compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the variable security_region_code for more information. Version 5 update (August 2, 2022): • The classification of persons aged 70 years and older living at home has not been applied to reports that have only been received by the RIVM since 8 February 2022 via an alternative reporting route. From 8 February to 1 August 2022, the number of reports from persons aged 70 and older living at home was therefore underestimated by approximately 14%. As of August 2, 2022, this format has been retroactively updated. Version 6 update (September 1, 2022): - From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic to October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistic_reported: The date used for reporting the persons 70+ living at home. This can be different for each reported metric, namely: • For [Total_cases_reported] this is the date of the positive test result. • For [Total_deceased_reported] this is the date on which the patients died. Security_region_code: Security region code. The code of the security region based on the patient's place of residence. If the place of residence is not known, the security region is based on the PHS that submitted the report, except for the Midden- en West Brabant and Brabant-Noord security regions, since the PHS and security region are not comparable for these regions. Also see: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid From March 24, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek security region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland security region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (Municipal division on 1 January 2022 (cbs.nl). Security_region_name: Security region name. Security Region Name is based on the Security Region Code. Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: The number of new COVID-19 infected people over 70 living at home reported to the PHS on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of COVID-19 infected people over 70 living at home is higher than the number of reports in the surveillance, because not everyone with a possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a person over 70 living at home. Total_deceased_reported: The number of over-70s living at home reported to the PHS who died of COVID-19 on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of deceased persons over 70 living at home who died of COVID-19 is higher than the number of reports in the surveillance, because not all deceased patients are tested and deaths are not legally reportable. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a person over 70 living at home. Corrections made to reports in the OSIRIS source system can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. This file therefore always contains the numbers based on the most up-to-date data in the OSIRIS source system. The CSV file uses a semicolon as a separator. There are no empty lines in the file. Below are the column names and the types of values in the CSV file: • Version: Consisting of a single whole number (integer). Is always filled for each row. Example: 2. • Date_of_report: Written in format YYYY-MM-DD HH:MM. Is always filled for each row. Example: 2020-10-16 10:00 AM. • Date_of_statistic_reported: Written in format YYYY-MM-DD. Is always filled for each row. Example: 2020-10-09. • Security_region_code: Consisting of 'VR' followed by two digits. Can also be empty if the region is unknown. Example: VR01. • Security_region_name: Consisting of a character string. Is always filled for each row. Example: Midden- en West Brabant. • Total_cases_reported: Consisting of integers only. Is always filled for each row. Example: 12. • Total_deceased_reported: Consisting of integers only. Is always filled for each row. Example: 8.

 • Categories    

  Dit bestand bevat per Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio, per dag, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke datum sinds 2020-09-07 is per GGD regio het aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde van de gemeenten die tot de betreffende regio behoren. Voor iedere datum worden daartoe, per gemeente, de meest recente meting van alle RWZI’s gewogen naar het aantal inwoners in de gemeente die bediend worden door de betreffende RWZI, mits de meest recente meting niet ouder is dan acht dagen. Deze waarden per gemeente worden gesommeerd over de gemeenten die tot een GGD regio behoren, en gedeeld door het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een gemeente aangesloten op RWZI's die een meting hebben die minder dan acht dagen oud is). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde voor de GGD regio uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per regio, per datum, per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een GGD regio metingen beschikbaar zijn die recenter zijn dan 8 dagen, is de record “NA”. Het bestand bevat per GGD regio alle dagen van 2020-09-07 tot en met de meest recente datum waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat de meest recente datum verschilt per regio. De cijfers zijn berekend op basis van de gemeentelijke indeling en indeling van GGD regio’s zoals die op de datum van de meting gold. Gemeentelijke herindelingen worden toegepast op de datum van de herindeling. De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Welke gemeenten vallen onder een GGD regio kunt u vinden in het overzicht gebiedsindelingen van het CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/cbs-gebiedsindelingen). Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het GGD regio cijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Date_measurement: Datum waarop de berekening van het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). Region_code: De CBS code van de GGD regio. Region_name: Naam van de GGD regio. RNA_flow_per_100000: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de gemeenten in de betreffende GGD regio bedienen, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

