From 1 - 10 / 11
 • Categories    

  <p>Datasets used for the manuscript:&nbsp;<em>Long-term wastewater monitoring of SARS-CoV-2 viral loads and variants at the major international passenger hub Amsterdam Schiphol Airport: a valuable addition to COVID-19 surveillance</em></p> <p><em>pandemic_daily_passenger_counts.tsv</em>: An overview of daily passenger arrival&nbsp;counts at Amsterdam Schiphol Airport per continent of origin during the study period 16-02-2020 - 04-09-2022</p> <p><em>pre-pandemic_daily_passenger_averages.tsv:&nbsp;</em>An overview of mean daily passenger arrival counts at Amsterdam Schiphol Airport in the pre-pandemic period 2017-2019.</p> <p><em>viral_load_data.tsv:&nbsp;</em>Flow-corrected viral load (# particles per 24h) in samples taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport.</p> <p><em>wastewater_variant_frequencies.tsv:&nbsp;</em>SARS-CoV-2 lineage estimates in samples&nbsp;taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport, analyzed using whole-genome tiled amplicon sequencing.</p>

 • Categories  

  For English, see below Op 6 juli 2021 is voorlopig voor de laatste keer het aantal besmettelijke personen gerapporteerd, omdat dit cijfer gebaseerd is op het aantal ziekenhuisopnames. In deze fase van de epidemie, waarin steeds meer mensen gevaccineerd zijn en daardoor minder mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, loopt het aantal infecties onder de bevolking steeds meer uit de pas met het aantal ziekenhuisopnames. Daarom wordt het aantal besmettelijke personen niet meer berekend. Het aantal besmettelijke personen per dag in Nederland volgt uit het aantal besmettingen per dag in Nederland en het aantal dagen dat een besmet persoon andere personen kan infecteren. Het aantal besmettingen per dag in Nederland wordt geschat op basis van serologische gegevens en ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep. We definiëren besmette personen hier als mensen die een infectie hebben, en die ook in redelijke mate besmettelijk zijn, waarbij uiteindelijk aantoonbare antistoffen worden gevormd na deze infectie. Vanaf 8 oktober gebruiken we serologische gegevens uit juni 2020, daarvoor gebruikten we serologische gegevens uit april 2020. Tussen 12 juni en 8 oktober werd het aantal besmettelijken ook gebaseerd op het aantal test-positieve gevallen omdat de ziekenhuisopnames erg laag waren; deze stap wordt nu achterwege gelaten. Als iemand het coronavirus oploopt, is hij/zij een tijd lang besmettelijk voor anderen. Hoe lang dit duurt, verschilt van persoon tot persoon. We nemen aan dat een besmet persoon van twee dagen voor symptomen tot vier tot acht dagen na symptomen besmettelijk is. Beschrijving van de variabelen: version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date: Datum waarvoor het aantal besmettelijken is geschat prev_low: Ondergrens 95% betrouwbaarheidsinterval prev_avg: Geschat aantal besmettelijken prev_up: Bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval population: patiëntpopulatie met waarde “hosp” voor gehospitaliseerde patiënten of “testpos” voor test-positieve patiënten Let op: vanaf vrijdag 5 maart 2021 wordt de open data van het aantal besmettelijke personen twee keer per week gepubliceerd. Op dinsdag en op vrijdag, om 15.15 uur. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 contagious persons per day The number of contagious persons was reported for the last time on 6 July 2021, because this number is based on the number of hospital admissions. In this phase of the epidemic, where more and more people are vaccinated and therefore fewer people are hospitalized, the number of infections in the population is increasingly out of step with the number of hospital admissions. Therefore, the number of contagious persons is no longer calculated. The number of contagious persons per day in the Netherlands follows from the number of infections per day in the Netherlands and the number of days that an infected person can infect other persons. The number of infections per day in the Netherlands is estimated on the basis of serological data and hospital admissions per age group. We define infected persons here as people who have an infection, and who are also contagious to a reasonable degree, whereby demonstrable antibodies are eventually formed after this infection. From October 8, we use serological data from June 2020, before that we used serological data from April 2020. Between June 12 and October 8, the number of contagious people was also based on the number of test-positive cases because hospital admissions were very low; this step is now omitted. If someone contracts the corona virus, he/she is contagious to others for a while. How long this takes varies from person to person. We assume that an infected person is contagious from two days before symptoms to four to eight days after symptoms. Description of the variables: version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date: Date for which the number of contagious people was estimated prev_low: Lower bound 95% confidence interval prev_avg: Estimated number of contagious persons prev_up: Upper bound 95% confidence interval population: patient population with value “hosp” for hospitalized patients or “testpos” for test-positive patients Please note: from Friday 5 March 2021, the open data on the number of contagious persons will be published twice a week. On Tuesdays and Fridays, at 3:15 p.m.

