From 1 - 10 / 25
 • Categories    

  <p>Datasets used for the manuscript:&nbsp;<em>Long-term wastewater monitoring of SARS-CoV-2 viral loads and variants at the major international passenger hub Amsterdam Schiphol Airport: a valuable addition to COVID-19 surveillance</em></p> <p><em>pandemic_daily_passenger_counts.tsv</em>: An overview of daily passenger arrival&nbsp;counts at Amsterdam Schiphol Airport per continent of origin during the study period 16-02-2020 - 04-09-2022</p> <p><em>pre-pandemic_daily_passenger_averages.tsv:&nbsp;</em>An overview of mean daily passenger arrival counts at Amsterdam Schiphol Airport in the pre-pandemic period 2017-2019.</p> <p><em>viral_load_data.tsv:&nbsp;</em>Flow-corrected viral load (# particles per 24h) in samples taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport.</p> <p><em>wastewater_variant_frequencies.tsv:&nbsp;</em>SARS-CoV-2 lineage estimates in samples&nbsp;taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport, analyzed using whole-genome tiled amplicon sequencing.</p>

 • Categories  

  For English, see below Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen gegevens over besmettingen bij thuiswonende 70-plussers meer rapporteren . Beschrijving bestand: - Dit bestand bevat de volgende aantallen: (aantal nieuw gemelde) positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder*, naar veiligheidsregio, per datum van de positieve testuitslag. - (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is. De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de registratie van (woon)instelling in OSIRIS met ingang van vragenlijst 5 (01-07-2020). * Bij meldingen vanaf 01-07-2020 wordt geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een instelling. Meldingen vanaf 01-07-2020 worden aangemerkt als thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder indien deze volgens de gegevens bekend bij de GGD: • Niet wonend zijn in een instelling EN • Een leeftijd hebben van 70 jaar of ouder EN • De persoon niet werkzaam is en geen zorgmedewerker is Personen waarvan de woonvoorziening/instelling niet vermeld is kunnen alsnog uitgesloten worden als thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder indien zij: • Op basis van hun 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis OF • ‘Gehandicaptenzorginstelling’ of ‘Verpleeghuis’ als vermelde locatie van de besmetting hebben. OF • Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kunnen worden aan een gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis.   Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum van met voor elke datum: • Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief ‘Onbekend’) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). • Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio. Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is. Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Dit versienummer wordt aangepast (+1) wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau. Ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl) wordt dan gewijzigd. Versie 2 update (25 januari 2022): • Er is een bijgewerkte lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland ontvangen op 03-12-2021. Op 25-01-2022 is deze bijgewerkte lijst in gebruik genomen voor de vaststelling of individuen woonachtig zijn in een instelling. Versie 3 update (8 februari 2022) • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD. Versie 4 update (24 maart 2022): • In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele security_region_code voor meer informatie. Versie 5 update (2 augustus 2022): • De indeling van personen als zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouders is niet toe gepast op meldingen die sinds 8 februari 2022 alleen via een alternatieve meldroute bij het RIVM binnenkwamen. Van 8 februari t/m 1 augustus 2022 is hierdoor het aantal meldingen van zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouders met ongeveer 14% onderschat. Vanaf 2 augustus 2022 wordt deze indeling met terugwerkende kracht bijgewerkt. Versie 6 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de thuiswonende 70plus statistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk: • Voor [Total_cases_reported] is dat de datum van de positieve testuitslag. • Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (Gemeentelijke indeling op 1 januari 2022 (cbs.nl). Security_region_name: Veiligheidsregionaam. Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: Het aantal nieuwe bij de GGD gemelde COVID-19 besmette thuiswonende 70-plussers op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal COVID-19 besmette thuiswonende 70-plussers is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een thuiswonende 70-plusser betreft. Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde thuiswonende 70-plussers dat is overleden aan COVID-19 op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal overleden thuiswonende 70-plusser dat is overleden aan COVID-19 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden patiënten getest worden en overlijdens niet wettelijk meldingsplichtig zijn. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een thuiswonende 70-plusser betreft. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand: • Version: Bestaande uit een enkel geheel getal (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2. • Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-16 10:00. • Date_of_statistic_reported: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-09. • Security_region_code: Bestaande uit ‘VR’ gevolgd door twee cijfers. Kan ook leeg zijn indien de regio onbekend is. Voorbeeld: VR01. • Security_region_name: Bestaande uit een character string. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: Midden- en West-Brabant. • Total_cases_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 12. • Total_deceased_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 8. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 statistics for persons aged 70 and older living outside an institution, by security region and date As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, from January 1, 2023, we will no longer report data on infections among people over 70 living at home. File description: This file contains the following numbers: - Number of newly reported persons aged 70 and older living at home who tested positive*, by security region, by date of the positive test result. - Number of newly reported deceased persons aged 70 and older living at home who tested positive*, by security region, by date on which the patient died. The numbers concern COVID-19 reports since the registration of the (residential) institution in OSIRIS with effect from questionnaire 5 (01-07-2020). * For reports from 01-07-2020, it is recorded whether the patient lives in an institution. For reports from 01-07-2020 persons aged 70 and older are considered to be living at home if, according to the information known to the PHS, they: • were not living in an institution AND • Are aged 70 years or older AND • The person is not employed and is not a healthcare worker Persons whose residential facility/institution is not listed can still be excluded as being an persons aged 70 and older living at home if they: • Based on their 6-digit zip code, can be linked to a known location of a care institution for the disabled or a nursing home OR • Have 'Disability care institution' or 'Nursing home' as the stated location of transmission. OR • Based on the content of free text fields, links can be made to a care institution for the disabled or a nursing home.   The file is structured as follows: A set of records by date, with for each date: • A record for each security region (including 'Unknown') in the Netherlands, even if there are no reports for the relevant security region. The numbers are then 0 (zero). • Security region is unknown when a record cannot be assigned to one unique security region. A date of 01-01-1900 is also included in this file for statistics whose associated date is unknown. The following describes how the variables are defined. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. This version number is adjusted (+1) when the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level. The corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl) is then changed. Version 2 update (January 25, 2022): • An updated list of known nursing or care home locations and private residential care centers has been received from the umbrella organization Patient Federation of the Netherlands on 03-12-2021. This updated list was taken into use on 25-01-2022 to determine whether persons are living in an institution. Version 3 update (February 8, 2022) • From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results are reported directly from CoronIT to RIVM. The test results of other test providers (such as Testing for Access) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Reporting Portal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to RIVM via HPZone. From 8 February 2022, the date of the positive test result is used and no longer the date of notification to the PHS. Version 4 update (March 24, 2022): • In version 4 of this dataset, records have been compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the variable security_region_code for more information. Version 5 update (August 2, 2022): • The classification of persons aged 70 years and older living at home has not been applied to reports that have only been received by the RIVM since 8 February 2022 via an alternative reporting route. From 8 February to 1 August 2022, the number of reports from persons aged 70 and older living at home was therefore underestimated by approximately 14%. As of August 2, 2022, this format has been retroactively updated. Version 6 update (September 1, 2022): - From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic to October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistic_reported: The date used for reporting the persons 70+ living at home. This can be different for each reported metric, namely: • For [Total_cases_reported] this is the date of the positive test result. • For [Total_deceased_reported] this is the date on which the patients died. Security_region_code: Security region code. The code of the security region based on the patient's place of residence. If the place of residence is not known, the security region is based on the PHS that submitted the report, except for the Midden- en West Brabant and Brabant-Noord security regions, since the PHS and security region are not comparable for these regions. Also see: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid From March 24, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek security region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland security region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (Municipal division on 1 January 2022 (cbs.nl). Security_region_name: Security region name. Security Region Name is based on the Security Region Code. Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: The number of new COVID-19 infected people over 70 living at home reported to the PHS on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of COVID-19 infected people over 70 living at home is higher than the number of reports in the surveillance, because not everyone with a possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a person over 70 living at home. Total_deceased_reported: The number of over-70s living at home reported to the PHS who died of COVID-19 on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of deceased persons over 70 living at home who died of COVID-19 is higher than the number of reports in the surveillance, because not all deceased patients are tested and deaths are not legally reportable. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a person over 70 living at home. Corrections made to reports in the OSIRIS source system can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. This file therefore always contains the numbers based on the most up-to-date data in the OSIRIS source system. The CSV file uses a semicolon as a separator. There are no empty lines in the file. Below are the column names and the types of values in the CSV file: • Version: Consisting of a single whole number (integer). Is always filled for each row. Example: 2. • Date_of_report: Written in format YYYY-MM-DD HH:MM. Is always filled for each row. Example: 2020-10-16 10:00 AM. • Date_of_statistic_reported: Written in format YYYY-MM-DD. Is always filled for each row. Example: 2020-10-09. • Security_region_code: Consisting of 'VR' followed by two digits. Can also be empty if the region is unknown. Example: VR01. • Security_region_name: Consisting of a character string. Is always filled for each row. Example: Midden- en West Brabant. • Total_cases_reported: Consisting of integers only. Is always filled for each row. Example: 12. • Total_deceased_reported: Consisting of integers only. Is always filled for each row. Example: 8.