 • Categories    

  For English, see below Beschrijving bestand: Dit bestand bevat de volgende percentages: - (1) percentage deelnemers met klachten passend bij een acute luchtweginfectie in Infectieradar - (2) 7-daags gemiddelde van (1) naar rapportagedatum van de wekelijkse vragenlijst. Het bestand is als volgt opgebouwd: • Eén record per rapportagedatum Het bestand wordt een keer in de week geüpdatet, maar alleen gegevens van volledig afgeronde dagen worden weergegeven. Iedere week op dinsdag worden er zeven nieuwe dagen (dinsdag tot en met maandag) aan het bestand toegevoegd. Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics: Datum waarop de wekelijkse vragenlijst is ingestuurd. Perc_ari_symptoms: Percentage deelnemers in Infectieradar dat in de week voor de [Date_of_statistics] klachten heeft gerapporteerd passend bij een acute luchtweginfectie. Acute luchtweginfectie klachten zijn hoesten, keelpijn, kortademig, loopneus of verstopte neus. MA_perc_ari_symptoms: Het zevendaags lopende gemiddelde (moving average/MA) van [Perc_ari_symptoms]. Dit gemiddelde wordt op de middelste dag weergegeven. Voor de eerste 3 en de laatste 3 dagen in de dataset is deze waarde leeg, omdat deze dagen niet in het midden van een 7 daagse periode liggen. Vanaf 24 november 2022 zijn de analyses van Infectieradar met terugwerkende kracht aangepast. Hierdoor zijn er minimale verschillen in de resultaten die voor deze datum gepubliceerd waren. -------------------------------------------------------------------------------- Acute respiratory Infections Percentage of participants with symptoms consistent with an acute respiratory infection in Infectieradar per reporting date File description: This file contains the following percentages: - (1) percentage of participants with symptoms consistent with an acute respiratory infection in Infectieradar - (2) 7-day average of (1) per reporting date of the weekly questionnaire. The file is structured as follows: • One record per reporting date The file is updated once a week, but only data from fully completed days is displayed. Every week on Tuesday, seven new days (Tuesday through Monday) are added to the file. From September 6, 2023, this file will be updated weekly on Wednesdays. The data is retroactively updated for the other days. Description of the variables: Version: version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistics: Date on which the weekly questionnaire was submitted. Perc_ari_symptoms: Percentage of participants in Infectieradar who reported symptoms consistent with an acute respiratory infection in the week before the [Date_of_statistics]. Acute respiratory complaints are cough, sore throat, shortness of breath, dyspnea. MA_perc_ari_symptoms: The 7-day moving average (MA) of [Perc_ari_symptoms]. This average is shown on the middle day. For the first 3 and last 3 days in the dataset, this value is empty, because these days are not in the middle of a 7-day period. From November 24, 2022, the analyzes of Infectieradar have been adjusted retroactively. As a result, there are minimal differences in the results published before this date.

