From 1 - 10 / 13
 • Categories  

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2019 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM10/m³) voor 2019 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  De preparatiezones geven de gebieden aan waarbinnen beschermende maatregelen voor de bevolking zijn voorbereid, voor het geval dat er een ongeluk met een nucleaire installatie plaatsvindt. Afhankelijk van de werkelijke ernst van een incident kunnen de afstanden waarbinnen maatregelen worden ingesteld worden uitgebreid of verkleind, of zich beperken tot een deel van de cirkel. Voor de nucleaire installaties in België en Duitsland zijn vergelijkbare afstanden bepaald in het Landelijk Crisiplan Straling.

 • Categories    

  Op deze kaart zie je natte koeltorens met de volgende twee statussen: 1. Nieuw aangemelde natte koeltorens die nog niet zijn gecontroleerd 2. Aangemelde natte koeltorens die zijn afgewezen door het bevoegd gezag.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2019, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  For English, see below Dit bestand bevat: - het aantal COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames per leeftijdsgroep in Nederland, per week van ziekenhuis- of IC-opname en per week waarop de gegevens zijn gemeld aan de NICE registratie (https://www.stichting-nice.nl). De aantallen betreffen COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020) tot 1 april 2024. De registratie van het aantal COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames kan achterlopen. Dit kan als gevolg hebben dat de datum van opname en de datum van de melding in een andere kalenderweek vallen. Per 1 april 2024 is de NICE COVID-19 klinische registratie gestopt. Daardoor wordt de data vanaf 17 april 2024 niet meer bijgewerkt. Informatie over het aantal COVID-19 ziekenhuisopnames en de bedbezetting wordt nog gerapporteerd door het LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). Het aantal ziekenhuisopnames in de NICE COVID-19 registratie werd tussen april 2023 en april 2024 steeds minder compleet, vergeleken met het aantal ziekenhuisopnames gerapporteerd door het LCPS Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een record per week van statistiek voor Nederland, ook als er op de betreffende week geen opname of meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). -De genoemde datum voor statistiek kan betrekking hebben op een ziekenhuis- of IC-opnamedatum of de datum dat het ziekenhuis een ziekenhuis- of IC opname heeft gemeld aan de NICE registratie. Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (Https://data.rivm.nl). Versie 2 update (9 augustus 2022): - Vanaf 9 augustus 2022 zijn nieuwe opnames van personen met een SARS-CoV-2 besmetting die tijdens een eerdere COVID-19 episode ook opgenomen zijn geweest, toegevoegd aan dit open databestand. Om deze reden valt het aantal opnames met terugwerkende kracht hoger uit dan in onze voorgaande bestanden. De onderschatting van het aantal opnames sinds het begin van de pandemie tot 9 augustus 2022 is minder dan 1%. Een opname wordt geteld als een nieuwe opname wanneer een persoon met een SARS-CoV-2 besmetting een opname datum heeft die meer dan 90 dagen na de voorgaande opname. Versie 3 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere woensdag geüpdatet, maar op dinsdag. - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag geüpdatet. Versie 4 update (24 november 2022): - Vanaf 24 november 2022 zal de leeftijdsgroep 0-14 jaar worden opgesplitst in de leeftijdsgroepen 0-4, 5-9 en 10-14 jaar. Dit wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de gehele pandemie. Versie 5 update (4 april 2023): - Vanaf 4 april 2023 zal dit bestand wekelijks op dinsdag worden geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics_week_start: De datum van de maandag - eerste dag van die week - waarvoor de aantallen per week worden gepresenteerd. Week van ziekenhuis opname (variabele Hospital_admission), week van IC opname (variabele IC_admission), de week waarop de ziekenhuisopname (variabele Hospital_admission_notification) of IC opname is gemeld (variabele IC_admission_notification) aan de NICE registratie. Age_group: Leeftijdsgroep in jaren van de opgenomen of gemelde patiënten. Intervallen per vijf jaar worden gehanteerd met uitzondering van 90 jaar en hoger (90+). Patiënten met een onbekende leeftijd worden opgeteld bij ‘Unknown’. Hospital_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per week waarop de ziekenhuisopname is gemeld [Date_of_statistics_week_start]. Hospital_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per ziekenhuisopnameweek [Date_of_statistics_week_start]. IC_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per week waarop de IC opname is gemeld [Date_of_statistics_week_start]. IC_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per IC opnameweek [Date_of_statistics_week_start]. Een patiënt kan meerdere keren in het ziekenhuis of op de IC worden opgenomen (zie versie 2 update). RIVM en de NICE registratie hebben de methode om in dergelijke gevallen de meest relevante opnamedatum te bepalen zoveel mogelijk gelijk getrokken, maar de aantallen kunnen iets afwijken van de gegevens zoals gepresenteerd door de NICE registratie. Een patiënt opgenomen op de IC telt ook mee in de ziekenhuisopname cijfers. Ondanks dat aan ziekenhuizen wordt gevraagd meerdere malen per dag de COVID-19 patiënten te registeren, kan de registratie van het aantal patiënten achterlopen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen van de afgelopen kalenderweek nog onvolledig kunnen zijn (https://www.stichting-nice.nl). Correcties die in meldingen in het bronsysteem van de NICE registratie worden gedaan door medewerkers van ziekenhuizen kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat op het moment van aanmaken en publicatie dus altijd de meest actuele gegevens volgens het bronsysteem van de NICE registratie na bewerking door het RIVM. