cl_maintenanceAndUpdateFrequency

annually

4 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
Topics
Provided by
Years
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 4 / 4
 • Categories  

  De historische reeks stikstofdepositie bevat de deposities (mol/hectare/jaar) per vierkante kilometer van 2005 t/m 2021. De stikstofdepositie voor historische jaren is berekend met specifieke meteorologische en chemische omstandigheden per jaar en gekalibreerd aan metingen uit hetzelfde jaar.

 • Categories  

  De geprognosticeerde reeks stikstofdepositie bevat de deposities (mol/hectare/jaar) per hexagon van 1 hectare van 2018, 2025 en 2030 voor vastgesteld beleid. Het betreft alleen hexagonen waar een stikstofgevoelig natuurtype in Natura 2000 voorkomt. Voor de prognosejaren zijn de berekeningen gedaan met langjarig-gemiddelde meteorologie en gekalibreerd aan vijf recente jaren aan metingen.

 • Categories  

  De achtergrond stikstofdepositie bevat de deposities (mol/hectare/jaar) per hexagon van 1 hectare voor 2020. Het betreft alleen hexagonen waar een stikstofgevoelig natuurtype in Natura 2000 voorkomt. Met achtergrondkaart wordt bedoeld een depositiekaart vrij van jaar-specifieke omstandigheden. De achtergrondkaart voor depositie is gebaseerd op gemiddelde meteorologische en chemische omstandigheden.

 • Categories    

  De DASH (Dataset Stikstofdepositie Herkomst) beschrijft ruimtelijk de herkomst, per vierkante kilometer, van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden t.g.v. Nederlandse bronnen. Voor zowel elk natura 2000-gebied met stikstofgevoelige habitattypes in zijn geheel, als per habitattype individueel, zijn deze gegevens beschikbaar. Daarnaast zijn de bijbehorende emissies per vierkante kilometer beschikbaar uitgesplitst per sector en naar NOX en NH3. De dataset bestaat uit een serie van geopackages, koppeltabellen en documentatie.