 • Categories  

  Dit bestand bevat resultaten van het Trendonderzoek omgaan met gedragsregels. Regelmatig wordt aan een representatieve groep mensen gevraagd of zij de gedragsregels die ingesteld zijn naar aanleiding van de Coronapandemie naleven en wat zij vinden van de gedragsregels. Tot en met ronde 27 was dit elke drie weken, daarna elke vier weken, en vanaf ronde 33 elke zes weken. Tussen ronde 30 en 31 zit een interval van bijna vier maanden. Voor meer informatie over de onderzoeksopzet: https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/trendonderzoek/achtergrondinformatie Vanaf ronde 36 gelden er geen coronaspecifieke gedragsadviezen meer. Er gelden nog wel algemene gedragsadviezen om luchtweginfecties te voorkomen. Het bestand bevat landelijk (alle rondes) en per Veiligheidsregio (tot en met ronde 30) gegevens over: - Naleving van de gedragsregels - Draagvlak voor de gedragsregels - Zelfeffectiviteit (hoe moeilijk of makkelijk vindt u het om de gedragsregels op te volgen?) - Respons effectiviteit (helpt het als iedereen de gedragsregels volgt?) - Sociale norm (ziet u de meeste mensen in uw naaste omgeving de gedragsregels volgen?) - Affectieve respons (maakt u zich zorgen om het coronavirus?) - Vaccinatiebereidheid - Coronagerelateerde klachten - Psychische gezondheid (vanaf ronde 31) - Eenzaamheid (vanaf ronde 31) Gedragsregels Naleving, draagvlak, zelfeffectiviteit, respons effectiviteit en sociale norm worden voor de volgende gedragsregels uitgevraagd: - Avondklok: blijf thuis na 21.00 uur ‘s avonds - Bij_klachten_blijf_thuis: blijf thuis als u coronagerelateerde klachten hebt (tot en met ronde 11) - Bij_klachten_blijf_terecht_thuis: blijf thuis als u coronagerelateerde klachten hebt, tenzij u een negatieve test hebt gedaan (vanaf ronde 11) - Bij_klachten_laat_testen: doe een coronatest als u klachten hebt (bij de GGD of een zelftest) - Bij_klachten_postest_isolatie: blijf thuis als u een positieve testuitslag hebt - Draag_mondkapje_in_OV: draag een mondkapje in het openbaar vervoer - Draag_mondkapje_in_publieke_binnenruimtes: draag een mondkapje in publieke binnenruimtes - Draag_mondkapje_op_drukke_plekken: draag een mondkapje op drukke plekken buiten - Hoest_niest_in_elleboog: als u moet hoesten of niezen, doe dat dan in de elleboog - Houd_1_5m_afstand: houd 1,5 meter afstand van anderen (naleving gemeten in verschillende situaties) - Ontvang_max_bezoekers_thuis: ontvang een maximum aantal bezoekers thuis (het geadviseerde maximum varieerde over de tijd, gemeten is het op dat moment geldende advies) - Ventileren_woning: zorg voor voldoende frisse lucht in uw woning (meestal of altijd ventileren en 2 keer of vaker per dag de ruimte waar je het meeste was een kwartier of langer doorluchten) - Vermijd_drukke_plekken: vermijd drukke plekken of keer om als u toch op een drukke plek komt - Was_vaak_je_handen: was regelmatig uw handen (meer dan 10 keer per dag) - Werkt_thuis: werk (gedeeltelijk) thuis als dat kan (advies varieerde over tijd) - Zelftest_bezoek: doe een zelftest voordat u bij iemand op bezoek gaat Gegevens Het bestand bevat de volgende gegevens: - Percentage of gemiddelde - 95% betrouwbaarheidsinterval ondergrens - 95% betrouwbaarheidsinterval bovengrens - Verandering ten opzichte van de vorige meting - Aantal respondenten in de steekproef Naar Veiligheidsregio, per meetperiode per indicator-categorie per indicator Records Het bestand bevat per vragenlijstronde de volgende set van records: - Een record voor elke Veiligheidsregio in Nederland per indicator-categorie per indicator (tot en met ronde 30, vanaf ronde 31 alleen Nederland) - Een record voor totaalpercentages in Nederland per indicator-categorie per indicator per leeftijdscategorie, per opleidingsniveau en per geslachtsaanduiding (vanaf ronde 32 doen deelnemers mee wiens geslacht anders is dan man of vrouw. Omdat dit een kleine groep deelnemers is, wordt deze groep niet weergegeven in een eigen record, maar zij tellen wel mee in het totaal) Indicatorcategorieën Naleving: Worden de uitgevraagde gedragsregels nageleefd (actueel gedrag)? Draagvlak: In welke mate staat u achter de gedragsregel? Helpen_regels: Stel dat iedereen de gedragsregels van de overheid op zou volgen, hoe goed zou dat helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? Moeite: Hoe moeilijk of makkelijk vindt u het om de gedragsregel na te leven? Naaste_omgeving: Volgen de meeste mensen in de naaste omgeving van de geënqueteerde de gedragsregels? Zorgen: Maakt u zich zorgen om het coronavirus? Vaccinatiebereidheid: Wilt u zich laten vaccineren tegen covid? Klachten: Percentage van de mensen met coronagerelateerde klachten Psychisch: Psychische gezondheid in vier categorieën op basis van de MHI-5. Eenzaamheid: Eenzaamheid in drie categorieën op basis van de verkorte Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld. Variabelen Beschrijving van de variabelen: Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_measurement: Datum waarop de meting is gestart. De meetduur is een week. De meting heeft dus plaatsgevonden op genoemde datum en zes dagen erna. Wave Volgnummer van de meting Region_code: Nederland en Veiligheidsregiocode. Nederland heeft code NL00. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Region_name: Nederland en naam van de Veiligheidsregio. Dit is de naam van de Veiligheidregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS (zie link hierboven bij variabele Security_region_code). Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Subgroup_category: Dimensies waarin de cijfers zijn uitgesplitst: - Alle (Totaal; geen uitsplitsing) - Geslacht (Man / Vrouw) - Leeftijd (16 – 24 jaar / 25 – 39 jaar / 40 – 54 jaar / 55 – 69 jaar / 70+) - Opleidingsniveau (Laag / Midden / Hoog ) Subgroup: Benaming van de dimensie (zie Subgroup_category) Indicator_category: Categorisering van de indicatoren: - Naleving - Draagvlak - Helpen_regels - Moeite - Naaste_omgeving - Zorgen - Vaccinatiebereidheid - Klachten - Psychisch - Eenzaamheid Indicator: Naleving, Draagvlak, Helpen_regels, Moeite en Naaste_omgeving voor de volgende gedragsregels: - Avondklok - Bij_klachten_blijf_thuis - Bij_klachten_blijf_terecht_thuis - Bij_klachten_laat_testen - Bij_klachten_postest_isolatie - Draag_mondkapje_in_OV - Draag_mondkapje_in_publieke_binnenruimtes - Draag_mondkapje_op_drukke_plekken - Hoest_niest_in_elleboog - Houd_1_5m_afstand - Ontvang_max_bezoekers_thuis - Thuisgewerkte_uren: Gemiddelde percentage uren die een deelnemer thuiswerkt van de uren die een deelnemer werkt - Ventileren_woning - Vermijd_drukke_plekken - Was_vaak_je_handen - Werkt_thuis - Zelftest_bezoek Zorgen: - Zorgen_over_Coronavirus Vaccinatiebereidheid (tot en met ronde 19): - Al_gevaccineerd - Ja - Nee - Weet_niet Gevaccineerd_of_bereid - Ja (ten minste één vaccinatie gehad of bereid tot vaccinatie) - Nee - Weet_niet (vanaf ronde 31 vervalt deze antwoordoptie) Klachten op het moment van het invullen van de vragenlijst: - Minstens_een_corona_gerelateerd Sample_size: Aantal respondenten dat antwoord heeft gegeven op een vraag Figure_type: Cijfersoort (Percentage / Gemiddelde) Value Berekende waarde van de Indicator Lower_limit 95% betrouwbaarheidsinterval ondergrens Upper_limit 95% betrouwbaarheidsinterval bovengrens Change_wrt_previous_measurement Significant (p < .05) verschil ten opzichte van de vorige meetperiode (-1 = afname / 0 = gelijk gebleven / 1 = toegenomen)