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 hospital and intensive care unit (ICU) admissions in the Netherlands by age group by hospital and ICU admission week and reporting week (according to NICE registration) This file contains: - the number of COVID-19 hospital and ICU admissions by age group in the Netherlands, per week of hospitalization or ICU admission and per week on which the data were reported to the NICE registry (https://www.stichting-nice.nl). The numbers concern COVID-19 hospital and ICU admissions since the first report in the Netherlands (27/02/2020) up to April 1st 2024. The registration of the number of COVID-19 hospital and ICU admissions may be lagging behind. This may result in the date of recording and the date of the report falling in a different calendar week. The NICE COVID-19 clinical registration has been stopped as of 1 April 2024. As a result, the data will no longer be updated from April 17, 2024. Information about the number of COVID-19 hospital admissions and bed occupancy is still reported by the LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). The number of hospital admissions in the NICE COVID-19 registry became less complete between April 2023 and April 2024, compared to the number of hospital admissions reported by the LCPS. The file is structured as follows: - A record per week of statistics for the Netherlands, even if there are no recordings or reports on the week in question. The numbers are then 0 (zero). -The stated date for statistics may relate to a hospital or ICU admission date or the date on which the hospital reported a hospital or ICU admission to the NICE registry. Description of the variables: Version: version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (Https://data.rivm.nl). Version 2 update (August 9, 2022): - From August 9, 2022, new admissions of persons with a SARS-CoV-2 infection who were also admitted during a previous COVID-19 episode have been added to this open data file. For this reason, the number of withdrawals with retroactive effect is higher than in our previous files. The underestimation of admissions since the start of the pandemic to August 9, 2022 is less than 1%. A recording is counted as a new recording when a person with a SARS-CoV-2 infection has a recording date that is more than 90 days after the previous recording. Version 3 update (September 1, 2022): - From September 1, 2022, the data will no longer be updated every Wednesday, but on Tuesdays. - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday. Version 4 update (November 24, 2022): - From November 24, 2022, the age group 0-14 years will be split into age groups 0-4, 5-9 and 10-14 years. This will be retroactively updated for the entire pandemic. Version 5 update (April 4, 2023): - From April 4, 2023, this file will be updated weekly on Tuesdays. The data is retroactively updated for the other days. From September 6, 2023, this file will be updated weekly on Wednesdays. The data is retroactively updated for the other days. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistics_week_start: The date of the Monday - first day of that week - for which the numbers per week are presented. Week of hospital admission (variable Hospital_admission), week of ICU admission (variable IC_admission), the week on which the hospital admission (variable Hospital_admission_notification) or ICU admission was reported (variable IC_admission_notification) to the NICE registry. Age_group: Age group in years of the admitted or reported patients. Five-year intervals are used with the exception of 90 years and above (90+). Patients with an unknown age are added to 'Unknown'. Hospital_admission_notification: The number of new COVID-19 patients admitted to the NICE registry per age group [Age_group] per week on which the hospital admission was reported [Date_of_statistics_week_start]. Hospital_admission: The number of new COVID-19 patients admitted to hospital per age group [Age_group] per hospital admission week [Date_of_statistics_week_start] reported to the NICE registry. IC_admission_notification: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who were admitted to the ICU per age group [Age_group] per week on which the ICU admission was reported [Date_of_statistics_week_start]. IC_admission: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who have been admitted to the ICU per age group [Age_group] per ICU admission week [Date_of_statistics_week_start]. A patient can be hospitalized or admitted to ICU multiple times (see version 2 update). The RIVM and the NICE registry have aligned the method for determining the most relevant admission date in such cases as much as possible, but the numbers may differ slightly from the data presented by the NICE registry. A patient admitted to the ICU also counts in the hospital admission figures. Despite the fact that hospitals are asked to register COVID-19 patients several times a day, the registration of the number of patients may lag. As a result, the numbers for the past calendar week may still be incomplete (https://www.stichting-nice.nl). Corrections made in reports in the source system of the NICE registration by employees of hospitals can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may differ from the numbers in this database. At the time of creation and publication, this file therefore always contains the most up-to-date data according to the source system of the NICE registration after processing by the RIVM.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM2,5/m³) voor 2019 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories  

