From 1 - 9 / 9
 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM10/m³) voor 2020 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  U ziet hier de hooikoortsverwachting voor vandaag/morgen/overmorgen voor mensen met een graspollen allergie. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werkt deze verwachting twee keer per dag bij in de maanden mei, juni en juli, wanneer de meeste graspollen in de lucht zitten.

 • Categories    

  Op deze kaart zie je de openbare watertappunten in Nederland in 2022. Dat zijn kranen waar je gratis drinkwater kunt tappen, bijvoorbeeld tijdens het wandelen of fietsen. Dat is handig als je onderweg bent, zo voorkom je afval, het is lekker en gezond.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2020, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories  

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2020 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM2,5/m³) voor 2020 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  Deze kaart toont de energielabels van panden, ligplaatsen en standplaatsen op 1 juli 2022. Bij panden met meerdere adressen wordt het meest voorkomende energielabel getoond. De gegevens zijn afkomstig van de energielabelregistratie van het RvO. De Energielabelregistratie (EP-online.nl) is het register van rechtsgeldige energielabels en/of Energie-Index voor gebouwen. Alle afgegeven labels zijn hierin opgeslagen.

 • Categories  

  Draagkracht wordt gedefinieerd als de mate waarin een bodem ongevoelig is voor zetting (zakken van het maaiveldniveau) als gevolg van bovenbelasting door bijvoorbeeld ophoging bij bouwrijp maken, ondiep gefundeerde gebouwen, zandbanen voor wegen en dijklichamen. Bovenbelasting leidt tot compactie van het klei/veenpakket, waardoor de grond wordt samengedrukt en de maaiveldhoogte daalt. Zetting is feitelijk een factor in bodemdaling. De term zetting wordt in dit factsheet in relatie tot draagkracht gebruikt. Dus, des te minder gevoelig een gebied voor zetting is als gevolg van bovenbelasting, des te draagkrachtiger de ondergrond daar is, en daarmee relatief geschikter voor de aanleg van bebouwing en constructies. De goede bouwgronden zijn stabiele zandgronden met veel draagkracht voor constructies. Slappe gronden met een geringe draagkracht, die gevoelig zijn voor zetting en waarin (niet goed gefundeerde) constructies kunnen wegzakken, bevatten veel klei en veen. Zettingsgevoelige gronden liggen vooral in het westen van Nederland, ten westen van de hogere zandgronden, in Friesland en delen van Overijssel en de Zuiderzee polders. De ondergrond is er slap. Hoe meer veen in de ondergrond zit, hoe slapper de grond. Bij de toedeling van gelden uit het Gemeentefonds wordt dit "slechte grond" genoemd. Volgens de wettelijke definitie is de ondergrond ‘slecht' als in de bovenste 8 meter een aangesloten pakket klei en/of veen voorkomt van minimaal 5 meter dik. Maar in de praktijk kunnen ook op dunnere of dieper gelegen klei- en veenlagen verzakkingen optreden. Om draagkracht te ontlenen aan dieper liggende zandlagen worden bijvoorbeeld paalfunderingen toegepast. Draagkracht wordt op verschilllende manieren in kaarten weergegeven. Voorbeelden hiervan zijn: • Zettingsgevoeligheidskaart t.g.v. bovenbelasting • Minimale funderingsdiepte paalfunderingen • Goede/Slechte grondkaart (t.b.v. Gemeentefonds) • Geschiktheid traditioneel bouwen • Geschiktheid ondergronds bouwen De laatste twee zijn kaarten samengesteld uit kaarten van verschillende eigenschappen van de ondergrond. De geschiktheid voor traditioneel bouwen (bouwwerken van steen of beton met een fundering op staal of heipalen, en infrastructuur (wegen, riolering) zonder paalfundering) is bijvoorbeeld samengesteld uit de zettingsgevoeligheidskaart en de kaart van minimale funderingsdiepten. Bij ondergronds bouwen is de grondwaterdruk een bijkomende factor.