 • Categories    

  Dit bestand bevat per Veiligheidsregio (VR), per dag, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke datum sinds 2020-09-07 is er per VR het aantal virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde van de RWZI's waar de betreffende regio (deels) door bediend wordt. Voor iedere datum worden daartoe, per VR, de meest recente meting van alle RWZI’s gewogen naar het aantal inwoners in de VR die gebruik maken van betreffende RWZI, mits de meest recente meting niet ouder is dan acht dagen. Deze waarden worden gesommeerd over de VR, en gedeeld door het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een VR aangesloten op RWZI's die een meting hebben die minder dan acht dagen oud is). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde voor de VR uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per VR, per datum, per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een VR metingen beschikbaar zijn die recenter zijn dan 8 dagen, is de record “NA”. Het bestand bevat per VR alle dagen van 2020-09-07 tot en met de meest recente datum waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat de meest recente datum verschilt per regio. De cijfers zijn berekend op basis van de indeling van VR zoals die op de datum van de meting gold. Eventuele veranderingen, bijvoorbeeld als het gevolg van gemeentelijke herindelingen, worden toegepast op de datum waarop deze administratief plaatsheeft. De informatie over inwonersaantallen per RWZI en het aandeel dat behoort tot de verschillende VR kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Welke gemeenten vallen onder een VR kunt u vinden in het overzicht gebiedsindelingen van het CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/cbs-gebiedsindelingen). Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het VR cijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau. (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9) Beschrijving van de variabelen Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Date_measurement: Datum waarop de berekening van het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). Region_code: De CBS code van de VR. Region_name: Naam van de VR. RNA_flow_per_100000: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de betreffende VR bedienen, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