  For English, see below Dit bestand bevat: - Het aantal Covid-19 IC opnames in Nederland, per datum van IC opname en per datum waarop de gegevens zijn gemeld aan de NICE registratie (https://www.stichting-nice.nl). De aantallen betreffen Covid-19 IC opnames sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020) tot en met 1 april 2024. Per 1 april 2024 is de NICE COVID-19 klinische registratie gestopt. Daardoor wordt de data vanaf 17 april 2024 niet meer bijgewerkt. Informatie over het aantal COVID-19 ziekenhuisopnames en de bedbezetting wordt nog gerapporteerd door het LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). Het aantal ziekenhuisopnames in de NICE COVID-19 registratie werd tussen april 2023 en april 2024 steeds minder compleet, vergeleken met het aantal ziekenhuisopnames gerapporteerd door het LCPS. Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een record per datum van statistiek voor Nederland, ook als er op de betreffende dag geen opname of meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). De genoemde datum voor statistiek kan betrekking hebben op een IC opnamedatum of de datum dat het ziekenhuis een IC opname heeft gemeld aan de NICE registratie. Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (9 augustus 2022) -Vanaf 9 augustus 2022 zijn nieuwe opnames van personen met een SARS-CoV-2 besmetting die tijdens een eerdere COVID-19 episode ook opgenomen zijn geweest, toegevoegd aan dit open databestand. Om deze reden valt het aantal opnames met terugwerkende kracht hoger uit dan in onze voorgaande bestanden. De onderschatting van het aantal opnames sinds het begin van de pandemie tot 9 augustus 2022 is minder dan 1%. Een opname wordt geteld als een nieuwe opname wanneer een persoon met een SARS-CoV-2 besmetting een opname datum heeft die meer dan 90 dagen na de voorgaande opname. Versie 3 update (1 september 2022) - Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Versie 4 update (4 april 2023) - Vanaf 4 april 2023 zal dit bestand wekelijks op dinsdag worden geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics: Datum van IC opname (variabele IC_admission) of de datum waarop de IC opname is gemeld aan de NICE registratie (variabele IC_admission_notification). IC_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per datum waarop de IC opname is gemeld [Date_of_statistics]. IC_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per IC opnamedatum [Date_of_statistics]. Een patiënt kan meerdere keren op de IC worden opgenomen. In dit open databestand is één IC opname per patiënt opgenomen. RIVM en de NICE registratie hebben de methode om in dergelijke gevallen de meest relevante IC opnamedatum te bepalen zoveel mogelijk gelijk getrokken, maar de aantallen kunnen iets afwijken van de gegevens zoals gepresenteerd door de NICE registratie Ondanks dat aan ziekenhuizen wordt gevraagd meerdere malen per dag de COVID-19 patiënten te registeren, kan de registratie van het aantal patiënten achterlopen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen van de afgelopen dagen nog onvolledig kunnen zijn (https://www.stichting-nice.nl). Correcties die in meldingen in het bronsysteem van de NICE registratie worden gedaan door medewerkers van ziekenhuizen kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat op het moment van aanmaken en publicatie dus altijd de meest actuele gegevens volgens het bronsysteem van de NICE registratie. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 Intensive Care Unit admissions (ICU) in the Netherlands, per ICU admission date and notification date (according to NICE registration) This file contains: - The number of Covid-19 ICU admissions in the Netherlands, per date of ICU admission and per date on which the data were reported to the NICE registry (https://www.stichting-nice.nl). The numbers concern Covid-19 ICU admissions since the first report in the Netherlands (27/02/2020) up to April 1st 2024. The NICE COVID-19 clinical registration has been stopped as of 1 April 2024. As a result, the data will