 • Categories  

  For English, see below Nederland heeft voor het SARS-CoV-2 virus (coronavirus) een endemische fase bereikt en de GGD teststraten zijn per 17 maart 2023 gesloten. Daardoor wordt de data vanaf 1 april 2023 niet meer bijgewerkt. Dit bestand bevat de volgende aantallen: - aantal nieuw gemelde positief geteste personen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM - aantal nieuw gemelde sterfgevallen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM weergegeven tot 1 januari 2023. De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020). Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een set records per publicatiedatum met voor elke publicatiedatum: > Een record voor elke gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). > Een record voor elke GGD, voor de aantallen meldingen waarbij de gemeente niet bekend is. Ook deze records worden altijd toegevoegd, dus ook als de aantallen 0 (nul) zijn. Ook zijn kolommen voor diverse regionale indelingen toegevoegd. In de beschrijving van de variabelen hieronder wordt per regio beschreven hoe deze zijn bepaald. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 1 correctie update (16 juli 2021) - Door een correctie in de verwerking door het RIVM heeft een kleine set meldingen een herziene ziekenhuisopname publicatiedatum en overlijdens publicatiedatum gekregen per 16-07-2021 (betreft kolommen: Hospital_admission per Date_of_publication en Deceased per Date_of_publication). Versie 2 update (18 januari 2022): - In versie 2 van deze dataset is de variabele ‘hospital_admission’ niet meer beschikbaar. Voor het aantal ziekenhuisopnames wordt verwezen naar de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Versie 3 update (20 januari 2022): - In versie 3 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 4 update (8 februari 2022) - Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Versie 5 update (24 maart 2022): - In versie 5 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 6 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Versie 7 update (3 januari 2023): - In versie 7 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2023. Deze gemeente herindeling is ook toegepast in het eerste deel van deze dataset dat ‘tm’ bevat in de bestandsnaam en de data bevat vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39). Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. - Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen overlijdens meer rapporteren en wordt en wordt de kolom [Deceased] op 9999 gezet. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_publication: Dit betreft per dag het aantal meldingen dat nieuw binnengekomen is bij het RIVM. De tijdsperiode waarin de melding is doorgegeven loopt van 10.01 uur gisteren tot 10.00 uur vandaag. De publicatiedatum kan afwijken van de datum van de positieve testuitslag. Dit kan gebeuren als een melding van een positieve SARS-CoV-2 test later is doorgeven door een GGD aan het RIVM. Dit bestand bevat de meest actuele meldingen op basis van het bronbestand Osiris. Als er in Osiris correcties worden gedaan, dan worden deze correcties ook verwerkt in dit bestand. Municipality_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de SARS-CoV-2 positief geteste persoon, gecodeerd volgens CBS. Sinds de eerste publicatiedatum van 13 maart 2020 tot de versie 3 update van 20 januari 2022, hebben 2 gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Tot 7 januari 2021 is dit bestand volgens de gemeente indeling van 2020. Vanaf 7 januari 2021 t/m 19 januari 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2021: Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Met de opdeling van Haaren is de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets groter geworden, ten koste van veiligheidsregio Brabant-Noord. Vanaf 20 januari 2022 t/m 23 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2022. Gemeente Beemster is opgegaan in gemeente Purmerend. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn samengevoegd tot gemeente Dijk en Waard. Gemeente Landerd is met gemeente Uden samengevoegd tot gemeente Maashorst. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn samengevoegd tot de gemeente Land van Cuijk ((https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Vanaf 24 maart 2022 t/m 31 december 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden ((https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Vanaf 1 januari 2023 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2023. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn samen opgegaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee (Gemeentelijke indeling op 1 januari 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2023)). Municipality_name: Naam van de gemeente. Province: Naam van de provincie. Indien gemeente niet bekend is, is de provincie afgeleid van de meldende GGD zodat provincie voor elk record gevuld is. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt Veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en Veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Security_region_name: Naam van de veiligheidsregio Dit is de naam van de veiligheidregios zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS (zie link hierboven bij variabele Security_region_code). Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Municipal_health_service: Naam van de GGD. GGD op basis van gemeente (woonplaats van de patiënt). Indien deze niet bekend is wordt hier de GGD die de melding heeft gedaan ingevuld. Zie ook: https://www.ggd.nl ROAZ_region: Naam van de ROAZ-regio. ROAZ-regio op basis van de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is op basis van meldende GGD (alleen wanneer een GGD geografisch kan worden gematched met een ROAZ-regio). Zie ook: https://www.lnaz.nl/acute-zorg Total_reported: Het aantal nieuwe aan de GGD gemelde personen die positief zijn getest voor SARS-CoV-2 dat op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid gelijdelijk veranderd. Het huidige testbeleid is hier te vinden (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/wijzigingen-testen-vanaf-11-april-2022). Niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen worden getest. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Deceased: Het aantal aan de GGD’en gemelde overleden personen die positief zijn getest voor SARS-CoV-2 en op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden personen getest worden. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden van personen met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Vanaf 1 januari 2023 is deze kolom op 9999 gezet. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd het aantal nieuwe, door RIVM gerapporteerde meldingen per dag, op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 statistics per municipality per publication date The Netherlands has reached an endemic phase for the SARS-CoV-2 virus (coronavirus) and the Public Health Services (PHS) testing facilities will be closed as of March 17, 2023. As a result, the data will no longer be updated from 1 April 2023. This file contains the following statistics: - Number of newly reported positively tested persons by municipality, per date on which the data were published by the RIVM - Number of newly reported deaths by municipality, per date on which the data were published by the RIVM until 1 January 2023. The numbers concern Covid-19 reports since the first report in the Netherlands (27/02/2020). The file is structured as follows: - A set of records by publication date, with for each publication date: > A record for every municipality in the Netherlands, even if there are no reports for that municipality. The numbers are then 0 (zero). > A record for each PHS, for the number of reports for which the municipality is not known. These records are also always added, even if the numbers are 0 (zero). Columns for various regional classifications have also been added. The description of the variables below describes how they were determined per region. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 1 correction update (July 16, 2021) - Due to a correction in the processing by the RIVM, a small set of reports received a revised hospital admission publication date and death publication date as of 16-07-2021 (concerning columns: Hospital_admission per Date_of_publication and Deceased per Date_of_publication). Version 2 update (January 18, 2022): - In version 2 of this dataset, the variable 'hospital_admission' is no longer available. For the number of hospital admissions, reference is made to the registered hospital admissions of the NICE Foundation (https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Version 3 update (January 20, 2022): - In version 3 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of January 1, 2022. See description of the Municipality_code variable for more information. Version 4 update (February 8, 2022) - From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results will be reported directly from CoronIT to the RIVM. The test results of other test providers (such as Testing voor Toegang) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Reporting Portal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to the RIVM via HPZone. Version 5 update (March 24, 2022): - In version 5 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the Municipality_code variable for more information. Version 6 update (September 1, 2022): - From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Version 7 update (January 3, 2023): - In version 7 of this dataset, records have been compiled according to the municipality reclassification of January 1, 2023. This municipality reclassification has also been applied in the first part of this dataset that contains 'tm' in the file name and contains the data from the start of the pandemic up to and including 3 October 2021 (week 39). See description of Municipality_code variable for more information. - As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, we will no longer report deaths from 1 January 2023 and the [Deceased] column will be set to 9999. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_publication: This concerns the number of new reports that have been received by the RIVM per day. The time period in which the report was passed on runs from 10:01 AM yesterday to 10:00 AM today. The publication date may differ from the date of the positive test result. This can happen if a report of a positive SARS-CoV-2 test is transferred later by a PHS to the RIVM. This file contains the most up-to-date notifications based on the OSIRIS source file. If corrections are made in OSIRIS, these corrections will also be processed in this file. Municipality_code: Municipality code. Municipal classification based on the postal code of the place of residence of the person who tested positive for SARS-CoV-2, coded according to CBS. Since the first publication date of March 13, 2020 until the version 3 update of January 20, 2022, 2 municipal reorganizations have taken place. Until January 7, 2021, this file is according to the municipality classification of 2020. From January 7, 2021 to January 19, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of January 1, 2021: The municipalities of Appingedam, Delfzijl and Loppersum have been merged into the new municipality of Eemsdelta Gr. The municipality of Haaren has been merged into the municipalities of Oisterwijk, Tilburg, Vught and Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). With the division of Haaren, the MIdden- en West-Brabant security region has become slightly larger, at the expense of the Brabant-Noord security region. From January 20, 2022 to March 23, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of January 1, 2022. The municipality of Beemster has been merged into the municipality of Purmerend. The municipalities of Heerhugowaard and Langedijk have been merged into the municipality of Dijk en Waard. The municipality of Landerd has been merged with the municipality of Uden to form the municipality of Maashorst. The municipalities of Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill and Sint Hubert and Sint Anthonis have been merged into the municipality of Land van Cuijk ((https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). From March 24, 2022 to December 31, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek safety region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland safety region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller ((https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). From January 1, 2023, this file has been compiled according to the municipal division of January 1, 2023. The municipalities of Brielle, Hellevoetsluis and Westvoorne have merged into the new municipality of Voorne aan Zee (Municipal division on January 1, 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2023)). Municipality_name: Name of the municipality. Province: Name of the province. If the municipality is not known, the province is derived from the reporting PHS so that the province is filled for each record. Security_region_code: Security region code. Safety region based on the patient's place of residence. If the place of residence is not known, the Security Region is based on the PHS that submitted the report, except for the Midden- en West-Brabant Security Region and Brabant-Noord, since the PHS and Security Region are not comparable for these regions. Also see: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Security_region_name: Name of the security region This is the name of the security regions as used so far in various reports and reports by the RIVM, and may differ slightly from the naming as indicated in the CBS code list (see link above under variable Security_region_code). Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Municipal_health_service: Name of the municipal health service. PHS based on municipality (place of residence of the patient). If this is not known, the PHS that submitted the report is entered here. Also see: https://www.ggd.nl ROAZ_region: Name of the ROAZ region. ROAZ region based on the patient's residence. If the place of residence is not known on the basis of the reporting PHS(only when a PHS can be matched geographically with a ROAZ region). Also see: https://www.lnaz.nl/acute-zorg Total_reported: The number of new persons reported to the PHS who have tested positive for SARS-CoV-2, published by the RIVM on [Date_of_publication]. Since the start of the COVID-19 epidemic in the Netherlands, testing policy has gradually changed. The current testing policy can be found here (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/wijzigingen-testen-vanaf-11-april-2022). Not all persons infected with SARS-CoV-2 are tested. The actual numbers in the Netherlands are therefore higher than the numbers mentioned here. Deceased: The number of deceased persons reported to the PHSs who have tested positive for SARS-CoV-2 and have been published by the RIVM on [Date_of_publication]. The actual number of deceased persons positive for SARS-CoV-2 is higher than the number of reports in the surveillance, because not all deceased persons are tested. This is because there is no obligation to report the death of persons with a positive SARS-CoV-2 test result. From January 1, 2023, this column is set to 9999. Corrections made to reports in the OSIRIS source system can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. This file therefore always contains the number of new reports reported by the RIVM per day, based on the most up-to-date data in the OSIRIS source system.

