From 1 - 10 / 119
 • Categories  

  Fosfor (P-totaal) belasting oppervlaktewater uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

 • Categories    

  In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien van PFOA in de diepere bodemlaag (50-100 cm) in onbeïnvloede gebieden. Omdat de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden is gebaseerd op de toplaag van de onbeïnvloede landbodem, zijn deze meetwaarden niet meegenomen in de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde.

 • Categories  

  Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van wegverkeer op wegen waar niet harder gereden mag worden dan 50 kilometer per uur.

 • Categories    

  Regenwormen behoren tot de reuzen van het bodemleven, de zogenoemde macrofauna. In Nederland zijn ongeveer 25 soorten bekend, maar de meeste daarvan worden zelden waargenomen. Enkele soorten komen juist heel veel voor. Regenwormen worden ingedeeld in drie groepen, op grond van hun voedselkeuze, gedrag en voorkomen. Zo zijn er de pendelaars, die diepe verticale gangen maken en plantenresten tot ver in de bodem brengen. Zij vergroten het gehalte aan organische stof, verbeteren de bodemvruchtbaarheid en versterken het vochtregulerende vermogen. Daarnaast zijn er de regenwormen die vlak onder de oppervlakte leven en de soorten die juist dieper in de bodem zitten. De eerste groep composteert plantaardig materiaal en maakt veel stikstof, fosfaat en kalium vrij. De laatste groep bevordert de beluchting en stimuleert de microbiële activiteit in de bodem. Regenwormen zijn gevoelig voor verontreiniging en grondbewerking, zoals ploegen en mestinjectie. Regenwormen spelen door hun gedrag en eigenschappen een belangrijke rol bij de structuurvorming van de bodem. De meeste soorten regenwormen worden aangetroffen bij de melkveehouderij op de kleigronden. Regenwormen zijn cruciaal voor: • nutriëntenhuishouding • bodemstructuur • afbraak en opslag organische stof • opslag en afgifte van water • habitat en biodiversiteit

 • Categories  

  Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van passerende treinen.

 • Categories  

  Wat ziet u? Deze kaart laat de gemodelleerde koolstofbalans zien van minerale landbouwgronden in Nederland, geaggregeerd op postcode 4 niveau. De kaart laat zien dat voor minerale bodems in de meeste gebieden de koolstofbalans in de minerale bodems positieve is (toeneemt), vooral in gebieden met veel grasland. Alleen rond de Veenkoloniën en in sommige gebieden met duingronden, is er een duidelijk negatieve balans. Opgemerkt moet worden dat in deze kaart veengronden niet zijn meegenomen. Wat is de Waarde? De kaart geeft voor minerale gronden inzicht in gebieden waar de balans positief of negatief is en derhalve de voorraad koolstof in de bodem toe- of afneemt. Hiermee kan regionaal specifiek beleid worden gemaakt om deze afname tegen te gaan. De kaart is een aggregatie van gemodelleerde data op postcode 4 niveau, en daarom niet geschikt voor toepassingen op bedrijfs- op perceelsniveau. Voor wie is dit belangrijk? Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging) en de landbouwsector waar bodem koolstof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van de bodem.

 • Categories  

  Wat ziet u? Op de kaart is de gemiddelde staande houtvoorraad (m3/ha) van het Nederlandse bos weergegeven op gemeentelijk niveau. Wat is de waarde? De kaart geeft de gemiddelde houtvoorraad weer en de spreiding daarin op gemeentelijk niveau. De gemiddelde houtvoorraad geeft tevens inzicht de relatieve dikte van de bomen (hoe hoger het gemiddelde hoe dikker de bomen) en de relatieve leeftijd (hoe hoger het gemiddelde hoe ouder). Voor wie is dit van belang? De kaart is van belang voor boseigenaren en -beheerders, houtverwerkende industrie, houthandel en energiesector.

 • Categories  

  Wat ziet u? Deze kaart laat de bodem koolstofvoorraad in de bovenste 30 cm van de bodem zien voor heel Nederland, gebaseerd op de combinaties van landgebruik en bodemtype. Deze kaart geeft een goed overzicht waar in Nederland de koolstofvoorraden liggen in de bodem, de hoogste voorraden liggen in gebieden met veengronden, terwijl de laagste voorraden liggen in gebieden met zandgronden. Wat is de waarde? Deze kaart vormt de basis voor verdere studies/kaarten die potentiele koolstofvastlegging in de Nederlandse bodem bepalen. Voor wie is dit belangrijk? Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging), maar ook voor de landbouwsector waar bodem organische stof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van de bodem.

 • Categories    

  Op deze kaart ziet u de locatie en de ashoogte van alle windturbines in Nederland.

 • Categories  

  Fosfor (P-totaal) emissies naar bodem uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)