From 1 - 10 / 25
 • Categories    

  <p>Datasets used for the manuscript:&nbsp;<em>Long-term wastewater monitoring of SARS-CoV-2 viral loads and variants at the major international passenger hub Amsterdam Schiphol Airport: a valuable addition to COVID-19 surveillance</em></p> <p><em>pandemic_daily_passenger_counts.tsv</em>: An overview of daily passenger arrival&nbsp;counts at Amsterdam Schiphol Airport per continent of origin during the study period 16-02-2020 - 04-09-2022</p> <p><em>pre-pandemic_daily_passenger_averages.tsv:&nbsp;</em>An overview of mean daily passenger arrival counts at Amsterdam Schiphol Airport in the pre-pandemic period 2017-2019.</p> <p><em>viral_load_data.tsv:&nbsp;</em>Flow-corrected viral load (# particles per 24h) in samples taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport.</p> <p><em>wastewater_variant_frequencies.tsv:&nbsp;</em>SARS-CoV-2 lineage estimates in samples&nbsp;taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport, analyzed using whole-genome tiled amplicon sequencing.</p>

 • Categories  

  For English, see below Het aantal COVID-19 gerelateerde hospitalisaties is al geruime tijd laag en COVID-19 is per 1 juli 2023 geen meldingsplichtige ziekte meer. Daarom wordt de data vanaf 11 juli 2023 niet meer bijgewerkt. Het reproductiegetal R geeft het gemiddeld aantal mensen dat besmet wordt door één persoon met COVID-19. Voor de schatting van dit reproductiegetal gebruiken we het aantal gemelde COVID-19 ziekenhuisopnames per dag in Nederland. Dit aantal ziekenhuisopnames wordt bijgehouden door Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Omdat een COVID-19 opname met enige vertraging doorgegeven wordt in het rapportagesysteem, corrigeren we het aantal opnames voor deze vertraging [1]. Voor een groot deel van de gemelde gevallen is de eerste ziektedag bekend. Deze informatie wordt gebruikt om de eerste ziektedag voor de ziekenhuisopnames te schatten. Door het aantal COVID-19 opnames per datum van eerste ziektedag weer te geven is direct te zien of het aantal infecties toeneemt, piekt of afneemt. Voor de berekening van het reproductiegetal is het ook nodig te weten wat de tijdsduur is tussen de eerste ziektedag van een COVID-19 geval en de eerste ziektedag van zijn of haar besmetter. Deze tijdsduur is gemiddeld 4 dagen voor SARS-CoV-2 varianten in 2020 en 2021, en gemiddeld 3.5 dagen voor recentere varianten, berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD. Met deze informatie wordt de waarde van het reproductiegetal berekend zoals beschreven in Wallinga & Lipsitch 2007 [2]. Tot 12 juni 2020 werd het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 ziekenhuisopnames, en tot 15 maart 2023 werd het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD’en. [1] van de Kassteele J, Eilers PHC, Wallinga J. Nowcasting the Number of New Symptomatic Cases During Infectious Disease Outbreaks Using Constrained P-spline Smoothing. Epidemiology. 2019;30(5):737-745. doi:10.1097/EDE.0000000000001050. [2] Wallinga J, Lipsitch M. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. Proc Biol Sci. 2007;274(1609):599-604. doi:10.1098/rspb.2006.3754. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (8 februari 2022): - In de berekening van het reproductiegetal wordt in plaats van de GGD meldingsdatum nu de datum van positieve testuitslag gebruikt. Versie 3 update (17 februari 2022): - In de berekening van het reproductiegetal wordt nu rekening gehouden met verschillende generatietijden voor verschillende varianten. Voor de varianten tot en met Delta is de gemiddelde generatietijd 4 dagen, vanaf Omikron is dat 3.5 dagen. Het hier gepubliceerde reproductiegetal is een gewogen gemiddelde van de reproductiegetallen per variant. Versie 4 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. - Tot 31 augustus werd het gepubliceerde reproductiegetal berekend met de data van de dag voor publicatie. Vanaf 1 september is het gepubliceerde reproductiegetal berekend met de data van de dag van publicatie. Versie 5 update (31 maart 2023): - Vanaf 15 maart 2023 wordt het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 ziekenhuisopnames volgens de NICE ziekenhuisregistratie. Van 13 juni 2020 t/m 14 maart 2023 werd het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD. Het aantal meldingen wordt echter sterk bepaald door het testbeleid, en is door het aangepaste testbeleid per 10 maart 2023 en het sluiten van de GGD teststraten per 17 maart 2023 minder geschikt als basis voor het berekenen van het reproductiegetal. Tot en met 12 juni 2020 werd het reproductiegetal ook berekend op basis van ziekenhuisopnames, maar toen zoals gemeld aan de GGD. Date: Datum waarvoor het reproductiegetal is geschat Rt_low: Ondergrens 95% betrouwbaarheidsinterval Rt_avg: Geschat reproductiegetal Rt_up: Bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval population: patiëntpopulatie met waarde “hosp” voor gehospitaliseerde patiënten of “testpos” voor test positieve patiënten Voor recente R schattingen is de betrouwbaarheid niet groot, omdat de betrouwbaarheid afhangt van de tijd tussen infectie en ziek worden en de tijd tussen ziek worden en melden. Daarom is de variabele Rt_avg afwezig in de laatste twee weken. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 reproduction number The number of COVID-19 related hospitalizations has been low for quite some time and COVID-19 is no longer a notifiable disease as of July 1, 2023. Therefore, the data will no longer be updated from July 11, 2023. The reproduction number R gives the average number of people infected by one person with COVID-19. To estimate this reproduction number, we use the number of reported COVID-19 hospital admissions per day in the Netherlands. This number of hospital admissions is tracked by the NICE Foundation (National Intensive Care Evaluation). Because a COVID-19 admission is reported with some delay in the reporting system, we correct the number of admissions for this delay [1]. The first day of illness is known for a large proportion of the reported cases. This information is used to estimate the first day of illness for hospital admissions. By displaying the number of COVID-19 admissions per date of the first day of illness, it is immediately possible to see whether the number of infections is increasing, peaking or decreasing. To calculate the reproduction number, it is also necessary to know the length of time between the first day of illness of a COVID-19 case and the first day of illness of his or her infector. This duration is an average of 4 days for SARS-CoV-2 variants in 2020 and 2021, and an average of 3.5 days for more recent variants, calculated on the basis of COVID-19 reports to the PHS. With this information, the value of the reproduction number is calculated as described in Wallinga & Lipsitch 2007 [2]. Until June 12, 2020, the reproduction number was calculated on the basis of COVID-19 hospital admissions, and until March 15, 2023, the reproduction number was calculated on the basis of COVID-19 reports to the GGDs. [1] van de Kassteele J, Eilers PHC, Wallinga J. Nowcasting the Number of New Symptomatic Cases During Infectious Disease Outbreaks Using Constrained P-spline Smoothing. Epidemiology. 2019;30(5):737-745. doi:10.1097/EDE.0000000000001050. [2] Wallinga J, Lipsitch M. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. Proc Biol Sci. 2007;274(1609):599-604. doi:10.1098/rspb.2006.3754. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 2 update (February 8, 2022): - In the calculation of the reproduction number, the date of the positive test result is now used instead of the PHS notification date. Version 3 update (February 17, 2022): - The calculation of the reproduction number now takes into account different generation times for different variants. For the variants up to and including Delta, the average generation time is 4 days, from Omikron it is 3.5 days. The reproduction number published here is a weighted average of the reproduction numbers per variant. Version 4 update (September 1, 2022): - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. - Until August 31, the published reproduction number was calculated with the data of the day before publication. From September 1, the published reproduction number is calculated with the data of the day of publication. Version 5 update (March 31, 2023): - As of March 15, 2023, the reproduction number is calculated based on COVID-19 hospital admissions according to the NICE hospital registry. From June 13, 2020 to March 14, 2023, the reproduction number was calculated on the basis of COVID-19 reports to the PHS. However, the number of reports is strongly determined by the test policy, and is less suitable as a basis for calculating the reproduction number due to the adjusted test policy as of March 10, 2023 and the closure of the PHS test lanes as of March 17, 2023. Until 12 June 2020, the reproduction number was also calculated on the basis of hospital admissions, but then as reported to the PHS. Date: Date for which the reproduction number was estimated Rt_low: Lower limit 95% confidence interval Rt_avg: Estimated reproduction number Rt_up: Upper bound 95% confidence interval population: patient population with value “hosp” for hospitalized patients or “testpos” for test positive patients For recent R estimates, the reliability is not great, because the reliability depends on the time between infection and becoming ill and the time between becoming ill and reporting. Therefore, the variable Rt_avg is absent in the last two weeks.