 • Categories  

  For English, see below Dit bestand bevat, naast een kolom met het versienummer en een kolom met de datum van aanmaken van het bestand, de volgende karakteristieken per bemonsterde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Nederland: Datum van monster, RWZI code, RWZI naam, Virusvracht per 100,000 inwoners Het bestand is als volgt opgebouwd: Per zuiveringsinstallatie wordt er 24 uur lang een monster genomen van het rioolwater. Deze monsters worden door onderzoekers van het RIVM geanalyseerd op het aantal aanwezige virusdeeltjes. Een record bevat voor elke bemonsterde afval-/rioolwaterzuiveringsinstallatie (AWZI/RWZI) het gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater, gecorrigeerd voor de dagelijkse hoeveelheid rioolwater (debiet) en weergegeven per 100.000 inwoners. Het bestand wordt van maandag tot en met vrijdag ververst (voor 14:00 uur). De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (De versie voor 2021:) (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021) (De versie voor 2022:) (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022) Per 4 maart 2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd voor onderstaande RWZI’s. - Per 8 oktober 2020 is RWZI Aalst opgeheven. Het bijbehorende verzorgingsgebied is toegevoegd aan dat van RWZI Zaltbommel. De waarden voor de RNA_flow_per_100000 voor Zaltbommel zijn in het databestand vanaf 4 maart 2021 met terugwerkende kracht gewijzigd tot aan de bovengenoemde opheffingsdatum. Voor de waarden die voor de opheffingsdatum zijn gerapporteerd, zijn voor RWZI Aalst en RWZI Zaltbommel de individuele inwonersaantallen gebruikt die golden voor de opheffing van RWZI Aalst. - Per 9 december 2020 is RWZI Lienden opgeheven. Het bijbehorende verzorgingsgebied is toegevoegd aan dat van RWZI Tiel. De waarden voor RNA_flow_per_100000 voor RWZI Tiel zijn in het databestand vanaf 4 maart 2021 met terugwerkende kracht gewijzigd tot aan de bovengenoemde opheffingsdatum. Voor de waarden die voor de opheffingsdatum zijn gerapporteerd, zijn voor RWZI Lienden en RWZI Tiel de individuele inwonersaantallen gebruikt die golden voor de opheffing van RWZI Lienden. Wijzigingen vanaf 1 januari 2021 zijn verwerkt in de CBS omzet-tabel. Vanaf 30 september 2021 worden wijzigingen in de CBS omzet-tabel verwerkt, zodra ze bekend worden. Vanaf 30 september is de kolom RNA_per_ml uit het open data bestand verwijderd. Waarden die in deze kolom vermeld stonden, zijn omgerekend naar RNA_flow_per_100000 en in die kolom vermeld, voor zover dat mogelijk was. Daarnaast zijn alle waarden van 2021 én 2020 op 30 september 2021 met terugwerkende kracht herberekend met de inwonersaantallen in de CBS tabel die op 30 september 2021 is gepubliceerd. Alle waarden van 2022 zijn op 30 december 2022 met terugwerkende kracht herberekend met de CBS tabel die op 19 oktober 2022 is gepubliceerd. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is. (formaat: jjjj-mm-dd) Date_measurement: Datum waarop de monstername van het 24-uurs influent (ongezuiverd afval-/rioolwater) monster is gestart (formaat: jjjj-mm-dd). RWZI_AWZI_code: Code van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). RWZI_AWZI_name: Naam van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). RNA_flow_per_100000: De gemiddelde concentratie SARS-CoV-2 RNA, omgerekend naar dagelijkse hoeveelheid rioolwater (debiet) en weergegeven per 100.000 inwoners. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 National SARS-CoV-2 sewage surveillance This file contains, in addition to a column with the version number and a column with the date of creation of the file, the following characteristics per sampled sewage treatment plant (STP) in the Netherlands: Sample date, STP code, STP name, Virus load per 100,000 inhabitants The file is structured as follows: A sample of the sewage water is taken for 24 hours per treatment plant. These samples are analyzed by RIVM researchers for the number of virus particles present. A record contains the average number of virus particles in the sewage water for each waste/sewage treatment plant (STP) sampled, corrected for the daily amount of sewage water (flow rate) and shown per 100,000 inhabitants. The file is refreshed from Monday to Friday (before 2:00 PM). The information on population numbers per STP can be found in a conversion table, which is supplied by Statistics Netherlands (CBS). (The version for 2021:) (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021) (The version for 2022:) (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022) As of March 4, 2021, a number of changes have been implemented for the STPs below. - As of October 8, 2020, STP Aalst has been closed. The associated catchment area has been added to the STP of Zaltbommel. The values for the RNA_flow_per_100000 for Zaltbommel have been changed in the database from March 4, 2021 retroactively to the aforementioned date of suspension. For the values reported before the closure date, the individual population numbers for STP Aalst and STP Zaltbommel that applied before the closure of STP Aalst were used. - As of December 9, 2020, STP Lienden has been closed. The associated catchment area has been added to the STP of Tiel. The values for RNA_flow_per_100000 for STP Tiel have been changed in the database from March 4, 2021 retroactively to the aforementioned date of suspension. For the values reported before the closure date, the individual population numbers for STP Lienden and STP Tiel that applied before the closure of STP Lienden were used. Changes from 1 January 2021 have been incorporated in the CBS conversion table. From September 30, 2021, changes in the CBS conversion table will be processed as soon as they become known. As of September 30, the column RNA_per_ml has been removed from the open data file. Values reported in this column have been converted to RNA_flow_per_100000 and reported in that column where possible. In addition, all values for 2021 and 2020 were retroactively recalculated on September 30, 2021 with the population numbers in the CBS table published on September 30, 2021. All values for 2022 have been retroactively recalculated on December 30, 2022 using the CBS table published on October 19, 2022. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Date on which the file was created. (format: yyyy-mm-dd) Date_measurement: Date on which the sampling of the 24-hour influent (raw waste/sewage) sample started (format: yyyy-mm-dd). RWZI_AWZI_code: Code of sewage treatment plant (RWZI in Dutch abbreviation) or waste water treatment plant (AWZI in Dutch abbreviation). RWZI_AWZI_name: Name of sewage treatment plant (RWZI in Dutch abbreviation) or waste water treatment plant (AWZI in Dutch abbreviation). RNA_flow_per_100000: The average concentration of SARS-CoV-2 RNA, converted to daily amount of sewage (flow rate) and displayed per 100,000 inhabitants.