 • Categories  

  For English, see below Het aantal COVID-19 gerelateerde hospitalisaties is al geruime tijd laag en COVID-19 is per 1 juli 2023 geen meldingsplichtige ziekte meer. Daarom wordt de data vanaf 11 juli 2023 niet meer bijgewerkt. Het reproductiegetal R geeft het gemiddeld aantal mensen dat besmet wordt door één persoon met COVID-19. Voor de schatting van dit reproductiegetal gebruiken we het aantal gemelde COVID-19 ziekenhuisopnames per dag in Nederland. Dit aantal ziekenhuisopnames wordt bijgehouden door Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Omdat een COVID-19 opname met enige vertraging doorgegeven wordt in het rapportagesysteem, corrigeren we het aantal opnames voor deze vertraging [1]. Voor een groot deel van de gemelde gevallen is de eerste ziektedag bekend. Deze informatie wordt gebruikt om de eerste ziektedag voor de ziekenhuisopnames te schatten. Door het aantal COVID-19 opnames per datum van eerste ziektedag weer te geven is direct te zien of het aantal infecties toeneemt, piekt of afneemt. Voor de berekening van het reproductiegetal is het ook nodig te weten wat de tijdsduur is tussen de eerste ziektedag van een COVID-19 geval en de eerste ziektedag van zijn of haar besmetter. Deze tijdsduur is gemiddeld 4 dagen voor SARS-CoV-2 varianten in 2020 en 2021, en gemiddeld 3.5 dagen voor recentere varianten, berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD. Met deze informatie wordt de waarde van het reproductiegetal berekend zoals beschreven in Wallinga & Lipsitch 2007 [2]. Tot 12 juni 2020 werd het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 ziekenhuisopnames, en tot 15 maart 2023 werd het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD’en. [1] van de Kassteele J, Eilers PHC, Wallinga J. Nowcasting the Number of New Symptomatic Cases During Infectious Disease Outbreaks Using Constrained P-spline Smoothing. Epidemiology. 2019;30(5):737-745. doi:10.1097/EDE.0000000000001050. [2] Wallinga J, Lipsitch M. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. Proc Biol Sci. 2007;274(1609):599-604. doi:10.1098/rspb.2006.3754. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (8 februari 2022): - In de berekening van het reproductiegetal wordt in plaats van de GGD meldingsdatum nu de datum van positieve testuitslag gebruikt. Versie 3 update (17 februari 2022): - In de berekening van het reproductiegetal wordt nu rekening gehouden met verschillende generatietijden voor verschillende varianten. Voor de varianten tot en met Delta is de gemiddelde generatietijd 4 dagen, vanaf Omikron is dat 3.5 dagen. Het hier gepubliceerde reproductiegetal is een gewogen gemiddelde van de reproductiegetallen per variant. Versie 4 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. - Tot 31 augustus werd het gepubliceerde reproductiegetal berekend met de data van de dag voor publicatie. Vanaf 1 september is het gepubliceerde reproductiegetal berekend met de data van de dag van publicatie. Versie 5 update (31 maart 2023): - Vanaf 15 maart 2023 wordt het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 ziekenhuisopnames volgens de NICE ziekenhuisregistratie. Van 13 juni 2020 t/m 14 maart 2023 werd het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD. Het aantal meldingen wordt echter sterk bepaald door het testbeleid, en is door het aangepaste testbeleid per 10 maart 2023 en het sluiten van de GGD teststraten per 17 maart 2023 minder geschikt als basis voor het berekenen van het reproductiegetal. Tot en met 12 juni 2020 werd het reproductiegetal ook berekend op basis van ziekenhuisopnames, maar toen zoals gemeld aan de GGD. Date: Datum waarvoor het reproductiegetal is geschat Rt_low: Ondergrens 95% betrouwbaarheidsinterval Rt_avg: Geschat reproductiegetal Rt_up: Bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval population: patiëntpopulatie met waarde “hosp” voor gehospitaliseerde patiënten of “testpos” voor test positieve patiënten Voor recente R schattingen is de betrouwbaarheid niet groot, omdat de betrouwbaarheid afhangt van de tijd tussen infectie en ziek worden en de tijd tussen ziek worden en melden. Daarom is de variabele Rt_avg afwezig in de laatste twee weken. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 reproduction number The number of COVID-19 related hospitalizations has been low for quite some time and COVID-19 is no longer a notifiable disease as of July 1, 2023. Therefore, the data will no longer be updated from July 11, 2023. The reproduction number R gives the average number of people infected by one person with COVID-19. To estimate this reproduction number, we use the number of reported COVID-19 hospital admissions per day in the Netherlands. This number of hospital admissions is tracked by the NICE Foundation (National Intensive Care Evaluation). Because a COVID-19 admission is reported with some delay in the reporting system, we correct the number of admissions for this delay [1]. The first day of illness is known for a large proportion of the reported cases. This information is used to estimate the first day of illness for hospital admissions. By displaying the number of COVID-19 admissions per date of the first day of illness, it is immediately possible to see whether the number of infections is increasing, peaking or decreasing. To calculate the reproduction number, it is also necessary to know the length of time between the first day of illness of a COVID-19 case and the first day of illness of his or her infector. This duration is an average of 4 days for SARS-CoV-2 variants in 2020 and 2021, and an average of 3.5 days for more recent variants, calculated on the basis of COVID-19 reports to the PHS. With this information, the value of the reproduction number is calculated as described in Wallinga & Lipsitch 2007 [2]. Until June 12, 2020, the reproduction number was calculated on the basis of COVID-19 hospital admissions, and until March 15, 2023, the reproduction number was calculated on the basis of COVID-19 reports to the GGDs. [1] van de Kassteele J, Eilers PHC, Wallinga J. Nowcasting the Number of New Symptomatic Cases During Infectious Disease Outbreaks Using Constrained P-spline Smoothing. Epidemiology. 2019;30(5):737-745. doi:10.1097/EDE.0000000000001050. [2] Wallinga J, Lipsitch M. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. Proc Biol Sci. 2007;274(1609):599-604. doi:10.1098/rspb.2006.3754. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 2 update (February 8, 2022): - In the calculation of the reproduction number, the date of the positive test result is now used instead of the PHS notification date. Version 3 update (February 17, 2022): - The calculation of the reproduction number now takes into account different generation times for different variants. For the variants up to and including Delta, the average generation time is 4 days, from Omikron it is 3.5 days. The reproduction number published here is a weighted average of the reproduction numbers per variant. Version 4 update (September 1, 2022): - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. - Until August 31, the published reproduction number was calculated with the data of the day before publication. From September 1, the published reproduction number is calculated with the data of the day of publication. Version 5 update (March 31, 2023): - As of March 15, 2023, the reproduction number is calculated based on COVID-19 hospital admissions according to the NICE hospital registry. From June 13, 2020 to March 14, 2023, the reproduction number was calculated on the basis of COVID-19 reports to the PHS. However, the number of reports is strongly determined by the test policy, and is less suitable as a basis for calculating the reproduction number due to the adjusted test policy as of March 10, 2023 and the closure of the PHS test lanes as of March 17, 2023. Until 12 June 2020, the reproduction number was also calculated on the basis of hospital admissions, but then as reported to the PHS. Date: Date for which the reproduction number was estimated Rt_low: Lower limit 95% confidence interval Rt_avg: Estimated reproduction number Rt_up: Upper bound 95% confidence interval population: patient population with value “hosp” for hospitalized patients or “testpos” for test positive patients For recent R estimates, the reliability is not great, because the reliability depends on the time between infection and becoming ill and the time between becoming ill and reporting. Therefore, the variable Rt_avg is absent in the last two weeks.