 • Categories  

  For English, see below Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen gegevens over besmettingen in de gehandicaptenzorg meer rapporteren. Dit bestand bevat de volgende aantallen: -(aantal nieuw gemelde) positief geteste bewoners van gehandicaptenzorginstellingen*, naar veiligheidsregio, per datum van de positieve testuitslag -(aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden bewoners van gehandicaptenzorginstellingen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is. -(aantal) (op)nieuw besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. -(totaal) besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de registratie van (woon)instelling in OSIRIS met ingang van vragenlijst 5 (01-07-2020). * Bij meldingen vanaf 01-07-2020 wordt geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een gehandicaptenzorginstelling. Meldingen vanaf 01-07-2020 worden aangemerkt als bewoner van een gehandicaptenzorginstelling indien deze volgens de gegevens in OSIRIS: • Woonachtig is in een ‘woonvoorziening voor gehandicapten’. Een persoon waarvan de woonvoorziening/instelling niet vermeld is kan toegewezen worden als bewoner van een gehandicaptenzorginstelling indien de persoon: • ‘Gehandicaptenzorginstelling’ als locatie van de besmetting heeft en geen zorgmedewerker is. OF • Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kan worden aan een gehandicaptenzorginstelling en geen zorgmedewerker is. De bijgewerkte lijst van bekende gehandicaptenzorginstellinglocaties is verkregen van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland op 03-12-2021 en bevat 2761 unieke 6 cijferige postcodes van gehandicaptenzorginstellinglocaties in Nederland. ** Bij datums vanaf 01-07-2020 wordt een gehandicaptenzorginstellinglocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer: • Het een bekende locatie van gehandicaptenzorginstellingen betreft en • Er tenminste 1 positief geteste gehandicaptenzorginstellingbewoner* is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden. Een besmettelijke periode van een gehandicaptenzorginstellinglocatie begint op de datum dat de eerste bewoner door het RIVM gemeld is en beëindigt 28 dagen na de eerste ziektedag van de bewoner die als laatste ziek is. Na 28 dagen zonder COVID-19 infecties kan een gehandicaptenzorginstellinglocatie opnieuw besmet worden. Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum: • Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief ‘Onbekend’) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). • Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio. Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is. Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Dit versienummer wordt aangepast (+1) wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau. Ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl) wordt dan gewijzigd. Versie 2 update (25 januari 2022): • Een bijgewerkte lijst met bekende gehandicaptenzorginstellinglocaties van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland is ontvangen op 03-12-2021. Op 25-01-2022 is deze bijgewerkte lijst in gebruik genomen. Versie 3 update (8 februari 2022): • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD Versie 4 update (24 maart 2022): • In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Security_region_code voor meer informatie. Versie 5 update (1 september 2022): • Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. • Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de gehandicaptenzorginstellingstatistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk: • Voor [Total_cases_reported] is dat de datum van de positieve testuitslag. • Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden. • Voor [Total_new_infected_locations_reported] en [Total_infected_locations_reported] is dat de datum waarop de aantallen zijn gepubliceerd door het RIVM. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Security_region_name: Veiligheidsregionaam. Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal COVID-19 besmette bewoners van een gehandicaptenzorginstelling is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft. Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde bewoners van een gehandicaptenzorginstelling dat is overleden aan COVID-19 op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal bewoners van een gehandicaptenzorginstelling dat is overleden aan COVID-19 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance omdat niet alle overleden patiënten getest worden en er geen wettelijke meldingsplicht geldt voor sterfte aan COVID-19. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft. Total_new_infected_locations_reported: Het aantal gehandicaptenzorginstellinglocaties dat (op)nieuw met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling tot en met [Date_of_statistic_reported]. Dit betekent dus dat deze gehandicaptenzorginstellinglocaties een dag eerder (op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling tot en met [Date_of_statistic_reported - 1]) nog niet als besmet werden aangemerkt. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft en is de lijst met bekende gehandicaptenzorginstellingen waarschijnlijk niet volledig. Total_infected_locations_reported: Het aantal gehandicaptenzorginstellinglocaties dat met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling tot en met [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft en is de lijst met bekende gehandicaptenzorginstellingen waarschijnlijk niet volledig. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand: • Version: Bestaande uit een enkel geheel getal (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2. • Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-16 10:00. • Date_of_statistic_reported: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-09. • Security_region_code: Bestaande uit ‘VR’ gevolgd door twee cijfers. Kan ook leeg zijn indien de regio onbekend is. Voorbeeld: VR01. • Security_region_name: Bestaande uit een character string. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: Midden- en West-Brabant. • Total_cases_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 12. • Total_deceased_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 8. • Total_new_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 3. • Total_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 7. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 disability care institution statistics, by security region and date As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, from January 1, 2023, we will no longer report data on infections among residents of care institutions for people with disabilities. This file contains the following numbers: -Number of newly reported positively tested residents of disability care institutions*, by security region, per date of the positive test result -Number of newly reported deceased residents of disability care institutions* who tested positive, by Security region, by date on which the patient died. - Number of (re)infected disability care institution locations**, by Security region, as per the date on which the data were published by the RIVM. -(total) infected disability care institution locations**, by Security region, as per the date on which the data were published by the RIVM. The numbers concern COVID-19 reports since the registration of the (residential) institution in OSIRIS with effect from questionnaire 5 (01-07-2020). * For reports from 01-07-2020, it is recorded whether the patient lives in a disability care institutions. Reports from 01-07-2020 are regarded as residents of a disability care institution if, according to the data in OSIRIS they: • Live in a 'residential institution for people with disabilities'. A person whose residential institution/institution is not listed can be assigned as a resident of a disability care