 • Categories    

  Dit bestand bevat per gemeente, per week, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke week sinds 2020-09-07 is per gemeente het aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde over het gemeten aantal deeltjes bij de RWZI's die de betreffende gemeente bedienen. Voor iedere week wordt daartoe eerst een weekgemiddelde per RWZI bepaald, gebaseerd op alle metingen die voor die locatie beschikbaar zijn. Hierdoor ontstaat één weekcijfer per RWZI. Dit weekcijfer wordt gewogen naar het aantal inwoners in de gemeente die gebruik maken van betreffende RWZI. Deze waarden worden gesommeerd per gemeente, en gedeeld door de som van het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een gemeente aangesloten op RWZI die één of meerdere metingen hebben). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde, per week, per gemeente uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een gemeente metingen beschikbaar zijn in een week, is de record “NA”. Wanneer (bijvoorbeeld door een gemeentelijke herindeling) er twee verschillende inwonertallen gelden voor een gemeente in één week wordt hier rekening mee gehouden door het inwonertal te gebruiken dat geldend is op het moment van de meting. Weken volgen de ISO-8601 standaard en lopen van maandag tot en met zondag. Het bestand bevat per gemeente alle weken van 2020-09-07 tot en met de meest recente week waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat niet alle gemeenten in de meest recente (lopende) week zijn opgenomen. De cijfers zijn berekend op basis van de gemeentelijke indeling zoals die op de datum van de meting gold. Gemeentelijke herindelingen worden toegepast op de datum van de herindeling. De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het gemeentecijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Year: Jaar waarbinnen de week valt waar het gemeentecijfer betrekking op heeft. Week: Weeknummer in het jaar [Year] waar het gemeentecijfer betrekking op heeft. Start_date: Begindatum van de week waarop het gemeentecijfer betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). End_date: Einddatum van de week waarop het gemeentecijfer betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). Region_code: De CBS gemeentecode. Region_name: Naam van de gemeente. RNA_flow_per_100000_weeklymean: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de betreffende gemeente bedienen, per week, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