 • Categories  

  For English, see below Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen gegevens over besmettingen in de gehandicaptenzorg meer rapporteren. Dit bestand bevat de volgende aantallen: -(aantal nieuw gemelde) positief geteste bewoners van gehandicaptenzorginstellingen*, naar veiligheidsregio, per datum van de positieve testuitslag -(aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden bewoners van gehandicaptenzorginstellingen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is. -(aantal) (op)nieuw besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. -(totaal) besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de registratie van (woon)instelling in OSIRIS met ingang van vragenlijst 5 (01-07-2020). * Bij meldingen vanaf 01-07-2020 wordt geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een gehandicaptenzorginstelling. Meldingen vanaf 01-07-2020 worden aangemerkt als bewoner van een gehandicaptenzorginstelling indien deze volgens de gegevens in OSIRIS: • Woonachtig is in een ‘woonvoorziening voor gehandicapten’. Een persoon waarvan de woonvoorziening/instelling niet vermeld is kan toegewezen worden als bewoner van een gehandicaptenzorginstelling indien de persoon: • ‘Gehandicaptenzorginstelling’ als locatie van de besmetting heeft en geen zorgmedewerker is. OF • Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kan worden aan een gehandicaptenzorginstelling en geen zorgmedewerker is. De bijgewerkte lijst van bekende gehandicaptenzorginstellinglocaties is verkregen van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland op 03-12-2021 en bevat 2761 unieke 6 cijferige postcodes van gehandicaptenzorginstellinglocaties in Nederland. ** Bij datums vanaf 01-07-2020 wordt een gehandicaptenzorginstellinglocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer: • Het een bekende locatie van gehandicaptenzorginstellingen betreft en • Er tenminste 1 positief geteste gehandicaptenzorginstellingbewoner* is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden. Een besmettelijke periode van een gehandicaptenzorginstellinglocatie begint op de datum dat de eerste bewoner door het RIVM gemeld is en beëindigt 28 dagen na de eerste ziektedag van de bewoner die als laatste ziek is. Na 28 dagen zonder COVID-19 infecties kan een gehandicaptenzorginstellinglocatie opnieuw besmet worden. Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum: • Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief ‘Onbekend’) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). • Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio. Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is. Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Dit versienummer wordt aangepast (+1) wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau. Ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl) wordt dan gewijzigd. Versie 2 update (25 januari 2022): • Een bijgewerkte lijst met bekende gehandicaptenzorginstellinglocaties van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland is ontvangen op 03-12-2021. Op 25-01-2022 is deze bijgewerkte lijst in gebruik genomen. Versie 3 update (8 februari 2022): • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD Versie 4 update (24 maart 2022): • In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Security_region_code voor meer informatie. Versie 5 update (1 september 2022): • Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. • Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de gehandicaptenzorginstellingstatistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk: • Voor [Total_cases_reported] is dat de datum van de positieve testuitslag. • Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden. • Voor [Total_new_infected_locations_reported] en [Total_infected_locations_reported] is dat de datum waarop de aantallen zijn gepubliceerd door het RIVM. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Security_region_name: Veiligheidsregionaam. Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal COVID-19 besmette bewoners van een gehandicaptenzorginstelling is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft. Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde bewoners van een gehandicaptenzorginstelling dat is overleden aan COVID-19 op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal bewoners van een gehandicaptenzorginstelling dat is overleden aan COVID-19 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance omdat niet alle overleden patiënten getest worden en er geen wettelijke meldingsplicht geldt voor sterfte aan COVID-19. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft. Total_new_infected_locations_reported: Het aantal gehandicaptenzorginstellinglocaties dat (op)nieuw met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling tot en met [Date_of_statistic_reported]. Dit betekent dus dat deze gehandicaptenzorginstellinglocaties een dag eerder (op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling tot en met [Date_of_statistic_reported - 1]) nog niet als besmet werden aangemerkt. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft en is de lijst met bekende gehandicaptenzorginstellingen waarschijnlijk niet volledig. Total_infected_locations_reported: Het aantal gehandicaptenzorginstellinglocaties dat met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling tot en met [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft en is de lijst met bekende gehandicaptenzorginstellingen waarschijnlijk niet volledig. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand: • Version: Bestaande uit een enkel geheel getal (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2. • Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-16 10:00. • Date_of_statistic_reported: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-09. • Security_region_code: Bestaande uit ‘VR’ gevolgd door twee cijfers. Kan ook leeg zijn indien de regio onbekend is. Voorbeeld: VR01. • Security_region_name: Bestaande uit een character string. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: Midden- en West-Brabant. • Total_cases_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 12. • Total_deceased_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 8. • Total_new_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 3. • Total_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 7. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 disability care institution statistics, by security region and date As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, from January 1, 2023, we will no longer report data on infections among residents of care institutions for people with disabilities. This file contains the following numbers: -Number of newly reported positively tested residents of disability care institutions*, by security region, per date of the positive test result -Number of newly reported deceased residents of disability care institutions* who tested positive, by Security region, by date on which the patient died. - Number of (re)infected disability care institution locations**, by Security region, as per the date on which the data were published by the RIVM. -(total) infected disability care institution locations**, by Security region, as per the date on which the data were published by the RIVM. The numbers concern COVID-19 reports since the registration of the (residential) institution in OSIRIS with effect from questionnaire 5 (01-07-2020). * For reports from 01-07-2020, it is recorded whether the patient lives in a disability care institutions. Reports from 01-07-2020 are regarded as residents of a disability care institution if, according to the data in OSIRIS they: • Live in a 'residential institution for people with disabilities'. A person whose residential institution/institution is not listed can be assigned as a resident of a disability care institution if the person: • Has ‘Disability care institution' as the location of the infection and is not a healthcare worker. OR • Based on the content of free text fields, a link can be made to a disability care institution and the person is not a care worker. The updated list of known disability care institution locations was obtained from the umbrella organization Patient Federation of the Netherlands on 03-12-2021 and contains 2761 unique 6-digit postal codes of disability care institution locations in the Netherlands. ** For dates from 01-07-2020, a disability care institution location is regarded as infected on a certain date, when: • It concerns a known location of care institutions for people with disabilities and • There is at least one resident of a disability care institution* who has tested positive and can be linked to this location on the basis of his 6-digit zip code. An infectious period of a disability care institution location starts on the date that the first resident is reported by the RIVM and ends 28 days after the first day of illness of the last resident who became sick. After 28 days without COVID-19 infections, a disability care institution location can become infected again. The file is structured as follows: A set of records by date: • A record for each security region (including 'Unknown') in the Netherlands, even if there are no reports for the relevant security region. The numbers are then 0 (zero). • Security region is unknown when a record cannot be assigned to one unique security region. A date 01-01-1900 is also included in this file for statistics whose associated date is unknown. The following describes how the variables are defined. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. This version number is adjusted (+1) when the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level. The corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl) is also changed. Version 2 update (January 25, 2022): • An updated list of known disability care institution locations from the umbrella organization Patient Federation of the Netherlands was received on 03-12-2021. This updated list went live on 25-01-2022. Version 3 update (February 8, 2022): • From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results will be reported directly from CoronIT to the RIVM. The test results of other test providers (such as Testing for Access) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Reporting Portal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to the RIVM via HPZone. From 8 February 2022, the date of the positive test result is used and no longer the date of notification to the PHS Version 4 update (March 24, 2022): • In version 4 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the variable Security_region_code for more information. Version 5 update (September 1, 2022): • From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. • From September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic to October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistic_reported: The date used for reporting the disability care institution statistics. This can be different for each reported metric, namely: • For [Total_cases_reported] this is the date of the positive test result. • For [Total_deceased_reported] this is the date on which the patients died. • For [Total_new_infected_locations_reported] and [Total_infected_locations_reported] this is the date on which the numbers were published by the RIVM. Security_region_code: Security region code. The code of the security region based on the patient's place of residence. If the place of residence is not known, the Security region is based on the PHS that submitted the report, except for the Midden- en West Brabant and Brabant-Noord Security regions, since the PHS and Security region are not comparable for these regions. Also see: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid From March 24, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek Security region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland Security region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Security_region_name: Security region name. Security Region Name is based on the Security Region Code. Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: The number of new COVID-19 residents of a disability care institution reported to the PHS on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of COVID-19 infected residents of a disability care institution is higher than the number of reports in surveillance because not everyone with a possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a resident of a disability care institution. Total_deceased_reported: The number of residents of a disability care institution reported to the PHS who died of COVID-19 on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of residents of a disability care institution who died of COVID-19 is higher than the number of reports in the surveillance because not all deceased patients are tested and there is no legal obligation to report deaths from COVID-19. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a resident of a disability care institution. Total_new_infected_locations_reported: The number of disability care institution locations that are (re)infected with COVID-19 based on COVID-19 residents of a disability care institution reported to the PHS up to and including [Date_of_statistic_reported]. This means that these disability care institution locations were not yet regarded as infected a day earlier (based on COVID-19 residents of a disability care institution reported to the PHS up to and including [Date_of_statistic_reported - 1]). The actual number of COVID-19 infected disability care institution locations is higher than the number of locations in surveillance because not everyone with possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a resident of a disability care institution and the list of known disability care institutions is probably not complete. Total_infected_locations_reported: The number of disability care institution locations infected with COVID-19 based on COVID-19 residents of a disability care institution reported to the PHS up to and including [Date_of_statistic_reported]. The actual number of COVID-19 infected disability care institution locations is higher than the number of locations in surveillance because not everyone with possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a resident of a disability care institution and the list of known disability care institutions is probably not complete. Corrections made to reports in the OSIRIS source system can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. This file therefore always contains the numbers based on the most up-to-date data in the OSIRIS source system. The CSV file uses a semicolon as a separator. There are no empty lines in the file. Below are the column names and the types of values in the CSV file: • Version: Consisting of a single whole number (integer). Is always filled for each row. Example: 2. • Date_of_report: Written in format YYYY-MM-DD HH:MM. Is always filled for each row. Example: 2020-10-16 10:00 AM. • Date_of_statistic_reported: Written in format YYYY-MM-DD. Is always filled for each row. Example: 2020-10-09. • Security_region_code: Consisting of 'VR' followed by two digits. Can also be empty if the region is unknown. Example: VR01. • Security_region_name: Consisting of a character string. Is always filled for each row. Example: Midden- en West Brabant. • Total_cases_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 12. • Total_deceased_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 8. • Total_new_infected_locations_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 3. • Total_infected_locations_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 7.