institution if the person: • Has ‘Disability care institution' as the location of the infection and is not a healthcare worker. OR • Based on the content of free text fields, a link can be made to a disability care institution and the person is not a care worker. The updated list of known disability care institution locations was obtained from the umbrella organization Patient Federation of the Netherlands on 03-12-2021 and contains 2761 unique 6-digit postal codes of disability care institution locations in the Netherlands. ** For dates from 01-07-2020, a disability care institution location is regarded as infected on a certain date, when: • It concerns a known location of care institutions for people with disabilities and • There is at least one resident of a disability care institution* who has tested positive and can be linked to this location on the basis of his 6-digit zip code. An infectious period of a disability care institution location starts on the date that the first resident is reported by the RIVM and ends 28 days after the first day of illness of the last resident who became sick. After 28 days without COVID-19 infections, a disability care institution location can become infected again. The file is structured as follows: A set of records by date: • A record for each security region (including 'Unknown') in the Netherlands, even if there are no reports for the relevant security region. The numbers are then 0 (zero). • Security region is unknown when a record cannot be assigned to one unique security region. A date 01-01-1900 is also included in this file for statistics whose associated date is unknown. The following describes how the variables are defined. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. This version number is adjusted (+1) when the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level. The corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl) is also changed. Version 2 update (January 25, 2022): • An updated list of known disability care institution locations from the umbrella organization Patient Federation of the Netherlands was received on 03-12-2021. This updated list went live on 25-01-2022. Version 3 update (February 8, 2022): • From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results will be reported directly from CoronIT to the RIVM. The test results of other test providers (such as Testing for Access) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Reporting Portal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to the RIVM via HPZone. From 8 February 2022, the date of the positive test result is used and no longer the date of notification to the PHS Version 4 update (March 24, 2022): • In version 4 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the variable Security_region_code for more information. Version 5 update (September 1, 2022): • From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. • From September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic to October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistic_reported: The date used for reporting the disability care institution statistics. This can be different for each reported metric, namely: • For [Total_cases_reported] this is the date of the positive test result. • For [Total_deceased_reported] this is the date on which the patients died. • For [Total_new_infected_locations_reported] and [Total_infected_locations_reported] this is the date on which the numbers were published by the RIVM. Security_region_code: Security region code. The code of the security region based on the patient's place of residence. If the place of residence is not known, the Security region is based on the PHS that submitted the report, except for the Midden- en West Brabant and Brabant-Noord Security regions, since the PHS and Security region are not comparable for these regions. Also see: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid From March 24, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek Security region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland Security region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Security_region_name: Security region name. Security Region Name is based on the Security Region Code. Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: The number of new COVID-19 residents of a disability care institution reported to the PHS on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of COVID-19 infected residents of a disability care institution is higher than the number of reports in surveillance because not everyone with a possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a resident of a disability care institution. Total_deceased_reported: The number of residents of a disability care institution reported to the PHS who died of COVID-19 on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of residents of a disability care institution who died of COVID-19 is higher than the number of reports in the surveillance because not all deceased patients are tested and there is no legal obligation to report deaths from COVID-19. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a resident of a disability care institution. Total_new_infected_locations_reported: The number of disability care institution locations that are (re)infected with COVID-19 based on COVID-19 residents of a disability care institution reported to the PHS up to and including [Date_of_statistic_reported]. This means that these disability care institution locations were not yet regarded as infected a day earlier (based on COVID-19 residents of a disability care institution reported to the PHS up to and including [Date_of_statistic_reported - 1]). The actual number of COVID-19 infected disability care institution locations is higher than the number of locations in surveillance because not everyone with possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a resident of a disability care institution and the list of known disability care institutions is probably not complete. Total_infected_locations_reported: The number of disability care institution locations infected with COVID-19 based on COVID-19 residents of a disability care institution reported to the PHS up to and including [Date_of_statistic_reported]. The actual number of COVID-19 infected disability care institution locations is higher than the number of locations in surveillance because not everyone with possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a resident of a disability care institution and the list of known disability care institutions is probably not complete. Corrections made to reports in the OSIRIS source system can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. This file therefore always contains the numbers based on the most up-to-date data in the OSIRIS source system. The CSV file uses a semicolon as a separator. There are no empty lines in the file. Below are the column names and the types of values in the CSV file: • Version: Consisting of a single whole number (integer). Is always filled for each row. Example: 2. • Date_of_report: Written in format YYYY-MM-DD HH:MM. Is always filled for each row. Example: 2020-10-16 10:00 AM. • Date_of_statistic_reported: Written in format YYYY-MM-DD. Is always filled for each row. Example: 2020-10-09. • Security_region_code: Consisting of 'VR' followed by two digits. Can also be empty if the region is unknown. Example: VR01. • Security_region_name: Consisting of a character string. Is always filled for each row. Example: Midden- en West Brabant. • Total_cases_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 12. • Total_deceased_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 8. • Total_new_infected_locations_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 3. • Total_infected_locations_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 7.