 • Categories  

  For English, see below Het aantal COVID-19 gerelateerde hospitalisaties is al geruime tijd laag en COVID-19 is per 1 juli 2023 geen meldingsplichtige ziekte meer. Daarom wordt de data vanaf 11 juli 2023 niet meer bijgewerkt. Het reproductiegetal R geeft het gemiddeld aantal mensen dat besmet wordt door één persoon met COVID-19. Voor de schatting van dit reproductiegetal gebruiken we het aantal gemelde COVID-19 ziekenhuisopnames per dag in Nederland. Dit aantal ziekenhuisopnames wordt bijgehouden door Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Omdat een COVID-19 opname met enige vertraging doorgegeven wordt in het rapportagesysteem, corrigeren we het aantal opnames voor deze vertraging [1]. Voor een groot deel van de gemelde gevallen is de eerste ziektedag bekend. Deze informatie wordt gebruikt om de eerste ziektedag voor de ziekenhuisopnames te schatten. Door het aantal COVID-19 opnames per datum van eerste ziektedag weer te geven is direct te zien of het aantal infecties toeneemt, piekt of afneemt. Voor de berekening van het reproductiegetal is het ook nodig te weten wat de tijdsduur is tussen de eerste ziektedag van een COVID-19 geval en de eerste ziektedag van zijn of haar besmetter. Deze tijdsduur is gemiddeld 4 dagen voor SARS-CoV-2 varianten in 2020 en 2021, en gemiddeld 3.5 dagen voor recentere varianten, berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD. Met deze informatie wordt de waarde van het reproductiegetal berekend zoals beschreven in Wallinga & Lipsitch 2007 [2]. Tot 12 juni 2020 werd het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 ziekenhuisopnames, en tot 15 maart 2023 werd het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD’en. [1] van de Kassteele J, Eilers PHC, Wallinga J. Nowcasting the Number of New Symptomatic Cases During Infectious Disease Outbreaks Using Constrained P-spline Smoothing. Epidemiology. 2019;30(5):737-745. doi:10.1097/EDE.0000000000001050. [2] Wallinga J, Lipsitch M. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. Proc Biol Sci. 2007;274(1609):599-604. doi:10.1098/rspb.2006.3754. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (8 februari 2022): - In de berekening van het reproductiegetal wordt in plaats van de GGD meldingsdatum nu de datum van positieve testuitslag gebruikt. Versie 3 update (17 februari 2022): - In de berekening van het reproductiegetal wordt nu rekening gehouden met verschillende generatietijden voor verschillende varianten. Voor de varianten tot en met Delta is de gemiddelde generatietijd 4 dagen, vanaf Omikron is dat 3.5 dagen. Het hier gepubliceerde reproductiegetal is een gewogen gemiddelde van de reproductiegetallen per variant. Versie 4 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. - Tot 31 augustus werd het gepubliceerde reproductiegetal berekend met de data van de dag voor publicatie. Vanaf 1 september is het gepubliceerde reproductiegetal berekend met de data van de dag van publicatie. Versie 5 update (31 maart 2023): - Vanaf 15 maart 2023 wordt het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 ziekenhuisopnames volgens de NICE ziekenhuisregistratie. Van 13 juni 2020 t/m 14 maart 2023 werd het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD. Het aantal meldingen wordt echter sterk bepaald door het testbeleid, en is door het aangepaste testbeleid per 10 maart 2023 en het sluiten van de GGD teststraten per 17 maart 2023 minder geschikt als basis voor het berekenen van het reproductiegetal. Tot en met 12 juni 2020 werd het reproductiegetal ook berekend op basis van ziekenhuisopnames, maar toen zoals gemeld aan de GGD. Date: Datum waarvoor het reproductiegetal is geschat Rt_low: Ondergrens 95% betrouwbaarheidsinterval Rt_avg: Geschat reproductiegetal Rt_up: Bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval population: patiëntpopulatie met waarde “hosp” voor gehospitaliseerde patiënten of “testpos” voor test positieve patiënten Voor recente R schattingen is de betrouwbaarheid niet groot, omdat de betrouwbaarheid afhangt van de tijd tussen infectie en ziek worden en de tijd tussen ziek worden en melden. Daarom is de variabele Rt_avg afwezig in de laatste twee weken. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 reproduction number The number of COVID-19 related hospitalizations has been low for quite some time and COVID-19 is no longer a notifiable disease as of July 1, 2023. Therefore, the data will no longer be updated from July 11, 2023. The reproduction number R gives the average number of people infected by one person with COVID-19. To estimate this reproduction number, we use the number of reported COVID-19 hospital admissions per day in the Netherlands. This number of hospital admissions is tracked by the NICE Foundation (National Intensive Care Evaluation). Because a COVID-19 admission is reported with some delay in the reporting system, we correct the number of admissions for this delay [1]. The first day of illness is known for a large proportion of the reported cases. This information is used to estimate the first day of illness for hospital admissions. By displaying the number of COVID-19 admissions per date of the first day of illness, it is immediately possible to see whether the number of infections is increasing, peaking or decreasing. To calculate the reproduction number, it is also necessary to know the length of time between the first day of illness of a COVID-19 case and the first day of illness of his or her infector. This duration is an average of 4 days for SARS-CoV-2 variants in 2020 and 2021, and an average of 3.5 days for more recent variants, calculated on the basis of COVID-19 reports to the PHS. With this information, the value of the reproduction number is calculated as described in Wallinga & Lipsitch 2007 [2]. Until June 12, 2020, the reproduction number was calculated on the basis of COVID-19 hospital admissions, and until March 15, 2023, the reproduction number was calculated on the basis of COVID-19 reports to the GGDs. [1] van de Kassteele J, Eilers PHC, Wallinga J. Nowcasting the Number of New Symptomatic Cases During Infectious Disease Outbreaks Using Constrained P-spline Smoothing. Epidemiology. 2019;30(5):737-745. doi:10.1097/EDE.0000000000001050. [2] Wallinga J, Lipsitch M. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. Proc Biol Sci. 2007;274(1609):599-604. doi:10.1098/rspb.2006.3754. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 2 update (February 8, 2022): - In the calculation of the reproduction number, the date of the positive test result is now used instead of the PHS notification date. Version 3 update (February 17, 2022): - The calculation of the reproduction number now takes into account different generation times for different variants. For the variants up to and including Delta, the average generation time is 4 days, from Omikron it is 3.5 days. The reproduction number published here is a weighted average of the reproduction numbers per variant. Version 4 update (September 1, 2022): - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. - Until August 31, the published reproduction number was calculated with the data of the day before publication. From September 1, the published reproduction number is calculated with the data of the day of publication. Version 5 update (March 31, 2023): - As of March 15, 2023, the reproduction number is calculated based on COVID-19 hospital admissions according to the NICE hospital registry. From June 13, 2020 to March 14, 2023, the reproduction number was calculated on the basis of COVID-19 reports to the PHS. However, the number of reports is strongly determined by the test policy, and is less suitable as a basis for calculating the reproduction number due to the adjusted test policy as of March 10, 2023 and the closure of the PHS test lanes as of March 17, 2023. Until 12 June 2020, the reproduction number was also calculated on the basis of hospital admissions, but then as reported to the PHS. Date: Date for which the reproduction number was estimated Rt_low: Lower limit 95% confidence interval Rt_avg: Estimated reproduction number Rt_up: Upper bound 95% confidence interval population: patient population with value “hosp” for hospitalized patients or “testpos” for test positive patients For recent R estimates, the reliability is not great, because the reliability depends on the time between infection and becoming ill and the time between becoming ill and reporting. Therefore, the variable Rt_avg is absent in the last two weeks.