 • Categories  

  Dit bestand bevat de volgende data: - Percentage van deelnemers met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 (zelftest en/of PCR-test) uit het totaal aan unieke(1) deelnemers aan Infectieradar die een vragenlijst heeft ingevuld, per kalenderweek (maandag t/m zondag). Het bestand is als volgt opgebouwd: • Eén record per kalenderweek Het bestand wordt een keer in de week op dinsdag geüpdatet, met data van de afgelopen kalenderweek (= maandag t/m zondag). Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt op deze dag met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics: startdatum van de kalenderweek waarover gerapporteerd is. Perc_covid_test_positive: percentage van deelnemers met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 (zelftest en/of PCR-test) uit het totaal aan unieke(1) deelnemers aan Infectieradar die een vragenlijst heeft ingevuld, per kalenderweek (maandag t/m zondag). (1) Het totaal aantal deelnemers aan Infectieradar dat tenminste één keer die week de vragenlijst heeft ingevuld

 • Categories  

  For English, see below Op 17 maart 2023 zijn de GGD teststraten gesloten waardoor er geen informatie meer is over het aantal afgenomen testen in de GGD teststraten. Hierdoor wordt deze data vanaf 21 maart 2023 niet meer bijgewerkt. Dit bestand bevat: - Het totaal aantal door de GGD’en afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is en het aantal positieve testen per dag naar veiligheidsregio van inschrijving van de geteste persoon, per datum van de testafspraak. De aantallen betreffen afgenomen Covid-19 testen, vanaf de verruiming van het testbeleid in Nederland op 1 juni 2020 tot aan 2 dagen geleden. Testen die abusievelijk dubbel zijn geregistreerd konden vanwege ontbrekende test-identificerende gegevens, niet ontdubbeld worden. Testen waarvan de uitslag nog niet bekend was zullen op een later moment opgenomen worden in de statistieken. Hierdoor kunnen de aantallen nog licht wijzigen. Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een set records per datum van de testafspraak, met voor elke datum: - Een record per veiligheidsregio, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (10 augustus 2021): - Vanaf 1 juli 2021 nemen de GGD’en testen voor uitgaande reizigers af. Testen voor dit doeleinde werden tot 10 augustus in deze dataset gerapporteerd. Vanaf 10 augustus worden deze testen met terugwerkende kracht niet meer in deze dataset gerapporteerd wegens het verschil in testpopulatie. Versie 3 update (24 maart 2022): - In versie 3 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Security_region_code voor meer informatie. - Door een technisch probleem ontbrak bij een deel van de records van de gemeenten Hengelo (Overijssel), Bergen (Limburg) en Bergen (Noord-Holland) vanaf najaar 2021 tot en met 23 maart 2022 de veiligheidsregio. Van de gemeenten Dijk en Waard, Purmerend, Land van Cuijk en Maashorst ontbrak sinds de gemeentelijke herindeling van 22 januari 2022 voor sommige records de veiligheidsregio. Dit zorgde voor een lager aantal gerapporteerde testen voor de bovenstaande gemeenten en hun bijbehorende veiligheidsregio’s. Vanaf 24 maart 2022 is dit probleem opgelost en wordt het juiste aantal uitgevoerde testen voor alle veiligheidsregio’s in dit bestand getoond. Versie 4 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics : Datum van de Covid-19 testafspraak. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de geteste persoon. Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Security_region_name: Dit is de naam van de veiligheidregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios. Indien woonplaats niet bekend is, is de security_region “Onbekend”. Tested_with_result: Aantal afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is, naar datum van de testafspraak, [Date_of_statistics]. Tested_positive: Aantal afgenomen Covid-19 testen met een positieve uitslag, naar datum van de testafspraak, [Date_of_statistics]. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 tests performed, by appointment date and security region The GGD test facilities has been closed on March 17, 2023, so there is no longer any information about the number of tests performed in the PHS testing facilities. As a result, this data will no longer be updated from March 21, 2023. This file contains: - The total number of Covid-19 tests performed by the P of which the results are known and the number of positive tests per day by security region of registration of the tested person, per date of the testing appointment. The numbers concern performed Covid-19 tests, starting from the relaxation of the testing policy in the Netherlands on June 1, 2020 until 2 days ago. Tests that were mistakenly registered twice could not be deduplicated due to missing test-identifying data. Tests for which the result was not yet known will be included in the statistics at a later time. As a result, the numbers may change slightly. The file is structured as follows: - A set of records by date of the testing appointment, with for each date: - A record per security region, even if there are no reports for the relevant security region. The numbers are then 0 (zero). Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 2 update (August 10, 2021): - From 1 July 2021, the PHSs will be performing tests for outgoing travelers. Tests for this purpose were reported in this dataset until August 10. As of August 10, these tests are retroactively no longer reported in this dataset due to the difference in test population. Version 3 update (March 24, 2022): - In version 3 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the variable Security_region_code for more information. - Due to a technical problem, part of the records of the municipalities of Hengelo (Overijssel), Bergen (Limburg) and Bergen (North Holland) were missing from autumn 2021 up to and including 23 March 2022. Since the municipal reorganization of January 22, 2022, the securitysecurity region of the municipalities of Dijk en Waard, Purmerend, Land van Cuijk and Maashorst has been missing for some records. This resulted in a lower number of reported tests for the above municipalities and their associated securitysecurity regions. As of March 24, 2022, this problem has been resolved and the correct number of tests performed for all security regions is shown in this file. Version 4 update (September 1, 2022): - From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic to October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistics : Date of the Covid-19 testing appointment. Security_region_code: Security region code. SecuritySecurity region based on the place of residence of the tested person. From March 24, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek securitysecurity region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland securitysecurity region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Security_region_name: This is the name of the security regions as used so far in various reports by the RIVM, and may differ slightly from the names as indicated in the Statistics Netherlands (CBS) code list. Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios. If place of residence is not known, the security_region is “Unknown”. Tested_with_result: Number of Covid-19 tests of which the results are known, by date of the testing appointment, [Date_of_statistics]. Tested_positive: Number of Covid-19 tests with a positive result, by date of the testing appointment, [Date_of_statistics].