 • Categories    

  Dit bestand bevat per Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio, per dag, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke datum sinds 2020-09-07 is per GGD regio het aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde van de gemeenten die tot de betreffende regio behoren. Voor iedere datum worden daartoe, per gemeente, de meest recente meting van alle RWZI’s gewogen naar het aantal inwoners in de gemeente die bediend worden door de betreffende RWZI, mits de meest recente meting niet ouder is dan acht dagen. Deze waarden per gemeente worden gesommeerd over de gemeenten die tot een GGD regio behoren, en gedeeld door het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een gemeente aangesloten op RWZI's die een meting hebben die minder dan acht dagen oud is). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde voor de GGD regio uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per regio, per datum, per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een GGD regio metingen beschikbaar zijn die recenter zijn dan 8 dagen, is de record “NA”. Het bestand bevat per GGD regio alle dagen van 2020-09-07 tot en met de meest recente datum waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat de meest recente datum verschilt per regio. De cijfers zijn berekend op basis van de gemeentelijke indeling en indeling van GGD regio’s zoals die op de datum van de meting gold. Gemeentelijke herindelingen worden toegepast op de datum van de herindeling. De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Welke gemeenten vallen onder een GGD regio kunt u vinden in het overzicht gebiedsindelingen van het CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/cbs-gebiedsindelingen). Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het GGD regio cijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Date_measurement: Datum waarop de berekening van het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). Region_code: De CBS code van de GGD regio. Region_name: Naam van de GGD regio. RNA_flow_per_100000: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de gemeenten in de betreffende GGD regio bedienen, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

 • Categories    

  Dit bestand bevat per Veiligheidsregio (VR), per dag, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke datum sinds 2020-09-07 is er per VR het aantal virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde van de RWZI's waar de betreffende regio (deels) door bediend wordt. Voor iedere datum worden daartoe, per VR, de meest recente meting van alle RWZI’s gewogen naar het aantal inwoners in de VR die gebruik maken van betreffende RWZI, mits de meest recente meting niet ouder is dan acht dagen. Deze waarden worden gesommeerd over de VR, en gedeeld door het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een VR aangesloten op RWZI's die een meting hebben die minder dan acht dagen oud is). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde voor de VR uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per VR, per datum, per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een VR metingen beschikbaar zijn die recenter zijn dan 8 dagen, is de record “NA”. Het bestand bevat per VR alle dagen van 2020-09-07 tot en met de meest recente datum waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat de meest recente datum verschilt per regio. De cijfers zijn berekend op basis van de indeling van VR zoals die op de datum van de meting gold. Eventuele veranderingen, bijvoorbeeld als het gevolg van gemeentelijke herindelingen, worden toegepast op de datum waarop deze administratief plaatsheeft. De informatie over inwonersaantallen per RWZI en het aandeel dat behoort tot de verschillende VR kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Welke gemeenten vallen onder een VR kunt u vinden in het overzicht gebiedsindelingen van het CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/cbs-gebiedsindelingen). Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het VR cijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau. (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9) Beschrijving van de variabelen Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Date_measurement: Datum waarop de berekening van het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). Region_code: De CBS code van de VR. Region_name: Naam van de VR. RNA_flow_per_100000: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de betreffende VR bedienen, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

 • Categories    

  Dit bestand bevat per gemeente, per week, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke week sinds 2020-09-07 is per gemeente het aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde over het gemeten aantal deeltjes bij de RWZI's die de betreffende gemeente bedienen. Voor iedere week wordt daartoe eerst een weekgemiddelde per RWZI bepaald, gebaseerd op alle metingen die voor die locatie beschikbaar zijn. Hierdoor ontstaat één weekcijfer per RWZI. Dit weekcijfer wordt gewogen naar het aantal inwoners in de gemeente die gebruik maken van betreffende RWZI. Deze waarden worden gesommeerd per gemeente, en gedeeld door de som van het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een gemeente aangesloten op RWZI die één of meerdere metingen hebben). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde, per week, per gemeente uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een gemeente metingen beschikbaar zijn in een week, is de record “NA”. Wanneer (bijvoorbeeld door een gemeentelijke herindeling) er twee verschillende inwonertallen gelden voor een gemeente in één week wordt hier rekening mee gehouden door het inwonertal te gebruiken dat geldend is op het moment van de meting. Weken volgen de ISO-8601 standaard en lopen van maandag tot en met zondag. Het bestand bevat per gemeente alle weken van 2020-09-07 tot en met de meest recente week waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat niet alle gemeenten in de meest recente (lopende) week zijn opgenomen. De cijfers zijn berekend op basis van de gemeentelijke indeling zoals die op de datum van de meting gold. Gemeentelijke herindelingen worden toegepast op de datum van de herindeling. De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het gemeentecijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Year: Jaar waarbinnen de week valt waar het gemeentecijfer betrekking op heeft. Week: Weeknummer in het jaar [Year] waar het gemeentecijfer betrekking op heeft. Start_date: Begindatum van de week waarop het gemeentecijfer betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). End_date: Einddatum van de week waarop het gemeentecijfer betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). Region_code: De CBS gemeentecode. Region_name: Naam van de gemeente. RNA_flow_per_100000_weeklymean: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de betreffende gemeente bedienen, per week, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