 • Categories    

  Dit bestand bevat per Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio, per dag, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke datum sinds 2020-09-07 is per ROAZ regio het aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde van de gemeenten die tot de betreffende regio behoren. Voor iedere datum worden daartoe, per gemeente, de meest recente meting van alle RWZI’s gewogen naar het aantal inwoners in de gemeente die bediend worden door de betreffende RWZI, mits de meest recente meting niet ouder is dan acht dagen. Deze waarden per gemeente worden gesommeerd over de gemeenten die tot een ROAZ regio behoren, en gedeeld door het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een gemeente aangesloten op RWZI's die een meting hebben die minder dan acht dagen oud is). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde voor de ROAZ regio uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per regio, per datum, per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een ROAZ regio metingen beschikbaar zijn die recenter zijn dan 8 dagen, is de record “NA”. Het bestand bevat per ROAZ regio alle dagen van 2020-09-07 tot en met de meest recente datum waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat de meest recente datum verschilt per regio. De cijfers zijn berekend op basis van de gemeentelijke indeling zoals die op de datum van de meting gold, en de meest recente indeling van de ROAZ regio's. Gemeentelijke herindelingen worden toegepast op de datum van de herindeling. De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Welke gemeenten vallen onder een ROAZ regio kunt u vinden op de regioatlas van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (https://www.regioatlas.nl/regioindelingen/regioindelingen_indeling/t/roaz_regio_s). Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het ROAZ regio cijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Date_measurement: Datum waarop de berekening van het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). Region_code_lcps: De code van de ROAZ regio, zoals gehanteerd door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Region_name: Naam van de ROAZ regio. RNA_flow_per_100000: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de gemeenten in de betreffende ROAZ regio bedienen, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.