 • Categories  

  For English, see below Op 6 juli 2021 is voorlopig voor de laatste keer het aantal besmettelijke personen gerapporteerd, omdat dit cijfer gebaseerd is op het aantal ziekenhuisopnames. In deze fase van de epidemie, waarin steeds meer mensen gevaccineerd zijn en daardoor minder mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, loopt het aantal infecties onder de bevolking steeds meer uit de pas met het aantal ziekenhuisopnames. Daarom wordt het aantal besmettelijke personen niet meer berekend. Het aantal besmettelijke personen per dag in Nederland volgt uit het aantal besmettingen per dag in Nederland en het aantal dagen dat een besmet persoon andere personen kan infecteren. Het aantal besmettingen per dag in Nederland wordt geschat op basis van serologische gegevens en ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep. We definiëren besmette personen hier als mensen die een infectie hebben, en die ook in redelijke mate besmettelijk zijn, waarbij uiteindelijk aantoonbare antistoffen worden gevormd na deze infectie. Vanaf 8 oktober gebruiken we serologische gegevens uit juni 2020, daarvoor gebruikten we serologische gegevens uit april 2020. Tussen 12 juni en 8 oktober werd het aantal besmettelijken ook gebaseerd op het aantal test-positieve gevallen omdat de ziekenhuisopnames erg laag waren; deze stap wordt nu achterwege gelaten. Als iemand het coronavirus oploopt, is hij/zij een tijd lang besmettelijk voor anderen. Hoe lang dit duurt, verschilt van persoon tot persoon. We nemen aan dat een besmet persoon van twee dagen voor symptomen tot vier tot acht dagen na symptomen besmettelijk is. Beschrijving van de variabelen: version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date: Datum waarvoor het aantal besmettelijken is geschat prev_low: Ondergrens 95% betrouwbaarheidsinterval prev_avg: Geschat aantal besmettelijken prev_up: Bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval population: patiëntpopulatie met waarde “hosp” voor gehospitaliseerde patiënten of “testpos” voor test-positieve patiënten Let op: vanaf vrijdag 5 maart 2021 wordt de open data van het aantal besmettelijke personen twee keer per week gepubliceerd. Op dinsdag en op vrijdag, om 15.15 uur. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 contagious persons per day The number of contagious persons was reported for the last time on 6 July 2021, because this number is based on the number of hospital admissions. In this phase of the epidemic, where more and more people are vaccinated and therefore fewer people are hospitalized, the number of infections in the population is increasingly out of step with the number of hospital admissions. Therefore, the number of contagious persons is no longer calculated. The number of contagious persons per day in the Netherlands follows from the number of infections per day in the Netherlands and the number of days that an infected person can infect other persons. The number of infections per day in the Netherlands is estimated on the basis of serological data and hospital admissions per age group. We define infected persons here as people who have an infection, and who are also contagious to a reasonable degree, whereby demonstrable antibodies are eventually formed after this infection. From October 8, we use serological data from June 2020, before that we used serological data from April 2020. Between June 12 and October 8, the number of contagious people was also based on the number of test-positive cases because hospital admissions were very low; this step is now omitted. If someone contracts the corona virus, he/she is contagious to others for a while. How long this takes varies from person to person. We assume that an infected person is contagious from two days before symptoms to four to eight days after symptoms. Description of the variables: version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date: Date for which the number of contagious people was estimated prev_low: Lower bound 95% confidence interval prev_avg: Estimated number of contagious persons prev_up: Upper bound 95% confidence interval population: patient population with value “hosp” for hospitalized patients or “testpos” for test-positive patients Please note: from Friday 5 March 2021, the open data on the number of contagious persons will be published twice a week. On Tuesdays and Fridays, at 3:15 p.m.