 • Categories  

  For English, see below Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen gegevens over besmettingen bij thuiswonende 70-plussers meer rapporteren . Beschrijving bestand: - Dit bestand bevat de volgende aantallen: (aantal nieuw gemelde) positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder*, naar veiligheidsregio, per datum van de positieve testuitslag. - (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is. De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de registratie van (woon)instelling in OSIRIS met ingang van vragenlijst 5 (01-07-2020). * Bij meldingen vanaf 01-07-2020 wordt geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een instelling. Meldingen vanaf 01-07-2020 worden aangemerkt als thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder indien deze volgens de gegevens bekend bij de GGD: • Niet wonend zijn in een instelling EN • Een leeftijd hebben van 70 jaar of ouder EN • De persoon niet werkzaam is en geen zorgmedewerker is Personen waarvan de woonvoorziening/instelling niet vermeld is kunnen alsnog uitgesloten worden als thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder indien zij: • Op basis van hun 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis OF • ‘Gehandicaptenzorginstelling’ of ‘Verpleeghuis’ als vermelde locatie van de besmetting hebben. OF • Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kunnen worden aan een gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis.   Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum van met voor elke datum: • Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief ‘Onbekend’) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). • Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio. Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is. Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Dit versienummer wordt aangepast (+1) wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau. Ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl) wordt dan gewijzigd. Versie 2 update (25 januari 2022): • Er is een bijgewerkte lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland ontvangen op 03-12-2021. Op 25-01-2022 is deze bijgewerkte lijst in gebruik genomen voor de vaststelling of individuen woonachtig zijn in een instelling. Versie 3 update (8 februari 2022) • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD. Versie 4 update (24 maart 2022): • In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele security_region_code voor meer informatie. Versie 5 update (2 augustus 2022): • De indeling van personen als zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouders is niet toe gepast op meldingen die sinds 8 februari 2022 alleen via een alternatieve meldroute bij het RIVM binnenkwamen. Van 8 februari t/m 1 augustus 2022 is hierdoor het aantal meldingen van zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouders met ongeveer 14% onderschat. Vanaf 2 augustus 2022 wordt deze indeling met terugwerkende kracht bijgewerkt. Versie 6 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de thuiswonende 70plus statistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk: • Voor [Total_cases_reported] is dat de datum van de positieve testuitslag. • Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (Gemeentelijke indeling op 1 januari 2022 (cbs.nl). Security_region_name: Veiligheidsregionaam. Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: Het aantal nieuwe bij de GGD gemelde COVID-19 besmette thuiswonende 70-plussers op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal COVID-19 besmette thuiswonende 70-plussers is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een thuiswonende 70-plusser betreft. Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde thuiswonende 70-plussers dat is overleden aan COVID-19 op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal overleden thuiswonende 70-plusser dat is overleden aan COVID-19 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden patiënten getest worden en overlijdens niet wettelijk meldingsplichtig zijn. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een thuiswonende 70-plusser betreft. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand: • Version: Bestaande uit een enkel geheel getal (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2. • Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-16 10:00. • Date_of_statistic_reported: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-09. • Security_region_code: Bestaande uit ‘VR’ gevolgd door twee cijfers. Kan ook leeg zijn indien de regio onbekend is. Voorbeeld: VR01. • Security_region_name: Bestaande uit een character string. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: Midden- en West-Brabant. • Total_cases_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 12. • Total_deceased_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 8. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 statistics for persons aged 70 and older living outside an institution, by security region and date As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, from January 1, 2023, we will no longer report data on infections among people over 70 living at home. File description: This file contains the following numbers: - Number of newly reported persons aged 70 and older living at home who tested positive*, by security region, by date of the positive test result. - Number of newly reported deceased persons aged 70 and older living at home who tested positive*, by security region, by date on which the patient died. The numbers concern COVID-19 reports since the registration of the (residential) institution in OSIRIS with effect from questionnaire 5 (01-07-2020). * For reports from 01-07-2020, it is recorded whether the patient lives in an institution. For reports from 01-07-2020 persons aged 70 and older are considered to be living at home if, according to the information known to the PHS, they: • were not living in an institution AND • Are aged 70 years or older AND • The person is not employed and is not a healthcare worker Persons whose residential facility/institution is not listed can still be excluded as being an persons aged 70 and older living at home if they: • Based on their 6-digit zip code, can be linked to a known location of a care institution for the disabled or a nursing home OR • Have 'Disability care institution' or 'Nursing home' as the stated location of transmission. OR • Based on the content of free text fields, links can be made to a care institution for the disabled or a nursing home.   