 • Categories    

  Dit bestand bevat per Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio, per dag, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke datum sinds 2020-09-07 is per ROAZ regio het aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde van de gemeenten die tot de betreffende regio behoren. Voor iedere datum worden daartoe, per gemeente, de meest recente meting van alle RWZI’s gewogen naar het aantal inwoners in de gemeente die bediend worden door de betreffende RWZI, mits de meest recente meting niet ouder is dan acht dagen. Deze waarden per gemeente worden gesommeerd over de gemeenten die tot een ROAZ regio behoren, en gedeeld door het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een gemeente aangesloten op RWZI's die een meting hebben die minder dan acht dagen oud is). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde voor de ROAZ regio uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per regio, per datum, per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een ROAZ regio metingen beschikbaar zijn die recenter zijn dan 8 dagen, is de record “NA”. Het bestand bevat per ROAZ regio alle dagen van 2020-09-07 tot en met de meest recente datum waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat de meest recente datum verschilt per regio. De cijfers zijn berekend op basis van de gemeentelijke indeling zoals die op de datum van de meting gold, en de meest recente indeling van de ROAZ regio's. Gemeentelijke herindelingen worden toegepast op de datum van de herindeling. De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Welke gemeenten vallen onder een ROAZ regio kunt u vinden op de regioatlas van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (https://www.regioatlas.nl/regioindelingen/regioindelingen_indeling/t/roaz_regio_s). Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het ROAZ regio cijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Date_measurement: Datum waarop de berekening van het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). Region_code_lcps: De code van de ROAZ regio, zoals gehanteerd door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Region_name: Naam van de ROAZ regio. RNA_flow_per_100000: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de gemeenten in de betreffende ROAZ regio bedienen, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

 • Categories    

  Dit bestand bevat, per dag, het nationaal gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke datum sinds 2020-09-07 is het gemiddeld landelijk aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde van alle RWZI’s waarvan recente metingen beschikbaar zijn. Voor iedere datum worden daartoe de meest recente meting van alle RWZI’s gewogen naar het aantal inwoners dat gebruik maakt van de betreffende RWZI, mits de meest recente meting niet ouder is dan acht dagen. Deze waarden worden gesommeerd over alle RWZI’s, en gedeeld door het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners aangesloten op de RWZI’s die een meting hebben die minder dan acht dagen oud is). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes, per datum, per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s metingen beschikbaar zijn die recenter zijn dan 8 dagen, is de record “NA”. Het bestand bevat alle dagen van 2020-09-07 tot en met de meest recente datum waarvoor een waarde kan worden berekend. De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het landelijk cijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9). Beschrijving van de variabelen Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Date_measurement: Datum waarop de berekening van het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). RNA_flow_per_100000: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