 • Categories  

  For English, see below Nederland heeft voor het SARS-CoV-2 virus (coronavirus) een endemische fase bereikt en de GGD teststraten zijn per 17 maart 2023 gesloten. Daardoor wordt de data vanaf 1 april 2023 niet meer bijgewerkt. Dit bestand bevat de volgende aantallen: - aantal nieuw gemelde positief geteste personen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM - aantal nieuw gemelde sterfgevallen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM weergegeven tot 1 januari 2023. De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020). Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een set records per publicatiedatum met voor elke publicatiedatum: > Een record voor elke gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). > Een record voor elke GGD, voor de aantallen meldingen waarbij de gemeente niet bekend is. Ook deze records worden altijd toegevoegd, dus ook als de aantallen 0 (nul) zijn. Ook zijn kolommen voor diverse regionale indelingen toegevoegd. In de beschrijving van de variabelen hieronder wordt per regio beschreven hoe deze zijn bepaald. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 1 correctie update (16 juli 2021) - Door een correctie in de verwerking door het RIVM heeft een kleine set meldingen een herziene ziekenhuisopname publicatiedatum en overlijdens publicatiedatum gekregen per 16-07-2021 (betreft kolommen: Hospital_admission per Date_of_publication en Deceased per Date_of_publication). Versie 2 update (18 januari 2022): - In versie 2 van deze dataset is de variabele ‘hospital_admission’ niet meer beschikbaar. Voor het aantal ziekenhuisopnames wordt verwezen naar de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Versie 3 update (20 januari 2022): - In versie 3 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 4 update (8 februari 2022) - Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Versie 5 update (24 maart 2022): - In versie 5 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 6 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Versie 7 update (3 januari 2023): - In versie 7 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2023. Deze gemeente herindeling is ook toegepast in het eerste deel van deze dataset dat ‘tm’ bevat in de bestandsnaam en de data bevat vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39). Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. - Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen overlijdens meer rapporteren en wordt en wordt de kolom [Deceased] op 9999 gezet. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_publication: Dit betreft per dag het aantal meldingen dat nieuw binnengekomen is bij het RIVM. De tijdsperiode waarin de melding is doorgegeven loopt van 10.01 uur gisteren tot 10.00 uur vandaag. De publicatiedatum kan afwijken van de datum van de positieve testuitslag. Dit kan gebeuren als een melding van een positieve SARS-CoV-2 test later is doorgeven door een GGD aan het RIVM. Dit bestand bevat de meest actuele meldingen op basis van het bronbestand Osiris. Als er in Osiris correcties worden gedaan, dan worden deze correcties ook verwerkt in dit bestand. Municipality_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de SARS-CoV-2 positief geteste persoon, gecodeerd volgens CBS. Sinds de eerste publicatiedatum van 13 maart 2020 tot de versie 3 update van 20 januari 2022, hebben 2 gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Tot 7 januari 2021 is dit bestand volgens de gemeente indeling van 2020. Vanaf 7 januari 2021 t/m 19 januari 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2021: Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Met de opdeling van Haaren is de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets groter geworden, ten koste van veiligheidsregio Brabant-Noord. Vanaf 20 januari 2022 t/m 23 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2022. Gemeente Beemster is opgegaan in gemeente Purmerend. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn samengevoegd tot gemeente Dijk en Waard. Gemeente Landerd is met gemeente Uden samengevoegd tot gemeente Maashorst. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn samengevoegd tot de gemeente Land van Cuijk ((https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Vanaf 24 maart 2022 t/m 31 december 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden ((https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Vanaf 1 januari 2023 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2023. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn samen opgegaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee (Gemeentelijke indeling op 1 januari 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2023)). Municipality_name: Naam van de gemeente. Province: Naam van de provincie. Indien gemeente niet bekend is, is de provincie afgeleid van de meldende GGD zodat provincie voor elk record gevuld is. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt Veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en Veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Security_region_name: Naam van de veiligheidsregio Dit is de naam van de veiligheidregios zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS (zie link hierboven bij variabele Security_region_code). Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Municipal_health_service: Naam van de GGD. GGD op basis van gemeente (woonplaats van de patiënt). Indien deze niet bekend is wordt hier de GGD die de melding heeft gedaan ingevuld. Zie ook: https://www.ggd.nl ROAZ_region: Naam van de ROAZ-regio. ROAZ-regio op basis van de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is op basis van meldende GGD (alleen wanneer een GGD geografisch kan worden gematched met een ROAZ-regio). Zie ook: https://www.lnaz.nl/acute-zorg Total_reported: Het aantal nieuwe aan de GGD gemelde personen die positief zijn getest voor SARS-CoV-2 dat op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid gelijdelijk veranderd. Het huidige testbeleid is hier te vinden (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/wijzigingen-testen-vanaf-11-april-2022). Niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen worden getest. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Deceased: Het aantal aan de GGD’en gemelde overleden personen die positief zijn getest voor SARS-CoV-2 en op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden personen getest worden. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden van personen met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Vanaf 1 januari 2023 is deze kolom op 9999 gezet. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd het aantal nieuwe, door RIVM gerapporteerde meldingen per dag, op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 statistics per municipality per publication date The Netherlands has reached an endemic phase for the SARS-CoV-2 virus (coronavirus) and the Public Health Services (PHS) testing facilities will be closed as of March 17, 2023. As a result, the data will no longer be updated from 1 April 2023. This file contains the following statistics: - Number of newly reported positively tested persons by municipality, per date on which the data were published by the RIVM - Number of newly reported deaths by municipality, per date on which the data were published by the RIVM until 1 January 2023. The numbers concern Covid-19 reports since the first report in the Netherlands (27/02/2020). The file is structured as follows: - A set of records by publication date, with for each publication date: > A record for every municipality in the Netherlands, even if there are no reports for that municipality. The numbers are then 0 (zero). > A record for each PHS, for the number of reports for which the municipality is not known. These records are also always added, even if the numbers are 0 (zero). Columns for various regional classifications have also been added. The description of the variables below describes how they were determined per region. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 1 correction update (July 16, 2021) - Due to a correction in the processing by the RIVM, a small set of reports received a revised hospital admission publication date and death publication date as of 16-07-2021 (concerning columns: Hospital_admission per Date_of_publication and Deceased per Date_of_publication). Version 2 update (January 18, 2022): - In version 2 of this dataset, the variable 'hospital_admission' is no longer available. For the number of hospital admissions, reference is made to the registered hospital admissions of the NICE Foundation (https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Version 3 update (January 20, 2022): - In version 3 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of January 1, 2022. See description of the Municipality_code variable for more information. Version 4 update (February 8, 2022) - From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results will be reported directly from CoronIT to the RIVM. The test results of other test providers (such as Testing voor Toegang) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Reporting Portal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to the RIVM via HPZone. Version 5 update (March 24, 2022): - In version 5 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the Municipality_code variable for more information. Version 6 update (September 1, 2022): - From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Version 7 update (January 3, 2023): - In version 7 of this dataset, records have been compiled according to the municipality reclassification of January 1, 2023. This municipality reclassification has also been applied in the first part of this dataset that contains 'tm' in the file name and contains the data from the start of the pandemic up to and including 3 October 2021 (week 39). See description of Municipality_code variable for more information. - As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, we will no longer report deaths from 1 January 2023 and the [Deceased] column will be set to 9999. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_publication: This concerns the number of new reports that have been received by the RIVM per day. The time period in which the report was passed on runs from 10:01 AM yesterday to 10:00 AM today. The publication date may differ from the date of the positive test result. This can happen if a report of a positive SARS-CoV-2 test is transferred later by a PHS to the RIVM. This file contains the most up-to-date notifications based on the OSIRIS source file. If corrections are made in OSIRIS, these corrections will also be processed in this file. Municipality_code: Municipality code. Municipal classification based on the postal code of the place of residence of the person who tested positive for SARS-CoV-2, coded according to CBS. Since the first publication date of March 13, 2020 until the version 3 update of January 20, 2022, 2 municipal reorganizations have taken place. Until January 7, 2021, this file is according to the municipality classification of 2020. From January 7, 2021 to January 19, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of January 1, 2021: The municipalities of Appingedam, Delfzijl and Loppersum have been merged into the new municipality of Eemsdelta Gr. The municipality of Haaren has been merged into the municipalities of Oisterwijk, Tilburg, Vught and Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). With the division of Haaren, the MIdden- en West-Brabant security region has become slightly larger, at the expense of the Brabant-Noord security region. From January 20, 2022 to March 23, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of January 1, 2022. The municipality of Beemster has been merged into the municipality of Purmerend. The municipalities of Heerhugowaard and Langedijk have been merged into the municipality of Dijk en Waard. The municipality of Landerd has been merged with the municipality of Uden to form the municipality of Maashorst. The municipalities of Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill and Sint Hubert and Sint Anthonis have been merged into the municipality of Land van Cuijk ((https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). From March 24, 2022 to December 31, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek safety region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland safety region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller ((https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). From January 1, 2023, this file has been compiled according to the municipal division of January 1, 2023. The municipalities of Brielle, Hellevoetsluis and Westvoorne have merged into the new municipality of Voorne aan Zee (Municipal division on January 1, 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2023)). Municipality_name: Name of the municipality. Province: Name of the province. If the municipality is not known, the province is derived from the reporting PHS so that the province is filled for each record. Security_region_code: Security region code. Safety region based on the patient's place of residence. If the place of residence is not known, the Security Region is based on the PHS that submitted the report, except for the Midden- en West-Brabant Security Region and Brabant-Noord, since the PHS and Security Region are not comparable for these regions. Also see: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Security_region_name: Name of the security region This is the name of the security regions as used so far in various reports and reports by the RIVM, and may differ slightly from the naming as indicated in the CBS code list (see link above under variable Security_region_code). Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Municipal_health_service: Name of the municipal health service. PHS based on municipality (place of residence of the patient). If this is not known, the PHS that submitted the report is entered here. Also see: https://www.ggd.nl ROAZ_region: Name of the ROAZ region. ROAZ region based on the patient's residence. If the place of residence is not known on the basis of the reporting PHS(only when a PHS can be matched geographically with a ROAZ region). Also see: https://www.lnaz.nl/acute-zorg Total_reported: The number of new persons reported to the PHS who have tested positive for SARS-CoV-2, published by the RIVM on [Date_of_publication]. Since the start of the COVID-19 epidemic in the Netherlands, testing policy has gradually changed. The current testing policy can be found here (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/wijzigingen-testen-vanaf-11-april-2022). Not all persons infected with SARS-CoV-2 are tested. The actual numbers in the Netherlands are therefore higher than the numbers mentioned here. Deceased: The number of deceased persons reported to the PHSs who have tested positive for SARS-CoV-2 and have been published by the RIVM on [Date_of_publication]. The actual number of deceased persons positive for SARS-CoV-2 is higher than the number of reports in the surveillance, because not all deceased persons are tested. This is because there is no obligation to report the death of persons with a positive SARS-CoV-2 test result. From January 1, 2023, this column is set to 9999. Corrections made to reports in the OSIRIS source system can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. This file therefore always contains the number of new reports reported by the RIVM per day, based on the most up-to-date data in the OSIRIS source system.

