From 1 - 10 / 66
 • Categories  

  Wat ziet u? Deze kaart laat de realistische potentie voor bodem C vastlegging zien voor een combinatie van alle doorgerekende maatregelen (niet-kerende grondbewerking, geen grondbewerking, vanggewas/groenbemester, verbeteren gewasrotaties, achterlaten gewasresten, akkerrandenbeheer en niet scheuren grasland). Voor deze variant is een inschatting gemaakt welke maatregelen gecombineerd kunnen worden en tot welk niveau deze maatregelen geimplementeerd kunnen worden. De kaart laat zien dat de grootste realistische potenties liggen in Noord-oost Nederland, Flevoland, Zeeland en Noord-Brabant. Wat is de waarde? Deze kaart geeft samen met de kaarten voor de andere maatregelen inzicht waar in Nederland een bepaalde maatregel effectief zou zijn voor C vastlegging in landbouwbodems. Voor wie is dit belangrijk? Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging), maar ook voor de landbouwsector waar bodem organische stof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van de bodem.

 • Categories    

  Op de kaart ziet u hoeveel bruine ratten als bijvangst zijn gevangen per gewerkt uur in 2018. De resultaten worden weergegeven in 5x5 km hokken, zogeheten uurhokken. Ratten kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden (zoönosen). Het monitoren van de verspreiding van ratten is belangrijk om volksgezondheidsrisico’s in te schatten. Daarnaast kunnen door de monitoring bestrijdingsmaatregelen tegen ratten worden geëvalueerd.

 • Categories    

  De preparatiezones geven de gebieden aan waarbinnen beschermende maatregelen voor de bevolking zijn voorbereid, voor het geval dat er een ongeluk met een nucleaire installatie plaatsvindt. Afhankelijk van de werkelijke ernst van een incident kunnen de afstanden waarbinnen maatregelen worden ingesteld worden uitgebreid of verkleind, of zich beperken tot een deel van de cirkel. Voor de nucleaire installaties in België en Duitsland zijn vergelijkbare afstanden bepaald in het Landelijk Crisiplan Straling.

 • Categories    

  In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien van PFOS in de bovenste 20 cm van de bodem in potentieel beïnvloede gebieden. Omdat de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden is gebaseerd op de toplaag van de onbeïnvloede landbodem, zijn deze meetwaarden niet meegenomen in de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde.

 • Categories    

  Ruwe ongevalideerde uurwaarden stikstofmonoxide (NO) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Stikstofmonoxide is een kleurloos gas. Stikstofmonoxide heeft geen directe schadelijke effecten voor de gezondheid. Het kan wel schade opleveren voor de natuur door te reageren tot salpeterzuur.

 • Categories  

  Wat is er te zien? Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid bermmaaisel (ton per jaar) langs wegen buiten de bebouwde kom in een gemeente. De hoeveelheid bermmaaisel is berekend op basis van gegevens uit de literatuur (Kempenaar et al. 2009) en informatie over wegbreedtes (topografische kaart 1:10.000). Wat is de waarde? De kaart geeft inzicht in de geografische spreiding van de potentieel beschikbare hoeveelheden bermmaaisel op gemeentelijk schaalniveau. Voor wie is dit belangrijk? Biomassa als maaisel wordt gebruikt voor oa. karton, bio-component, compost en energieopwekking. De kaartinformatie is van belang voor producenten en gebruikers van bermmaaisel zoals rijkswaterstaat, gemeenten, provincies, waterschappen, beherende organisaties en eigenaren van kleinschalige biovergisters, de energiesector en maaiselverwerkende industrie.

 • Categories  

  Wat ziet u? Op de kaart ziet u het potentiele en actuele leefgebied van de boommarter (Martes martes)en daarbinnen de genetische structuur van de boommarter populatie in Nederland. De gentische informatie is verzameld op doodgevonden dieren en is gepresenteerd op uurhok niveau (vakken van 5 x 5 km) Waarde? Deze kaart geeft inzicht in de genetische structuur en beheer eenheden. Genetisch is de populatie vitaal maar is er wel sprake van enige substructuur tussen de belangrijkste voortplantingsgebieden. Voor wie is dit van belang? Beheerders / Provincies (beleid) / Waterschappen

 • Categories  

  Wat is er te zien? Op de kaart staat de potentieel te oogsten hoeveelheid biomassa uit natuurlijke rietvelden en heidevelden (ton droge stof per jaar). De oogst is geaggregeerd per gemeente. Geografische spreiding en hoeveelheden van heideplagsel en riet in Nederland. Wat is de waarde? De kaart geeft inzicht in de geografische spreiding van de potentiele hoeveelheid biomassa. Deze informatie is van belang voor de strategische planning van producenten en verwekers van deze soort biomassa. Voor wie is dit belangrijk? Biomassa van riet en heide kan gebruikt worden voor oa. dakbedekking, vloerafdekking stallen, schuttingen, etc. De informatie is van belang voor o.a. terreineigenaren van natuurgebieden zoals natuurbeschermingsorganisaties, gemeenten, waterschappen, en eigenaren van kleinschalige biovergisters, rietdekkers, de energiesector en riet/heide-verwerkende industrie.

 • Categories    

  Op deze kaart ziet u de locatie en de ashoogte van alle windturbines in Nederland.

 • Categories  

  Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van passerende treinen.