From 1 - 10 / 19
 • Categories  

  Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen uit de voorgaande release binnen een Natura2000-bied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2022, uitgaande van de beleidsmatig vastgestelde voorwaarden voor relevantie.

 • Categories  

  Deze kaart geeft per gridcel van 100 x 100 meter het aantal bijensoorten weer dat er gemiddeld voorkomen. Op basis van waarnemingen is het aantal bijensoorten voor heel Nederland gemodelleerd. Bijen zijn o.a. belangrijk voor de bestuiving van planten.

 • Categories  

  De kaart geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van geschikte habitatten voor bestuivers. Omdat sommige bestuivers slechts weinig nodig hebben als leefgebied is momenteel alle groene ruimte aangeduid als potentiële habitat. Om groene ruimtes te bepalen is gebruik gemaakt van de LCEU ecosysteemtypen kaart van het CBS. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

 • Categories  

  Deze webservice bevat het hexagonengrid van de voorgaande release. Dit grid was bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd in de AERIUS 2022-producten.

 • Categories  

  Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-bied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2023, uitgaande van de beleidsmatig vastgestelde voorwaarden voor relevantie.

 • Categories  

  Deze webservice bevat de terreinruwheid en landgebruik zoals gebruikt in de verschillende AERIUS 2023-producten.

 • Categories  

  Deze webservice bevat het hexagonengrid. Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd in de AERIUS 2023-producten.

 • Categories  

  Deze dataset bevat de totale stikstofdepositie voor 2018, 2020, 2025 en 2030 uitgesplitst naar landen, sectoren en sectorgroepen. Het betreft zowel een dataset met gemiddelden per Natura 2000-gebied als een geografisch bestand met waarden per hexagoon. De stikstofdepositie is berekend met AERIUS 2022 op basis van de best beschikbare inzichten omtrent rekenmodellen, emissies en omgevingskenmerken.

 • Categories  

  Deze webservice bevat het gereserveerde en beschikbare stikstofruimte in de rijks- en provinciale stikstofbanken van AERIUS Register.

 • Categories  

  Deze webservice bevat vaarwegen zoals gebruikt in voorgaande release van de verschillende AERIUS 2022-producten.