 • Categories  

  For English, see below Dit bestand bevat: - het aantal Covid-19 ziekenhuisopnames naar gemeente gebaseerd op gemeente van inschrijving van de patiënt, per datum van ziekenhuisopname en per datum waarop de gegevens zijn gemeld aan de NICE registratie (https://www.stichting-nice.nl). De aantallen betreffen Covid-19 ziekenhuisopnames sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020) tot 1 april 2024. Per 1 april 2024 is de NICE COVID-19 klinische registratie gestopt. Daardoor wordt de data vanaf 17 april 2024 niet meer bijgewerkt. Informatie over het aantal COVID-19 ziekenhuisopnames en de bedbezetting wordt nog gerapporteerd door het LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). Het aantal ziekenhuisopnames in de NICE COVID-19 registratie werd tussen april 2023 en april 2024 steeds minder compleet, vergeleken met het aantal ziekenhuisopnames gerapporteerd door het LCPS. Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een record per datum van statistiek, per gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen opname of meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). - De genoemde datum voor statistiek kan betrekking hebben op een ziekenhuisopnamedatum of de datum dat het ziekenhuis een opname heeft gemeld aan de NICE registratie. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (25 maart 2021): - In versie 2 van deze open data file worden meldingen met een registratiedatum na 27/02/2020, maar een ziekenhuisopnamedatum voor 27/02/2020 niet meer meegenomen. Versie 3 update (20 januari 2022): - In versie 3 van dit bestand zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 4 update (24 maart 2022): - In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 5 update (9 augustus 2022): - Vanaf 9 augustus 2022 zijn nieuwe opnames van personen met een SARS-CoV-2 besmetting die tijdens een eerdere COVID-19 episode ook opgenomen zijn geweest, toegevoegd aan dit open databestand. Om deze reden valt het aantal opnames met terugwerkende kracht hoger uit dan in onze voorgaande bestanden. De onderschatting van het aantal opnames sinds het begin van de pandemie tot 9 augustus 2022 is minder dan 1%. Een opname wordt geteld als een nieuwe opname wanneer een persoon met een SARS-CoV-2 besmetting een opname datum heeft die meer dan 90 dagen na de voorgaande opname. Versie 6 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Versie 7 update (3 januari 2023): - In versie 7 van dit bestand zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2023. Deze gemeente herindeling is ook toegepast in het eerste deel van deze dataset dat ‘tm’ bevat in de bestandsnaam en de data bevat vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39). Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 8 update (4 april 2023): - Vanaf 4 april 2023 zal dit bestand wekelijks op dinsdag worden geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics: Datum van ziekenhuisopname (variabele Hospital_admission) of de datum waarop de ziekenhuisopname is gemeld aan de NICE registratie (variabele Hospital_admission_notification). Municipality_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de SARS-CoV-2 positief geteste persoon, gecodeerd volgens CBS. Sinds de eerste publicatiedatum van 13 maart 2020 tot de versie 3 update van 20 januari 2022, hebben 2 gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Tot 7 januari 2021 is dit bestand volgens de gemeente indeling van 2020. Vanaf 7 januari 2021 t/m 19 januari 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2021: Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Met de opdeling van Haaren is de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets groter geworden, ten koste van veiligheidsregio Brabant-Noord. Vanaf 20 januari 2022 t/m 23 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2022. Gemeente Beemster is opgegaan in gemeente Purmerend. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn samengevoegd tot gemeente Dijk en Waard. Gemeente Landerd is met gemeente Uden samengevoegd tot gemeente Maashorst. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn samengevoegd tot de gemeente Land van Cuijk (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Vanaf 24 maart 2022 t/m 31 december 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (( https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022) Vanaf 1 januari 2023 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2023. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn samen opgegaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee (Gemeentelijke indeling op 1 januari 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2023)). Municipality_name: Naam van de gemeente. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Security_region_name: Naam van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio is gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Dit is de naam van de veiligheidsregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS (zie link hierboven bij variabele Security_region_code). Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Hospital_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per datum waarop de ziekenhuisopname is gemeld [Date_of_statistics]. Hospital_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per ziekenhuisopnamedatum [Date_of_statistics]. Een patiënt kan meerdere keren in een ziekenhuis worden opgenomen. Ondanks dat aan ziekenhuizen wordt gevraagd meerdere malen per week de COVID-19 patiënten te registeren, kan de registratie van het aantal patiënten achterlopen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen van de afgelopen dagen nog onvolledig kunnen zijn (https://www.stichting-nice.nl). Correcties die in meldingen in het bronsysteem van de NICE registratie worden gedaan door medewerkers van ziekenhuizen kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat op het moment van aanmaken en publicatie dus altijd de meest actuele gegevens volgens het bronsysteem van de NICE registratie. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 hospital admissions (according to NICE registration), per municipality, per hospital admission date and notification date This file contains: - The number of Covid-19 hospital admissions by municipality based on the patient's municipality of registration, by date of hospital admission and by date on which the data were reported to the NICE registry (https://www.stichting-nice.nl). The numbers concern Covid-19 hospital admissions since the first report in the Netherlands (27/02/2020) up to April 1st 2024. The NICE COVID-19 clinical registration has been stopped as of 1 April 2024. As a result, the data will no longer be updated from April 17, 2024. Information about the number of COVID-19 hospital admissions and bed occupancy is still reported by the LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). The number of hospital admissions in the NICE COVID-19 registry became less complete between April 2023 and April 2024, compared to the number of hospital admissions reported by the LCPS. The file is structured as follows: - A record per date of statistics, per municipality of the Netherlands, even if there are no recordings or notifications for the relevant municipality. The numbers are then 0 (zero). - The stated date for statistics may relate to a hospital admission date or the date on which the hospital reported an admission to the NICE registry. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 2 update (March 25, 2021): - In version 2 of this open data file, reports with a registration date after 27/02/2020, but a hospital admission date before 27/02/2020 are no longer included. Version 3 update (January 20, 2022): - In version 3 of this file, records are compiled according to the municipality reclassification of January 1, 2022. See description of the Municipality_code variable for more information. Version 4 update (March 24, 2022): - In version 4 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the Municipality_code variable for more information. Version 5 update (August 9, 2022): - From August 9, 2022, new admissions of persons with a SARS-CoV-2 infection who were also admitted during a previous COVID-19 episode have been added to this open data file. For this reason, the number of admissions has been retroactively adjusted upwards. The underestimation of admissions since the start of the pandemic to August 9, 2022 is less than 1%. An admission is counted as a new admission when a person with a SARS-CoV-2 infection has a admission date that is more than 90 days after the previous admission. Version 6 update (September 1, 2022): - From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Version 7 update (January 3, 2023): - In version 7 of this file, records are compiled according to the municipality reclassification of January 1, 2023. This municipality reclassification is also applied in the first part of this dataset that contains 'tm' in the file name and contains the data from the beginning of the pandemic up to and including 3 October 2021 (week 39). See description of Municipality_code variable for more information. Version 8 update (April 4, 2023): - From April 4, 2023, this file will be updated weekly on Tuesdays. The data is retroactively updated for the other days. From September 6, 2023, this file will be updated weekly on Wednesdays. The data is retroactively updated for the other days. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistics: Date of hospital admission (hospital_admission variable) or the date on which the hospital admission was reported to the NICE registry (hospital_admission_notification variable). Municipality_code: Municipality code. Municipal classification based on the postal code of the place of residence of the person who tested positive for SARS-CoV-2, coded according to CBS. Since the first publication date of March 13, 2020 until the version 3 update of January 20, 2022, 2 municipal reorganizations have taken place. Until January 7, 2021, this file is according to the municipality classification of 2020. From January 7, 2021 to January 19, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of January 1, 2021: The municipalities of Appingedam, Delfzijl and Loppersum have been merged into the new municipality of Eemsdelta Gr. The municipality of Haaren has been merged into the municipalities of Oisterwijk, Tilburg, Vught and Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). With the division of Haaren, the Midden- en West-Brabant security region has become slightly larger, at the expense of the Brabant-Noord security region. From January 20, 2022 to March 23, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of January 1, 2022. The municipality of Beemster has been merged into the municipality of Purmerend. The municipalities of Heerhugowaard and Langedijk have been merged into the municipality of Dijk en Waard. The municipality of Landerd has been merged with the municipality of Uden to form the municipality of Maashorst. The municipalities of Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill and Sint Hubert and Sint Anthonis have been merged into the municipality of Land van Cuijk (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). From March 24, 2022 to December 31, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek safety region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland safety region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (( https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022) From January 1, 2023, this file has been compiled according to the municipal division of January 1, 2023. The municipalities of Brielle, Hellevoetsluis and Westvoorne have merged into the new municipality of Voorne aan Zee (Municipal division on January 1, 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2023)). Municipality_name: Name of the municipality. Security_region_code: Security region code. Security_region_name: Name of the security region. The safety region is based on the patient's place of residence. This is the name of the security regions as used so far in various reports and reports by the RIVM, and may differ slightly from the naming as indicated in the CBS code list (see link above under variable Security_region_code). Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Hospital_admission_notification: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who have been admitted to hospital per date on which the hospital admission was reported [Date_of_statistics]. Hospital_admission: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who were admitted to hospital per hospital admission date [Date_of_statistics]. A patient can be hospitalized more than once. Despite the fact that hospitals are asked to register COVID-19 patients several times a week, the registration of the number of patients may lag. As a result, the numbers of the past few days may still be incomplete (https://www.stichting-nice.nl). Corrections made in reports in the source system of the NICE registration by employees of hospitals can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. At the time of creation and publication, this file therefore always contains the most up-to-date data according to the source system of the NICE registration.