The file is structured as follows: A set of records by date, with for each date: • A record for each security region (including 'Unknown') in the Netherlands, even if there are no reports for the relevant security region. The numbers are then 0 (zero). • Security region is unknown when a record cannot be assigned to one unique security region. A date of 01-01-1900 is also included in this file for statistics whose associated date is unknown. The following describes how the variables are defined. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. This version number is adjusted (+1) when the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level. The corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl) is then changed. Version 2 update (January 25, 2022): • An updated list of known nursing or care home locations and private residential care centers has been received from the umbrella organization Patient Federation of the Netherlands on 03-12-2021. This updated list was taken into use on 25-01-2022 to determine whether persons are living in an institution. Version 3 update (February 8, 2022) • From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results are reported directly from CoronIT to RIVM. The test results of other test providers (such as Testing for Access) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Reporting Portal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to RIVM via HPZone. From 8 February 2022, the date of the positive test result is used and no longer the date of notification to the PHS. Version 4 update (March 24, 2022): • In version 4 of this dataset, records have been compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the variable security_region_code for more information. Version 5 update (August 2, 2022): • The classification of persons aged 70 years and older living at home has not been applied to reports that have only been received by the RIVM since 8 February 2022 via an alternative reporting route. From 8 February to 1 August 2022, the number of reports from persons aged 70 and older living at home was therefore underestimated by approximately 14%. As of August 2, 2022, this format has been retroactively updated. Version 6 update (September 1, 2022): - From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic to October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistic_reported: The date used for reporting the persons 70+ living at home. This can be different for each reported metric, namely: • For [Total_cases_reported] this is the date of the positive test result. • For [Total_deceased_reported] this is the date on which the patients died. Security_region_code: Security region code. The code of the security region based on the patient's place of residence. If the place of residence is not known, the security region is based on the PHS that submitted the report, except for the Midden- en West Brabant and Brabant-Noord security regions, since the PHS and security region are not comparable for these regions. Also see: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid From March 24, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek security region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland security region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (Municipal division on 1 January 2022 (cbs.nl). Security_region_name: Security region name. Security Region Name is based on the Security Region Code. Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: The number of new COVID-19 infected people over 70 living at home reported to the PHS on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of COVID-19 infected people over 70 living at home is higher than the number of reports in the surveillance, because not everyone with a possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a person over 70 living at home. Total_deceased_reported: The number of over-70s living at home reported to the PHS who died of COVID-19 on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of deceased persons over 70 living at home who died of COVID-19 is higher than the number of reports in the surveillance, because not all deceased patients are tested and deaths are not legally reportable. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a person over 70 living at home. Corrections made to reports in the OSIRIS source system can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. This file therefore always contains the numbers based on the most up-to-date data in the OSIRIS source system. The CSV file uses a semicolon as a separator. There are no empty lines in the file. Below are the column names and the types of values in the CSV file: • Version: Consisting of a single whole number (integer). Is always filled for each row. Example: 2. • Date_of_report: Written in format YYYY-MM-DD HH:MM. Is always filled for each row. Example: 2020-10-16 10:00 AM. • Date_of_statistic_reported: Written in format YYYY-MM-DD. Is always filled for each row. Example: 2020-10-09. • Security_region_code: Consisting of 'VR' followed by two digits. Can also be empty if the region is unknown. Example: VR01. • Security_region_name: Consisting of a character string. Is always filled for each row. Example: Midden- en West Brabant. • Total_cases_reported: Consisting of integers only. Is always filled for each row. Example: 12. • Total_deceased_reported: Consisting of integers only. Is always filled for each row. Example: 8.