 • Categories  

  For English, see below Nederland heeft voor het SARS-CoV-2 virus (coronavirus) een endemische fase bereikt en de GGD teststraten zijn per 17 maart 2023 gesloten. Daardoor wordt de data vanaf 1 april 2023 niet meer bijgewerkt. Bestand vanaf week 40, 2021: COVID-19_casus_landelijk Bestand tot en met week 39, 2021: COVID-19_casus_landelijk_tm Dit bestand wordt vanaf versie 5 niet meer geüpdatet (zie hieronder) Beschikbare formaten: .csv en .json Bronsysteem: OSIRIS Algemene Infectieziekten (AIZ) Beschrijving bestand: Dit bestand bevat de volgende karakteristieken per positief geteste casus in Nederland: Datum voor statistiek, Leeftijdsgroep, Geslacht, Overlijden, Week van overlijden, Provincie, Meldende GGD Het bestand is als volgt opgebouwd: Een record voor elke laboratorium bevestigde COVID-19 patiënt in Nederland, sinds het begin van de pandemie. Vanaf 11 juli 2022 is deze data opgesplitst (zie beschrijving versie 5). Alleen het bestand vanaf week 40, 2021 wordt iedere dinsdag en vrijdag om 16:00 ververst, op basis van de gegevens zoals op 10:00 uur die dag geregistreerd staan in het landelijk systeem voor meldingsplichtige infectieziekten (Osiris AIZ). Het historische bestand (tot en met week 39, 2021) wordt vanaf 11 juli niet meer geüpdatet. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (20 januari 2022): - In versie 2 van deze dataset is de variabele ‘hospital_admission’ niet meer beschikbaar. Voor het aantal ziekenhuisopnames wordt verwezen naar de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Versie 3 update (8 februari 2022) - Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD Versie 4 update (24 maart 2022): - In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipal_health_service voor meer informatie. Versie 5 update (11 juli 2022): - Vanaf 11 juli 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere werkdag geüpdatet. Versie 6 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 wordt het tweede deel van de data (vanaf week 40 2021) niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Versie 7 update (3 januari 2023): - Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen overlijdens meer rapporteren en worden de kolommen [Deceased] en [Week of Death] niet meer aangevuld. Date_file: Datum en tijd waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM Date_statistics: Datum voor statistiek; eerste ziektedag, indien niet bekend, datum lab positief, indien niet bekend, melddatum aan GGD (formaat: jjjj-mm-dd) Date_statistics_type: Soort datum die beschikbaar was voor datum voor de variabele "Datum voor statistiek", waarbij: DOO = Date of disease onset : Eerste ziektedag zoals gemeld door GGD. Let op: het is niet altijd bekend of deze eerste ziektedag ook echt al Covid-19 betrof. DPL = Date of first Positive Labresult : Datum van de (eerste) positieve labuitslag. DON = Date of Notification : Datum waarop de melding bij de GGD is binnengekomen. Agegroup: Leeftijdsgroep bij leven; 0-9, 10-19, ..., 90+; bij overlijden <50, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+, Unknown = Onbekend Sex: Geslacht; Unknown = Onbekend, Male = Man, Female = Vrouw Province: Naam van de provincie (op basis van de verblijfplaats van de patiënt) Deceased: Overlijden. Unknown = Onbekend, Yes = Ja, No = Nee. Vanaf 1 januari 2023 is deze kolom leeg. Week of Death : Week van overlijden. YYYYMM volgens ISO-week notatie (start op maandag t/m zondag). Vanaf 1 januari 2023 is deze kolom leeg. Municipal_health_service: GGD die de melding heeft gedaan. Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 characteristics per case, nationwide The Netherlands has reached an endemic phase for the SARS-CoV-2 virus (coronavirus) and the PHS testing facilities will be closed as of March 17, 2023. As a result, the data will no longer be updated from 1 April 2023. File from week 40, 2021: COVID-19_case_landelijk File up to and including week 39, 2021: COVID-19_casus_landelijk_tm This file will no longer be updated from version 5 (see below) Available formats: .csv and .json Source system: OSIRIS General Infectious Diseases (AIZ) File description: This file contains the following characteristics per positively tested case in the Netherlands: Date for statistics, Age group, Gender, Death, Week of death, Province, Notifying PHS The file is structured as follows: A record for every lab-confirmed COVID-19 patient in the Netherlands since the start of the pandemic. From July 11, 2022, this data has been split (see description version 5). Only the file from week 40, 2021 onwards will be updated every Tuesday and Friday at 4:00 PM, based on the data as registered at 10:00 AM that day in the national system for notifiable infectious diseases (Osiris AIZ). The historical file (up to and including week 39, 2021) will no longer be updated from July 11, 2022. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 2 update (January 20, 2022): - In version 2 of this dataset, the variable 'hospital_admission' is no longer available. For the number of hospital admissions, reference is made to the registered hospital admissions of the NICE Foundation (data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuis Admissions.html). Version 3 update (February 8, 2022) - From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results will be reported directly from CoronIT to the RIVM. The test results of other test providers (such as Testing for Access) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Reporting Portal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to the RIVM via HPZone. From 8 February 2022, the date of the positive test result is used and no longer the date of notification to the PHS. Version 4 update (March 24, 2022): - In version 4 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the Municipal_health_service variable for more information. Version 5 Update (July 11, 2022): - As of July 11, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic to October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every working day. Version 6 update (September 1, 2022): - From September 1, 2022, the second part of the data (from week 40 2021) will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. Version 7 update (January 3, 2023): - As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, we will no longer report deaths from January 1, 2023 and the [Deceased] and [Week of Death] columns will no longer be completed. Date_file: Date and time when the data was published by the RIVM Date_statistics: Date for statistics; first day of illness, if not known, date of positive lab result, if not known, reporting date to PHS (format: yyyy-mm-dd) Date_statistics_type: Type of date that was available for date for the "Date for statistics" variable, where: DOO = Date of disease onset : First day of illness as reported by PHS. Please note: it is not always known whether this first day of illness actually concerned Covid-19. DPL = Date of first Positive Lab result : Date of the (first) positive lab result. DON = Date of Notification : Date on which the notification was received by the PHS. Agegroup: Age group alive; 0-9, 10-19, ..., 90+; at death <50, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+, Unknown = Unknown Sex: Gender; Unknown = Unknown, Male = Male, Female = Female Province: Name of the province (based on the patient's residence) Deceased: Death. Unknown = Unknown, Yes = Yes, No = No. From January 1, 2023, this column will be empty. Week of Death : Week of death. YYYYMM according to ISO week format (starts on Monday to Sunday). From January 1, 2023, this column will be empty. Municipal_health_service: PHS that made the report. From March 24, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek security region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland security region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022).