 • Categories  

  For English, see below De klachten van een infectie met het coronavirus SARS-CoV-2 lijken steeds meer op de klachten van andere luchtwegvirussen. Daarom kijken we voor het zicht op luchtweginfecties niet meer naar COVID-19-achtige klachten maar naar algemene klachten bij acute luchtweginfecties. Het monitoren van klachten volgens de oude definitie stopt per 8 november 2023. Het percentage deelnemers aan Infectieradar met klachten die passen bij een acute luchtweginfectie ligt iets hoger dan dat van COVID-19-achtige klachten omdat keelpijn en neusverkoudheid niet in de definitie van COVID-19-achtige klachten zaten en wel in de algemene definitie van klachten bij luchtweginfectie. Beschrijving bestand: Dit bestand bevat de volgende percentages: - (1) percentage deelnemers met Covid-19-achtige klachten in Infectieradar - (2) 7-daags gemiddelde van (1) naar rapportagedatum van de wekelijkse vragenlijst. Het bestand is als volgt opgebouwd: • Eén record per rapportagedatum Het bestand wordt een keer in de week geüpdatet, maar alleen gegevens van volledig afgeronde dagen worden weergegeven. Iedere week op dinsdag worden er zeven nieuwe dagen (dinsdag tot en met maandag) aan het bestand toegevoegd. Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics: Datum waarop de wekelijkse vragenlijst is ingestuurd. Perc_covid_symptoms: Percentage deelnemers in Infectieradar dat in de week voor de [Date_of_statistics] Covid-19-achtige klachten heeft gerapporteerd. Covid-19-achtige klachten zijn koorts, hoesten, kortademigheid, verlies van reuk of verlies van smaak. MA_perc_covid_symptoms: Het zevendaags lopende gemiddelde (moving average/MA) van [Perc_covid_symptoms]. Dit gemiddelde wordt op de middelste dag weergegeven. Voor de eerste 3 en de laatste 3 dagen in de dataset is deze waarde leeg, omdat deze dagen niet in het midden van een 7 daagse periode liggen. Vanaf 24 november 2022 zijn de analyses van Infectieradar met terugwerkende kracht aangepast. Hierdoor zijn er minimale verschillen in de resultaten die voor deze datum gepubliceerd waren. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 Percentage of participants with COVID-19-like complaints in Infectieradar per reporting date The symptoms of an infection with the SARS-CoV-2 coronavirus are increasingly similar to the symptoms of other respiratory viruses. That is why we no longer look at COVID-19-like complaints to monitor respiratory infections, but at general complaints consistent with acute respiratory infections. Monitoring complaints according to the old definition will stop on November 8, 2023. The percentage of Infection Radar participants with complaints consistent with an acute respiratory infection is slightly higher than that of COVID-19-like complaints because sore throat and nasal colds are not included in the definition of COVID-19-like complaints and are included in the general definition of complaints consistent with respiratory infections. File description: This file contains the following percentages: - (1) percentage of participants with Covid-19-like complaints in Infectieradar - (2) 7-day average of (1) per reporting date of the weekly questionnaire. The file is structured as follows: • One record per reporting date The file is updated once a week, but only data from fully completed days is displayed. Every week on Tuesday, seven new days (Tuesday through Monday) are added to the file. From September 6, 2023, this file will be updated weekly on Wednesdays. The data is retroactively updated for the other days. Description of the variables: Version: version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistics: Date on which the weekly questionnaire was submitted. Perc_covid_symptoms: Percentage of participants in Infectieradar who reported Covid-19-like symptoms in the week before the [Date_of_statistics]. Covid-19-like complaints are fever, cough, shortness of breath, loss of smell or loss of taste. MA_perc_covid_symptoms: The 7-day moving average (MA) of [Perc_covid_symptoms]. This average is shown on the middle day. For the first 3 and last 3 days in the dataset, this value is empty, because these days are not in the middle of a 7-day period. From November 24, 2022, the analyzes of Infectieradar have been adjusted retroactively. As a result, there are minimal differences in the results published before this date.