 • Categories  

  Dit bestand bevat de volgende data: - Percentage van deelnemers met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 (zelftest en/of PCR-test) uit het totaal aan unieke(1) deelnemers aan Infectieradar die een vragenlijst heeft ingevuld, per kalenderweek (maandag t/m zondag). Het bestand is als volgt opgebouwd: • Eén record per kalenderweek Het bestand wordt een keer in de week op dinsdag geüpdatet, met data van de afgelopen kalenderweek (= maandag t/m zondag). Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt op deze dag met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics: startdatum van de kalenderweek waarover gerapporteerd is. Perc_covid_test_positive: percentage van deelnemers met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 (zelftest en/of PCR-test) uit het totaal aan unieke(1) deelnemers aan Infectieradar die een vragenlijst heeft ingevuld, per kalenderweek (maandag t/m zondag). (1) Het totaal aantal deelnemers aan Infectieradar dat tenminste één keer die week de vragenlijst heeft ingevuld

 • Categories    

  Dit bestand bevat per Veiligheidsregio (VR), per dag, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke datum sinds 2020-09-07 is er per VR het aantal virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde van de RWZI's waar de betreffende regio (deels) door bediend wordt. Voor iedere datum worden daartoe, per VR, de meest recente meting van alle RWZI’s gewogen naar het aantal inwoners in de VR die gebruik maken van betreffende RWZI, mits de meest recente meting niet ouder is dan acht dagen. Deze waarden worden gesommeerd over de VR, en gedeeld door het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een VR aangesloten op RWZI's die een meting hebben die minder dan acht dagen oud is). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde voor de VR uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per VR, per datum, per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een VR metingen beschikbaar zijn die recenter zijn dan 8 dagen, is de record “NA”. Het bestand bevat per VR alle dagen van 2020-09-07 tot en met de meest recente datum waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat de meest recente datum verschilt per regio. De cijfers zijn berekend op basis van de indeling van VR zoals die op de datum van de meting gold. Eventuele veranderingen, bijvoorbeeld als het gevolg van gemeentelijke herindelingen, worden toegepast op de datum waarop deze administratief plaatsheeft. De informatie over inwonersaantallen per RWZI en het aandeel dat behoort tot de verschillende VR kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Welke gemeenten vallen onder een VR kunt u vinden in het overzicht gebiedsindelingen van het CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/cbs-gebiedsindelingen). Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het VR cijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau. (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9) Beschrijving van de variabelen Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Date_measurement: Datum waarop de berekening van het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). Region_code: De CBS code van de VR. Region_name: Naam van de VR. RNA_flow_per_100000: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de betreffende VR bedienen, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

 • Categories    

  Dit bestand bevat per Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio, per dag, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke datum sinds 2020-09-07 is per ROAZ regio het aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde van de gemeenten die tot de betreffende regio behoren. Voor iedere datum worden daartoe, per gemeente, de meest recente meting van alle RWZI’s gewogen naar het aantal inwoners in de gemeente die bediend worden door de betreffende RWZI, mits de meest recente meting niet ouder is dan acht dagen. Deze waarden per gemeente worden gesommeerd over de gemeenten die tot een ROAZ regio behoren, en gedeeld door het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een gemeente aangesloten op RWZI's die een meting hebben die minder dan acht dagen oud is). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde voor de ROAZ regio uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per regio, per datum, per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een ROAZ regio metingen beschikbaar zijn die recenter zijn dan 8 dagen, is de record “NA”. Het bestand bevat per ROAZ regio alle dagen van 2020-09-07 tot en met de meest recente datum waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat de meest recente datum verschilt per regio. De cijfers zijn berekend op basis van de gemeentelijke indeling zoals die op de datum van de meting gold, en de meest recente indeling van de ROAZ regio's. Gemeentelijke herindelingen worden toegepast op de datum van de herindeling. De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Welke gemeenten vallen onder een ROAZ regio kunt u vinden op de regioatlas van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (https://www.regioatlas.nl/regioindelingen/regioindelingen_indeling/t/roaz_regio_s). Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het ROAZ regio cijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Date_measurement: Datum waarop de berekening van het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). Region_code_lcps: De code van de ROAZ regio, zoals gehanteerd door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Region_name: Naam van de ROAZ regio. RNA_flow_per_100000: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de gemeenten in de betreffende ROAZ regio bedienen, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