no longer be updated from April 17, 2024. Information about the number of COVID-19 hospital admissions and bed occupancy is still reported by the LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). The number of hospital admissions in the NICE COVID-19 registry became less complete between April 2023 and April 2024, compared to the number of hospital admissions reported by the LCPS. The file is structured as follows: - A record per date of statistics for the Netherlands, even if there are no recordings or reports on the day in question. The numbers are then 0 (zero). The stated date for statistics may relate to an ICU admission date or the date on which the hospital reported an ICU admission to the NICE registry. Description of the variables: Version: version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 2 update (August 9, 2022) -From August 9, 2022, new admissions of persons with a SARS-CoV-2 infection who were also admitted during a previous COVID-19 episode have been added to this open data file. For this reason, the number of admissions has been retroactively adjusted upwards. The underestimation of admissions since the start of the pandemic to August 9, 2022 is less than 1%. An admission is counted as a new admission when a person with a SARS-CoV-2 infection has a admission date that is more than 90 days after the previous admission. Version 3 update (September 1, 2022) - From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Version 4 update (April 4, 2023) - From April 4, 2023, this file will be updated weekly on Tuesdays. The data is retroactively updated for the other days. From September 6, 2023, this file will be updated weekly on Wednesdays. The data is retroactively updated for the other days. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistics: Date of ICU admission (variable IC_admission) or the date on which the ICU admission was reported to the NICE registry (variable IC_admission_notification). IC_admission_notification: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who have been admitted to the ICU per date on which the ICU admission was reported [Date_of_statistics]. IC_admission: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who were admitted to the ICU per ICU admission date [Date_of_statistics]. A patient can be admitted to the ICU several times. This open data file includes one IC recording per patient. The RIVM and the NICE registry have aligned the method for determining the most relevant ICU admission date in such cases as much as possible, but the numbers may differ slightly from the data presented by the NICE registry. Despite the fact that hospitals are asked to register COVID-19 patients several times a day, the registration of the number of patients may lag behind. As a result, the numbers of the past few days may still be incomplete (https://www.stichting-nice.nl). Corrections made in reports in the source system of the NICE registration by employees of hospitals can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. At the time of creation and publication, this file therefore always contains the most up-to-date data according to the source system of the NICE registration.

 • Categories  

  De Doetinchem Cohort Studie onderzoekt gezondheid en leefgewoonten van een grote groep mensen gedurende de levensloop. Deze dataset omvat de data die wordt verzameld in de Doetinchem Cohort Studie (DCS). In DCS wordt sinds 1987 de gezondheid van een groep willekeurig gekozen volwassen Nederlanders uit Doetinchem van oorspronkelijk tussen 20-60 jaar bijgehouden. Elke 5 jaar worden de gezondheid en leefgewoonten van de deelnemers onderzocht bij de plaatselijke GGD. NB de dataset is besloten en niet gepubliceerd i.h.k.v. de AVG. Licentie betreft de metadata en niet de dataset.

 • Categories  

  Op de kaart ziet u hoeveel mensen na een tekenbeet met een rode vlek of ring op de huid door de huisarts zijn gezien in 2021. Dit is een eerste symptoom van de ziekte van Lyme. In de rode gebieden zijn de meeste gevallen gemeld.