From 1 - 2 / 2
  • Categories    

    <p>Datasets used for the manuscript:&nbsp;<em>Long-term wastewater monitoring of SARS-CoV-2 viral loads and variants at the major international passenger hub Amsterdam Schiphol Airport: a valuable addition to COVID-19 surveillance</em></p> <p><em>pandemic_daily_passenger_counts.tsv</em>: An overview of daily passenger arrival&nbsp;counts at Amsterdam Schiphol Airport per continent of origin during the study period 16-02-2020 - 04-09-2022</p> <p><em>pre-pandemic_daily_passenger_averages.tsv:&nbsp;</em>An overview of mean daily passenger arrival counts at Amsterdam Schiphol Airport in the pre-pandemic period 2017-2019.</p> <p><em>viral_load_data.tsv:&nbsp;</em>Flow-corrected viral load (# particles per 24h) in samples taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport.</p> <p><em>wastewater_variant_frequencies.tsv:&nbsp;</em>SARS-CoV-2 lineage estimates in samples&nbsp;taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport, analyzed using whole-genome tiled amplicon sequencing.</p>

  • Categories  

    For English, see below Dit bestand bevat, naast een kolom met het versienummer en een kolom met de datum van aanmaken van het bestand, de volgende karakteristieken per bemonsterde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Nederland: Datum van monster, RWZI code, RWZI naam, Virusvracht per 100,000 inwoners Het bestand is als volgt opgebouwd: Per zuiveringsinstallatie wordt er 24 uur lang een monster genomen van het rioolwater. Deze monsters worden door onderzoekers van het RIVM geanalyseerd op het aantal aanwezige virusdeeltjes. Een record bevat voor elke bemonsterde afval-/rioolwaterzuiveringsinstallatie (AWZI/RWZI) het gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater, gecorrigeerd voor de dagelijkse hoeveelheid rioolwater (debiet) en weergegeven per 100.000 inwoners. Het bestand wordt van maandag tot en met vrijdag ververst (voor 14:00 uur). De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (De versie voor 2021:) (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021) (De versie voor 2022:) (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022) Per 4 maart 2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd voor onderstaande RWZI’s. - Per 8 oktober 2020 is RWZI Aalst opgeheven. Het bijbehorende verzorgingsgebied is toegevoegd aan dat van RWZI Zaltbommel. De waarden voor de RNA_flow_per_100000 voor Zaltbommel zijn in het databestand vanaf 4 maart 2021 met terugwerkende kracht gewijzigd tot aan de bovengenoemde opheffingsdatum. Voor de waarden die voor de opheffingsdatum zijn gerapporteerd, zijn voor RWZI Aalst en RWZI Zaltbommel de individuele inwonersaantallen gebruikt die golden voor de opheffing van RWZI Aalst. - Per 9 december 2020 is RWZI Lienden opgeheven. Het bijbehorende verzorgingsgebied is toegevoegd aan dat van RWZI Tiel. De waarden voor RNA_flow_per_100000 voor RWZI Tiel zijn in het databestand vanaf 4 maart 2021 met terugwerkende kracht gewijzigd tot aan de bovengenoemde opheffingsdatum. Voor de waarden die voor de opheffingsdatum zijn gerapporteerd, zijn voor RWZI Lienden en RWZI Tiel de individuele inwonersaantallen gebruikt die golden voor de opheffing van RWZI Lienden. Wijzigingen vanaf 1 januari 2021 zijn verwerkt in de CBS omzet-tabel. Vanaf 30 september 2021 worden wijzigingen in de CBS omzet-tabel verwerkt, zodra ze bekend worden. Vanaf 30 september is de kolom RNA_per_ml uit het open data bestand verwijderd. Waarden die in deze kolom vermeld stonden, zijn omgerekend naar RNA_flow_per_100000 en in die kolom vermeld, voor zover dat mogelijk was. Daarnaast zijn alle waarden van 2021 én 2020 op 30 september 2021 met terugwerkende kracht herberekend met de inwonersaantallen in de CBS tabel die op 30 september 2021 is gepubliceerd. Alle waarden van 2022 zijn op 30 december 2022 met terugwerkende kracht herberekend met de CBS tabel die op 19 oktober 2022 is gepubliceerd. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is. (formaat: jjjj-mm-dd) Date_measurement: Datum waarop de monstername van het 24-uurs influent (ongezuiverd afval-/rioolwater) monster is gestart (formaat: jjjj-mm-dd). RWZI_AWZI_code: Code van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). RWZI_AWZI_name: Naam van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). RNA_flow_per_100000: De gemiddelde concentratie SARS-CoV-2 RNA, omgerekend naar dagelijkse hoeveelheid rioolwater (debiet) en weergegeven per 100.000 inwoners. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 National SARS-CoV-2 sewage surveillance This file contains, in addition to a column with the version number and a column with the date of creation of the file, the following characteristics per sampled sewage treatment plant (STP) in the Netherlands: Sample date, STP code, STP name, Virus load per 100,000 inhabitants The file is structured as follows: A sample of the sewage water is taken for 24 hours per treatment plant. These samples are analyzed by RIVM researchers for the number of virus particles present. A record contains the average number of virus particles in the sewage water for each waste/sewage treatment plant (STP) sampled, corrected for the daily amount of sewage water (flow rate) and shown per 100,000 inhabitants. The file is refreshed from Monday to Friday (before 2:00 PM). The information on population numbers per STP can be found in a conversion table, which is supplied by Statistics Netherlands (CBS). (The version for 2021:) (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021) (The version for 2022:) (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022) As of March 4, 2021, a number of changes have been implemented for the STPs below. - As of October 8, 2020, STP Aalst has been closed. The associated catchment area has been added to the STP of Zaltbommel. The values for the RNA_flow_per_100000 for Zaltbommel have been changed in the database from March 4, 2021 retroactively to the aforementioned date of suspension. For the values reported before the closure date, the individual population numbers for STP Aalst and STP Zaltbommel that applied before the closure of STP Aalst were used. - As of December 9, 2020, STP Lienden has been closed. The associated catchment area has been added to the STP of Tiel. The values for RNA_flow_per_100000 for STP Tiel have been changed in the database from March 4, 2021 retroactively to the aforementioned date of suspension. For the values reported before the closure date, the individual population numbers for STP Lienden and STP Tiel that applied before the closure of STP Lienden were used. Changes from 1 January 2021 have been incorporated in the CBS conversion table. From September 30, 2021, changes in the CBS conversion table will be processed as soon as they become known. As of September 30, the column RNA_per_ml has been removed from the open data file. Values reported in this column have been converted to RNA_flow_per_100000 and reported in that column where possible. In addition, all values for 2021 and 2020 were retroactively recalculated on September 30, 2021 with the population numbers in the CBS table published on September 30, 2021. All values for 2022 have been retroactively recalculated on December 30, 2022 using the CBS table published on October 19, 2022. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Date on which the file was created. (format: yyyy-mm-dd) Date_measurement: Date on which the sampling of the 24-hour influent (raw waste/sewage) sample started (format: yyyy-mm-dd). RWZI_AWZI_code: Code of sewage treatment plant (RWZI in Dutch abbreviation) or waste water treatment plant (AWZI in Dutch abbreviation). RWZI_AWZI_name: Name of sewage treatment plant (RWZI in Dutch abbreviation) or waste water treatment plant (AWZI in Dutch abbreviation). RNA_flow_per_100000: The average concentration of SARS-CoV-2 RNA, converted to daily amount of sewage (flow rate) and displayed per 100,000 inhabitants.