 • Categories    

  Dit bestand bevat, per dag, het nationaal gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke datum sinds 2020-09-07 is het gemiddeld landelijk aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde van alle RWZI’s waarvan recente metingen beschikbaar zijn. Voor iedere datum worden daartoe de meest recente meting van alle RWZI’s gewogen naar het aantal inwoners dat gebruik maakt van de betreffende RWZI, mits de meest recente meting niet ouder is dan acht dagen. Deze waarden worden gesommeerd over alle RWZI’s, en gedeeld door het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners aangesloten op de RWZI’s die een meting hebben die minder dan acht dagen oud is). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes, per datum, per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s metingen beschikbaar zijn die recenter zijn dan 8 dagen, is de record “NA”. Het bestand bevat alle dagen van 2020-09-07 tot en met de meest recente datum waarvoor een waarde kan worden berekend. De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het landelijk cijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9). Beschrijving van de variabelen Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Date_measurement: Datum waarop de berekening van het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). RNA_flow_per_100000: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

 • Categories    

  Dit bestand bevat per Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio, per dag, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke datum sinds 2020-09-07 is per GGD regio het aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde van de gemeenten die tot de betreffende regio behoren. Voor iedere datum worden daartoe, per gemeente, de meest recente meting van alle RWZI’s gewogen naar het aantal inwoners in de gemeente die bediend worden door de betreffende RWZI, mits de meest recente meting niet ouder is dan acht dagen. Deze waarden per gemeente worden gesommeerd over de gemeenten die tot een GGD regio behoren, en gedeeld door het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een gemeente aangesloten op RWZI's die een meting hebben die minder dan acht dagen oud is). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde voor de GGD regio uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per regio, per datum, per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een GGD regio metingen beschikbaar zijn die recenter zijn dan 8 dagen, is de record “NA”. Het bestand bevat per GGD regio alle dagen van 2020-09-07 tot en met de meest recente datum waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat de meest recente datum verschilt per regio. De cijfers zijn berekend op basis van de gemeentelijke indeling en indeling van GGD regio’s zoals die op de datum van de meting gold. Gemeentelijke herindelingen worden toegepast op de datum van de herindeling. De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Welke gemeenten vallen onder een GGD regio kunt u vinden in het overzicht gebiedsindelingen van het CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/cbs-gebiedsindelingen). Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het GGD regio cijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Date_measurement: Datum waarop de berekening van het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). Region_code: De CBS code van de GGD regio. Region_name: Naam van de GGD regio. RNA_flow_per_100000: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de gemeenten in de betreffende GGD regio bedienen, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

 • Categories    

  Dit bestand bevat per gemeente, per week, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke week sinds 2020-09-07 is per gemeente het aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde over het gemeten aantal deeltjes bij de RWZI's die de betreffende gemeente bedienen. Voor iedere week wordt daartoe eerst een weekgemiddelde per RWZI bepaald, gebaseerd op alle metingen die voor die locatie beschikbaar zijn. Hierdoor ontstaat één weekcijfer per RWZI. Dit weekcijfer wordt gewogen naar het aantal inwoners in de gemeente die gebruik maken van betreffende RWZI. Deze waarden worden gesommeerd per gemeente, en gedeeld door de som van het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een gemeente aangesloten op RWZI die één of meerdere metingen hebben). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde, per week, per gemeente uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een gemeente metingen beschikbaar zijn in een week, is de record “NA”. Wanneer (bijvoorbeeld door een gemeentelijke herindeling) er twee verschillende inwonertallen gelden voor een gemeente in één week wordt hier rekening mee gehouden door het inwonertal te gebruiken dat geldend is op het moment van de meting. Weken volgen de ISO-8601 standaard en lopen van maandag tot en met zondag. Het bestand bevat per gemeente alle weken van 2020-09-07 tot en met de meest recente week waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat niet alle gemeenten in de meest recente (lopende) week zijn opgenomen. De cijfers zijn berekend op basis van de gemeentelijke indeling zoals die op de datum van de meting gold. Gemeentelijke herindelingen worden toegepast op de datum van de herindeling. De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022 Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het gemeentecijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd). Year: Jaar waarbinnen de week valt waar het gemeentecijfer betrekking op heeft. Week: Weeknummer in het jaar [Year] waar het gemeentecijfer betrekking op heeft. Start_date: Begindatum van de week waarop het gemeentecijfer betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). End_date: Einddatum van de week waarop het gemeentecijfer betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd). Region_code: De CBS gemeentecode. Region_name: Naam van de gemeente. RNA_flow_per_100000_weeklymean: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de betreffende gemeente bedienen, per week, weergegeven per 100.000 inwoners. Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.